ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ελέγχου


Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα, και επιπλέον μετέχει ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010. Επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα και η λειτουργία της διέπεται από την Πράξη Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος 2577/2006.

Η Επιτροπή συνέρχεται τέσσερις τουλάχιστον φορές το χρόνο, ενώ αν κριθεί απαραίτητο, είναι πιθανό να διεξαχθούν επιπρόσθετες συνεδριάσεις.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

  • η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε ατομική βάση και σε επίπεδο Ομίλου, με βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου,
  • η επίβλεψη και αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των δημοσιευμένων ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, της Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιριών,
  • η επίβλεψη του διενεργούμενου από την εταιρεία των τακτικών ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου και η σε τακτική βάση συνεργασία μαζί τους,
  • η υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Η Επιτροπή υποβάλλει, επίσης, όποτε το κρίνει σκόπιμο, πρόταση για την αντικατάσταση ή την εναλλαγή τους,
  • η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών της Τράπεζας και των θυγατρικών της, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
  • η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από τη Διοίκηση,
  • η υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου,
  • η αξιολόγηση του έργου του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με το βαθμό ανεξαρτησίας του, την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που διενεργεί, τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος, των συστημάτων και του επιπέδου των κινδύνων και την εν γένει αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του, και
  • ο προσδιορισμός του εύρους κάλυψης και η επιλογή και ανάθεση περιοδικά, τουλάχιστον ανά τριετία, σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, πλην των τακτικών, της αξιολόγησης της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων


Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. με κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ειδίκευση για να κατανοούν και να παρακολουθούν τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας. Στην Επιτροπή επίσης μετέχουν ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, και ο Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008. Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα, ο οποίος είναι ο Chief Risk Officer του Ομίλου. Η Επιτροπή έχει ως αποστολή να διασφαλίζει ότι η Τράπεζα έχει μια καλά καθορισμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και διάθεσης ανάληψης κινδύνων, ότι καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων που συνδέονται με τη δραστηριότητα της Τράπεζας καθώς και ότι η διάθεση ανάληψης κινδύνου της τράπεζας είναι σαφέστατα γνωστοποιημένη σε όλη την Τράπεζα. Τέλος να διασφαλίζει τον ενοποιημένο έλεγχό διαχείρισης κινδύνων και την εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους.

Επιτροπή Αποδοχών


Η Επιτροπή Αποδοχών αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα. Στην Επιτροπή συμμετέχουν ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, και ο Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008. Επίσης παρίστανται οι Παρατηρητές του Monitoring Trustee και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα. Η Επιτροπή Αποδοχών, ως επιτροπή του Δ.Σ., είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, τον έλεγχο εφαρμογής την και περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών της Τράπεζας. Η Επιτροπή Αποδοχών, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και άλλων εμπλεκομένων μερών στο πιστωτικό ίδρυμα καθώς και το δημόσιο συμφέρον, προσανατολίζεται δε στη μακροπρόθεσμα συνετή και χρηστή διαχείριση του ιδρύματος και την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που αποβαίνουν σε βάρος αυτής της διαχείρισης. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να εκφέρει εξειδικευμένη και ανεξάρτητη γνώμη για τις πολιτικές αποδοχών και την εφαρμογή τους, καθώς και για τα κίνητρα που δημιουργούνται κατά τη διαχείριση των κινδύνων, των κεφαλαίων και της ρευστότητας.

Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.


Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Στην Επιτροπή επίσης μετέχει ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, και αυτή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα. Οφείλει να διαθέτει, ως σύνολο, επαρκείς γνώσεις και εμπειρία τουλάχιστον για τις σημαντικότερες των δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών είτε άμεσα είτε μέσω των Επιτροπών που θεσμοθετούνται υποχρεωτικά ή κατά τη διακριτική ευχέρεια του πιστωτικού ιδρύματος. Η επιτροπή, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη, σε διαρκή βάση και στο βαθμό που είναι δυνατό, την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι κατά τη λήψη των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν βαρύνει ουσιωδώς η βούληση ενός ατόμου ή μιας μικρής ομάδας κατά τρόπο που θίγει τα συμφέροντα του ιδρύματος ως συνόλου. Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. μπορεί να χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει κατάλληλους, περιλαμβανομένων των εξωτερικών συμβούλων, της παρέχεται δε η δέουσα χρηματοδότηση για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού


Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, καθώς και στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης της Τράπεζας. Στην Επιτροπή συμμετέχει ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010. Επίσης παρίστανται οι Παρατηρητές του Monitoring Trustee και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού παρακολουθεί σε τακτική βάση, αναλύει και λαμβάνει αποφάσεις για θέματα στρατηγικών επιλογών της Τράπεζας και όταν απαιτείται, διατυπώνει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. της Τράπεζας. Επίσης, χαράσσει τους άξονες του Επιχειρηματικού Σχεδίου, παρακολουθεί, εισηγείται και αποφασίζει για κάθε θέμα στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο. Σε περίπτωση κρίσης έχει αρμοδιότητες Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων και την αρμοδιότητα ενεργοποίησης και εφαρμογής του εκάστοτε ισχύοντος Σχεδίου Ανάκαμψης (Recovery Plan). Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού αφορούν τόσο την Τράπεζα Πειραιώς όσο και τις θυγατρικές του Ομίλου.

Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου


Η Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου αποτελείται από τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος είναι Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. καθώς και από στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης της Τράπεζας, και επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα. Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε δεύτερη Δευτέρα και εκτάκτως όποτε συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτής. Οι αρμοδιότητές της αφορούν τόσο στην Τράπεζα Πειραιώς, όσο και στις ενοποιούμενες θυγατρικές της. Με εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, η Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου έχει αρμοδιότητες τις οποίες μπορεί να εκχωρεί ή να αναθέτει σε διοικητικές επιτροπές, σε μέλη της Επιτροπής ή σε στελέχη της Τράπεζας. Ειδικότερα και μεταξύ άλλων, η Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου παρακολουθεί την εφαρμογή του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) και του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης (Restructuring Plan) της Τράπεζας και του Ομίλου και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και εισηγείται τον Ετήσιο Προϋπολογισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.