ομιλος τραπεζας πειραιως
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ
ΟΜΙΛΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αγαπημένα

Ανθρώπινο Δυναμικό

Δέσμευση για τη Διασφάλιση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Η Τράπεζα Πειραιώς, υιοθέτησε και εφαρμόζει τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάνει πράξη την αρχή των ίσων ευκαιριών σε όλες τις δράσεις της και διασφαλίζει την αποφυγή διακρίσεων, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει και προωθεί την διαφορετικότητα. Επιπρόσθετα, o σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διέπει όλες τις διαδικασίες και πρακτικές διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς αντιτίθεται σε:

 • οποιαδήποτε διάκριση,
 • άνιση συμπεριφορά,
 • εκφοβισμό ή ηθική παρενόχληση
 • παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρέχεται εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-learning στα «Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς» προς όλους τους εργαζομένους και τα στελέχη του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Όμιλός μας επιδιώκοντας να ενδυναμώσει την επικοινωνία με όλους τους εργαζόμενους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει:

 • θεσμοθετήσει πολιτική και διαδικασία υποβολής παραπόνων αναφορικά με τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η οποία αναθεωρείται σε τακτά διαστήματα, βάσει των εξελίξεων στο νομοθετικό πλαίσιο
 • δημιουργήσει εσωτερικά κανάλια επικοινωνίας, όπως ο διαδικτυακός τόπος Intranet και το HR portal, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι μπορούν να θέτουν τα ζητήματα που τους απασχολούν σε σχέση με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της εργασίας και να καθοδηγούνται από εξειδικευμένους συνεργάτες.

Προάγοντας τις Ίσες Ευκαιρίες στην Ανάδειξη Στελεχών


Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών σταδιοδρομίας με σαφή προσανατολισμό στην αποτελεσματικότερη πρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού της. Δίνει τη δυνατότητα σε νέα στελέχη, να εξελιχθούν ιεραρχικά καλύπτοντας τις θέσεις που προκύπτουν από τις αποχωρήσεις, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης. Η ίδια πολιτική εφαρμόζεται και στις θυγατρικές του Ομίλου στο εξωτερικό.

Βάσει της πολιτικής παροχής ίσων ευκαιριών, δεν υπάρχει διάκριση στον προσδιορισμό βασικού μισθού ανδρών και γυναικών, τόσο στα διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα, όσο και στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Απασχολησιμότητα


Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς φροντίζει μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων και ευκαιριών απασχόλησης οι άνθρωποί του να ενισχύουν συνεχώς τα προσόντα τους και το δυναμικό τους, ώστε να εξασφαλίζεται και να αναδεικνύεται η απασχολησιμότητά τους.

Η Τράπεζα πετυχαίνει μέσω προγραμμάτων rotation να εξασφαλίσει, ότι το ανθρώπινο δυναμικό της είναι σε θέση να μετακινείται εύκολα και ανάλογα με τις επιχειρηματικές ανάγκες ενισχύοντας παράλληλα την ολοκληρωμένη αντίληψη του σχετικά με το χρηματοοικονομικό χώρο.

Εθελοντισμός

Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του κάθε εργαζομένου στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και στην υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω της εθελοντικής εργασίας, έχει καθιερώσει τον εθελοντισμό ως ένα από τους κύριους τομείς εστίασης της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Στόχος μας είναι, μέσω του εθελοντισμού στον εργασιακό χώρο να επεκταθεί το εταιρικό όραμα με την ενεργή συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων σε εθελοντικές δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευημερίας, εντοπίζοντας κοινωνικές ανάγκες, αλλά και διαμορφώνοντας προγράμματα εθελοντικών δράσεων.

Ο Όμιλός μας έχει αναγνωρίσει τη σημασία της ενθάρρυνσης του εθελοντισμού στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την Εταιρική Υπευθυνότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνονται κάθε χρόνο προγράμματα και δράσεις σε 6 διακριτούς άξονες:

 • κοινωνική προσφορά και τη στήριξη των ευπαθών ομάδων
 • προαγωγή της νεανικής επιχειρηματικότητας
 • προστασία του περιβάλλοντος
 • προαγωγή του «ευ αγωνίζεσθαι», μέσω συμμετοχής σε αγώνες εταιρικού πνεύματος φιλανθρωπικού χαρακτήρα
 • αιμοδοσία
 • ενδυνάμωση της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης

Δήλωση Εθελοντισμού

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, επιδιώκουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύοντας συστηματικά στην Κοινωνία, τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον.

Αναγνωρίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης για την Κοινωνία, στοχεύουμε στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον, προάγοντας παράλληλα την αξία του εθελοντισμού με τη συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων και μελών των  οικογενειών τους.

Λειτουργώντας με υπευθυνότητα και επιδιώκοντας να συμβάλλουμε σε ουσιώδη θέματα και ανάγκες της Κοινωνίας, στηρίζουμε το έργο εξειδικευμένων ΜΚΟ με αναφορά στους άξονες υποστήριξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, προαγωγής της νεανικής επιχειρηματικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτιστικής ευαισθητοποίησης, αξιοποιώντας την εθελοντική συμβολή των εργαζομένων μας.

Περαιτέρω, οι εθελοντικές δράσεις που υλοποιεί ο Όμιλος σχετίζονται με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών (μέσω του δικτύου παρουσίας και δράσης του Ομίλου) και τα ενδιαφέροντα των ίδιων των εθελοντών (μέσω έρευνας ενδιαφερόντων).

Μέσα από τον διάλογο με τους εταίρους και την πρόσβαση σε ανοιχτή πληροφόρηση σχετικά με τις δράσεις εθελοντισμού, οι εθελοντές επιλέγουν να συμβάλλουν σε ουσιώδη έργα που σχετίζονται με συγκεκριμένες ανάγκες και επιδρούν σημαντικά στη ζωή των συνανθρώπων μας.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας, στην Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας κοινοποιούνται, σε ετήσια βάση, τόσο το αντικείμενο όσο και η επίδραση των εθελοντικών δράσεων στην Κοινωνία.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ενσωματώσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση εθελοντικών δράσεων στις πρακτικές του Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, σε συνεργασία με τη Μονάδα Περιβάλλοντος και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. 

«Νοιάζομαι, συμμετέχω, δρω εθελοντικά σε πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά στην Κοινωνία, τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον» είναι το μήνυμα που διαπνέει τον εθελοντισμό στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.