ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Ιστορική διαδρομή Ομίλου

1916-1991
Τα Πρώτα Χρόνια
1992 - 1999
Ανάπτυξη και δημιουργία
“κρίσιμης μάζας”
2000-2003
Ομογενοποίηση διαδικασιών
& πληροφοριακών συστημάτων
2004-2008
Ισχυρή εγχώρια παρουσία,
Διεθνής επέκταση
2009-2011
Αντιμετώπιση
οικονομικής κρίσης
2012-2014
Θωράκιση Ισολογισμού,
Κεφαλαιακή Ενδυνάμωση
2015
Πρόσφατα Γεγονότα
Απορρόφηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας Α.Ε.
Πώληση της συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς (98,5%) στην Marathon Banking Corporation στην Investors Bancorp Inc.
Εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale
Εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale (99,08%) στη Γενική Τράπεζα.
Εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale
Απόκτηση του συνόλου των εργασιών και υπηρεσιών θεματοφυλακής, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών των καταστημάτων των τριών Κυπριακών τραπεζών και των εργασιών των καταστημάτων της CPB στην Ελλάδα που αφορούν στην αντιπροσώπευση και διανομή μεριδίων ΟΣΕΚΑ.
Εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale
Aπόκτηση όλων των καταθέσεων, δανείων και καταστημάτων στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα (leasing, factoring και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος - IBG).
Εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale
Υπογραφή συμφωνίας για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής (93,27%) της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της ATE Bank Romania S.A. έναντι ποσού €10,3 εκατ.

Εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale
Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την πλήρη ενσωμάτωση στα συστήματά της, την πρώην ΑΤΕbank, τις εγχώριες δραστηριότητες των τραπεζών Κύπρου, CPB και Ελληνική Τράπεζα.Εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale
Ολοκλήρωση της εξαγοράς του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (100%) της Millennium BCP στη θυγατρική της στην Ελλάδα Millennium Bank S.A., μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων.
Εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale
Στις 28 Ιουνίου 2013, ολοκληρώθηκε η άντληση κεφαλαίων ποσού €8,4 δισ, με το αντληθέν ποσό από ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο της αύξησης να ανέρχεται σε €1,4 δισ, ήτοι 20% της αύξησης ανακεφαλαιοποίησης των €7,3 δισ. Το υπόλοιπο ποσό της ΑΜΚ καλύφθηκε με την εκ μέρους του ΤΧΣ εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με εισφορά ομολόγων εκδόσεως EFSF.

Εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale
Στις 8 Δεκ. 2013, η Τράπεζα Πειραιώς, ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το έργο της ενοποίησης των συστημάτων του πρώην δικτύου καταστημάτων της MILLENNIUM BANK, στο ενιαίο περιβάλλον των συστημάτων πληροφορικής του Ομίλου. Η ενοποίηση αυτή ήταν το πέμπτο και τελευταίο βήμα, μετά την ενοποίηση των συστημάτων πληροφορικής της πρώην ΑΤΕbank (25 Ιουν. 2013) , και των εγχώριων δικτύων της πρώην Ελληνικής Τράπεζας (14 Ιουλ. 2013), της πρώην Τράπεζας Κύπρου (27 Οκτ 2013) και της πρώην CPB Bank (17 Νοε 2013).
Εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale
Αξιοποιώντας την Ισχυρή Θέση στην Αγορά

Ολοκλήρωση έκδοσης και διάθεσης στις διεθνείς αγορές, 3ετούς ομολόγου κυρίου χρέους ποσού €500 εκατ.
Oλοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με άντληση κεφαλαίων ύψους έως € 1,75 δισ. με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.Εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale
Αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών Ελληνικού Δημοσίου €750 εκατ. (Ν. 3723/2008).

Εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει συμφωνία για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ATE Ασφαλιστικής στην ERGO Insurance Group, θυγατρική της Munich Re.