ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Ιστορική διαδρομή Ομίλου

1916-1991
Τα Πρώτα Χρόνια
1992 - 1999
Ανάπτυξη και δημιουργία
“κρίσιμης μάζας”
2000-2003
Ομογενοποίηση διαδικασιών
& πληροφοριακών συστημάτων
2004-2008
Ισχυρή εγχώρια παρουσία,
Διεθνής επέκταση
2009-2011
Αντιμετώπιση
οικονομικής κρίσης
2012-2014
Θωράκιση Ισολογισμού,
Κεφαλαιακή Ενδυνάμωση
2015
Πρόσφατα Γεγονότα
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοίνωσε την απόκτηση του “υγιούς” τμήματος της Πανελλήνιας Τράπεζας Α.Ε. Τα “υγιή” τμήματα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Πανελλήνιας Τράπεζας Πειραιώς αφορούν στην προσδιορισμένη από την Τράπεζα της Ελλάδος περίμετρο και περιλαμβάνουν € 645 εκατ. παθητικού, εκ των οποίων € 574 εκατ. καταθέσεις πελατών, € 372 εκατ ενεργητικού, εκ των οποίων €280 εκατ. δάνεια μετά από προβλέψεις και26 καταστήματα και 163 εργαζόμενους (στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2014).
H Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε οριστική συμφωνία με την Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής (98,5%) που κατέχει στη θυγατρική της στην Αίγυπτο Piraeus Bank Egypt S.A.E. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας υπόκειται στη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου και τις λοιπές εποπτικές αρχές Αιγύπτου, Ελλάδας και Κουβέιτ, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.