ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Κοινωνία

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που διέπει την επιχειρηματική λειτουργία του, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται, στις αρχές εκείνες της Εταιρικής Υπευθυνότητας που επιτάσσουν την προστασία και τη στήριξη των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού συνόλου. Συγκεκριμένα, αναπτύσσει πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής ευπαθών ομάδων πληθυσμού, στη γενικότερη αναβάθμιση του βιοτικού και πολιτισμικού επιπέδου και στην προστασία του περιβάλλοντος ως αναγκαίου όρου για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί για τον Όμιλο Πειραιώς επένδυση στρατηγικής σημασίας. Μέσω αυτής συμβάλλει µε κάθε δυνατό τρόπο στην αναβάθμιση της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και στη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος. Από το 2007 έχει συσταθεί η Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας με κύριο έργο:

 • τον καθορισμό των αρχών και της στρατηγικής της Εταιρικής Υπευθυνότητας του Οµίλου, την παρακολούθηση της εφαρμογής του και την αξιολόγηση του,
 • τη στοχοθέτηση, τον συντονισμό και την αξιολόγηση δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν τους πυλώνες της Εταιρικής Υπευθυνότητας και προωθούν την αειφορία,
 • την προώθηση της συµµετοχής σε προγράµµατα, συνεργασίες, πρωτοβουλίες και χρηµατοδοτικά µέσα που ενισχύουν την Εταιρική Υπευθυνότητα του Οµίλου.

Οι στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής:

 1. Ενδυναμώνουμε την Εταιρική Διακυβέρνηση
  • Ενισχύουμε τις εσωτερικές δομές ελέγχου και συμμόρφωσης
  • Ενδυναμώνουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία του Ομίλου
  • Προωθούμε την εξωστρέφεια
 2. Ενεργοποιούμε το Ανθρώπινο Δυναμικό
  • Υιοθετούμε άριστες εργασιακές πρακτικές που επιτρέπουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων
  • Δημιουργούμε κοινή κουλτούρα για την Εταιρική Υπευθυνότητα
  • Δίνουμε έμφαση στη συνεχή περιβαλλοντική/κοινωνική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων
  • Προωθούμε τον εθελοντισμό και την έννοια της κοινωνικής προσφοράς
 3. Αναπτύσσουμε Σχέσεις Συνεργασίας με τους Μετόχους και τους Εταίρους μας
  • Ενημερώνουμε τους μετόχους και επενδυτές για τη στρατηγική του Ομίλου καθώς και για θέματα ΕΥ
  • Προωθούμε συνέργειες και υποστηρίζουμε την κοινωνία των πολιτών για την επίτευξη κοινωνικών & περιβαλλοντικών στόχων
  • Εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας σε σχέση με τις τραπεζικές τους συναλλαγές και τους ενημερώνουμε σε θέματα κοινωνίας, πολιτισμού και περιβάλλοντος
  • Διαμορφώνουμε πλαίσιο περιβαλλοντικών / κοινωνικών προσεγγίσεων με τους προμηθευτές μας
  • Ενισχύουμε την κοινωνία και ειδικά τις ευπαθείς ομάδες
 4. Υποστηρίζουμε την Κοινωνία της Γνώσης
  • Οργανώνουμε σχολεία επιχειρηματικότητας σε τομείς όπως αγροτική ανάπτυξη
  • Συνεργαζόμαστε με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών τους
  • Παρέχουμε στήριξη σε φορείς εκπαίδευσης
  • Διευκολύνουμε τις σπουδές μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές υποτροφίες
 5. Αναδεικνύουμε την Πολιτιστική Κληρονομιά της Χώρας μας
  • Προάγουμε την παραγωγική ιστορία της χώρας μας μέσα από θεματικά μουσεία, εκδόσεις και άλλες δραστηριότητες
  • Παρέχουμε επιστημονική γνώση σχετικά με την πολιτιστική μας κληρονομιά
  • Συνδέουμε τον πολιτισμό με το περιβάλλον
  • Προστατεύουμε και αναδεικνύουμε το αρχειακό υλικό του Ομίλου
  • Εκπαιδεύουμε και ευαισθητοποιούμε τους πολίτες για την πολιτιστική μας κληρονομιά και για ένα ποιοτικό αύριο
 6. Προστατεύουμε το Περιβάλλον
  • Μειώνουμε το λειτουργικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου
  • Αναπτύσσουμε στρατηγικές για την αντιμετώπιση του κινδύνου της Τράπεζας από την κλιματική αλλαγή
  • Συμμετέχουμε στην αποκατάσταση και προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
 7. Προωθούμε την Πράσινη Επιχειρηματικότητα
  • Δηµιουργούµε προϊόντα και υπηρεσίες που στηρίζουν την πράσινη επιχειρηµατικότητα µέσα από επενδύσεις αειφόρου ανάπτυξης για τη αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας έχοντας σαν βασική προτεραιότητα τη δηµιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας
  • Ενισχύουµε επιχειρήσεις, φορείς και ιδιώτες που επενδύουν σε δράσεις που ωφελούν το περιβάλλον και την κοινωνία διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιµότητα των επενδύσεών τους
 8. Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά
  • Ενισχύουμε τη νεανική επιχειρηματικότητα
  • Συμβάλλουμε ώστε η νέα γενιά να παραμείνει στη χώρα
  • Δημιουργούμε ειδικά προγράμματα κατάρτισης για νέους
 9. Προωθούμε την Καινοτομία
  • Επενδύουμε σε καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές για την ενημέρωση των πελατών, τις τραπεζικές υπηρεσίες, τη λειτουργία των Μουσείων ΠΙΟΠ
  • Στηρίζουμε επιχειρηματικά σχέδια που αναδεικνύουν την καινοτομία

Κοινωνικές Δράσεις

O Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει ενσωματώσει εθελοντικά κοινωνικές δράσεις στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και µε μοναδικό κίνητρο την αλληλεγγύη. Προσαρμόζει συνεχώς τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις της λειτουργίας του στην ισόρροπη αντιμετώπιση του τριπτύχου «οικονομική ανάπτυξη-βιωσιµότητα-κοινωνική συνοχή». Έτσι, ο Όµιλος ενισχύει και στηρίζει τον θεσμό της οικογένειας, την παιδεία, την υγεία, συνανθρώπους που επλήγησαν σε επαγγελματικό και ατομικό επίπεδο, καθώς και την επιχειρηματικότητα, τις τέχνες και τον αθλητισμό με:

 • απευθείας χορηγίες,
 • δωρεές,
 • εθελοντικές δράσεις εργαζομένων, και
 • τη συνεργασία του µε κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, καθώς και µη κυβερνητικές οργανώσεις

Ελλάδα

Συνεργασίες με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (αναφέρονται ενδεικτικά):

 • UNICEF
 • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ)
 • Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
 • ΜΠΟΡΟΥΜΕ

O Όμιλος ενισχύει οργανώσεις εκκλησιαστικών φορέων, υποστηρίζοντας και μέσω αυτών ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ενίσχυση ερευνητικών και εκπαιδευτικών φορέων (μεταξύ άλλων):

 • Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα
 • Ιδρύματα Μελετών
 • Κοινωφελής Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
 • Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίων

Ενίσχυση Μονάδων Υγείας:

 • Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»
 • Νοσοκοµείο Παίδων Πεντέλης
 • Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας Πειραιώς «Άγιος Παντελεήµων»
 • Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»
 • Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου
 • Οφθαλµιατρείο Αθηνών
 • Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Δηµήτριος»
 • Σωµατείο Εργαζοµένων ΝΙΜΤΣ

Στήριξη Τοπικών Κοινωνιών:

Το 2014, η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποίησε δωρεές προς 25 δήµους στους οποίους δραστηριοποιείται, όπως και σε πολλές περιφέρειες της χώρας, ενώ στήριξε τις επωφελείς δράσεις 30 και πλέον κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, ενώσεων και τοπικών ομίλων.

Αθλητισμός:

Ο αθλητισµός είναι – πέρα από κοινωνικός θεσµός παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα– ένα πολιτισµικό αγαθό το οποίο αντικατοπτρίζει το κοινωνικό γίγνεσθαι. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία µε την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, η Τράπεζα συνέβαλε και το 2014 στην εθνική προσπάθεια ενίσχυσης του ελληνικού αθλητισµού ως υπερήφανος Επίσηµος Χρυσός Χορηγός της Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου.

Προώθηση της επιχειρηματικότητας:

Ο Όμιλος γνωρίζει πως η δημιουργία ενός περιβάλλοντος επιχειρηματικού διαλόγου, ενημέρωσης και εκπαίδευσης βοηθάει στην ενδυνάμωση της οικονομίας της χώρας. Το 2014 έγιναν χορηγίες σε συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες επαγγελματικών φορέων και επιμελητηρίων, όπως:

 • ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος
 • η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος
 • το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
 • το Ελληνοαφρικανικό Επιµελητήριο Εµπορίου & Ανάπτυξης
 • το Επιχειρηµατικό Συµβούλιο Ελλάδας-Σερβίας
 • η ΕΣΗΕΑ
 • η ΕΕΔΕ-Τµήµα Μακεδονίας.

Το 2014, η Τράπεζα Πειραιώς ενέκρινε τη συνέχιση της χορηγικής προσφοράς ειδικού αποταμιευτικού προγράµµατος προς 76 μαθητές των Νήσων Λειψοί και Αρκιοί. Ειδικότερα, πρόκειται για κοινωνική δράση που ξεκίνησε το 2009 από την πρώην Geniki Bank, η οποία δεσμεύτηκε να καταθέτει σε καθένα από τα παιδιά σταθερό µηνιαίο ποσό µέχρι την ενηλικίωσή τους. Το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς το 2022, µε την ενηλικίωση και των µικρότερων. Στόχος της ενέργειας παραµένει η έμπρακτη συνεισφορά στην ευόδωση των µελλοντικών αναζητήσεων των µαθητών των ακριτικών νησιών.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Το 2016 υλοποιήθηκαν 88 εθελοντικές δράσεις οι οποίες εστίασαν:

 • στην Κοινωνική προσφορά και στη στήριξη των ευπαθών ομάδων
 • στην προαγωγή της νεανικής επιχειρηματικότητας
 • στην προστασία του περιβάλλοντος
 • στην προαγωγή του «ευ αγωνίζεσθαι», μέσω συμμετοχής σε αγώνες εταιρικού πνεύματος φιλανθρωπικού χαρακτήρα
 • στην αιμοδοσία
 • στην ενδυνάμωση της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης

Ο συνολικός αριθμός των συμμετοχών στις δράσεις αυτές έφτασε τους 10.038 στην Τράπεζα και τους 311 στις θυγατρικές εσωτερικού του Ομίλου.

Θυγατρικές Εξωτερικού

Ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς επενδύει στην Εταιρική Υπευθυνότητα και στο διεθνές δίκτυό του µε πρωτοβουλίες και δράσεις που ενισχύουν την κοινωνία. Αναλυτικά και ανά χώρα:

Κύπρος

Το 2014, συνεχίστηκε για 5η συνεχή χρονιά η συνεργασία µε τη Europa Donna Κύπρου µε δράσεις που ενισχύουν την εκστρατεία ενάντια στον καρκίνο του µαστού. Επίσης, ενισχύθηκε το έργο Ανθρωπιστικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών, υποστηρίχθηκαν εθελοντικές δράσεις του Ερυθρού Σταυρού και δόθηκαν υποτροφίες σε άπορες οικογένειες και πρωτεύσαντες φοιτητές καθώς επίσης και χορηγία µε έµπρακτησυµµετοχή στελεχών στο πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα στην Εκπαίδευση».

Βουλγαρία

Σε συνεργασία με τη UNICEF υλοποιήθηκε η καµπάνια «Blagodetel» (Ευεργέτης): από το 2011 η Τράπεζα διαθέτει ειδική σειρά cobranded καρτών, η χρήση των οποίων συμβάλλει στη συγκέντρωση χρηµατικού ποσού το οποίο ενισχύεται επιπρόσθετα από την Τράπεζα και στηρίζει το έργο της UNICEF για παιδιά µε ειδικές κοινωνικές ανάγκες. Επιπλέον, δόθηκαν δωρεές/χορηγίες σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα που φιλοξενούν παιδιά µε προβλήµατα υγείας, ορφανά κ.ά., καθώς και υλική υποστήριξη στους πλημμυροπαθείς (Άνοιξη 2014). Η Τράπεζα συμμετείχε στην ετήσια έκθεση «Ηµέρες Καριέρας» µε συγκέντρωση βιογραφικών και παροχή ευκαιριών επαγγελµατικήςσταδιοδροµίας σε αποφοίτους πανεπιστηµίων της Βουλγαρίας.

Αλβανία

Για 6η συνεχή χρονιά, το 2014, πραγματοποιήθηκε ενέργεια αιμοδοσίας σε συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό Αλβανίας, ενώ σε συνεργασία με την ίδια οργάνωση έγινε χορηγία πακέτων σίτισης σε άπορα και ηλικιωµένα άτοµα την Παγκόσµια Ηµέρα Επισιτισµού. Παράλληλα, υποστηρίχθηκε η καµπάνια ενηµέρωσης και αφύπνισης της κοινωνίας για τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του µαστού. Επίσης, η Τράπεζα ανέλαβε τη διεξαγωγή ψυχαγωγικών δράσεων και χορηγιών για την υποστήριξη παιδιών που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες οµάδες, όπως ορφανά παιδιά ή παιδιά πάσχοντα από ανίατες ασθένειες, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η Tirana Bank νοιάζεται». Ενθαρρύνθηκε η νεανική επιχειρηµατικότητα µέσω συνεργασίας µε τον Οργανισµό Junior Achievement: αριστεύσαντες µαθητέςγυµνασίων φιλοξενήθηκαν µια ολόκληρη ηµέρα στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας προκειµένου να εξοικειωθούν µε την απασχόληση και τα οφέλη στον τραπεζικό τοµέα. Έγινε δωρεά τεχνολογικού εξοπλισµού σε σχολεία της χώρας και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και χορηγία προγράµµατος εκµάθησης της αγγλικής γλώσσας στα Παιδικά Χωριά SOS.

Ρουµανία

Συµµετοχή στη φιλανθρωπική πρωτοβουλία της Πριγκίπισσας Μαργαρίτας της Ρουµανίας µέσω συγκέντρωσης χρηµάτων και σχολικού εξοπλισµού, ώστε 365 παιδιά και νέοι να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση µέσα στο 2014 και να µην εγκαταλείψουν τη µάθηση εξαιτίας οικονοµικών δυσχερειών.

Σερβία

Η Τράπεζα συμμετείχε ενεργά στη διάδοση του αθλητικού ιδεώδους, της ευγενούς άµιλλας αλλά και στην ενίσχυση φιλανθρωπικών σκοπών µέσω χορηγιών και συµµετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες. Στήριξε την εκπαίδευση µέσω χορηγίας διεθνών διαγωνισµών και παροχής χρηµατικών βραβείων και επαγγελµατικών ευκαιριών σε διακριθέντες φοιτητές της Τραπεζικής Ακαδηµίας Βελιγραδίου και της Μαθηµατικής Σχολής Βελιγραδίου. Συµµετείχε σε δράσεις καταπολέµησης της παιδικής βίας µέσω τοπικών εκδηλώσεων αλλά και ειδικής έκδοσης βιβλίου σε συνεργασία µε τη UNICEF και τον Σύλλογο Ανωτάτων Στελεχών Σερβίας (Serbian Association of Managers). Ενίσχυσε οικονοµικά το Κέντρο Αποκατάστασης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και στήριξε τους πληµµυροπαθείς.

Ουκρανία

Η Τράπεζα συμμετείχε σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη συγκέντρωση χρηµάτων προκειµένου να ενισχυθούν µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα προστασίας κοινωνικά ευάλωτων οµάδων.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Οι θυγατρικές εξωτερικού υλοποιούν δράσεις εθελοντισμού ευθυγραμμισμένες με την πολιτική εθελοντισμού του Ομίλου. Έτσι το 2016, υλοποιήθηκαν 30 εθελοντικές δράσεις σε θυγατρικές του εξωτερικού, με 2.165 συμμετοχές εθελοντών.