ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Κύριες Εκτελεστικές, Διοικητικές & Λοιπές Επιτροπές και Συμβούλια

Συμβούλιο Εποπτείας & Διαχείρισης Καθυστερήσεων (ΣΕΚ)

Το ΣΕΚ είναι ενδεκαμελές, με Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο δύο εκ των Ανώτερων Γενικών Διευθυντών της Τράπεζας. Μέλη του Συμβουλίου είναι η Εντεταλμένη Σύμβουλος του Δ.Σ., Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές, καθώς και άλλα στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης της Τράπεζας.

Το ΣΕΚ συστάθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για την αποτελεσματική διαχείριση των προβληματικών απαιτήσεων. Σκοπός του είναι η  κατάρτιση της στρατηγικής διαχείρισης των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος παρακολούθησης αυτών των απαιτήσεων και η διαμόρφωση των αναγκαίων ανά χαρτοφυλάκιο τύπων ρυθμίσεών τους. Επίσης η διασφάλιση των βέλτιστων δομών και πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων διαχείρισης των καθυστερήσεων και ο καθορισμός του εύρους των αρμοδιοτήτων των οργάνων και των προσώπων που συμμετέχουν στη διαχείριση των καθυστερήσεων. Τέλος, η  έγκριση των προγραμμάτων ρυθμίσεων και η ανά τρίμηνο ενημέρωση του Δ.Σ της Τράπεζας.

Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO)

Η Επιτροπή είναι εννεαμελής, με Πρόεδρο τον Διευθύνοντα Συμβούλο & C.E.O. της Τράπεζας. Μέλη της Επιτροπής είναι ένας εκ των Αντιπροέδρων του Δ.Σ Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές, καθώς και άλλα στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης της Τράπεζας. Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και κύριες αρμοδιότητές της Επιτροπής είναι η υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας στην ανάπτυξη στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, η διαχείριση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού με παράλληλη άσκηση τιμολογιακής πολιτικής σε προϊόντα και υπηρεσίες, η έγκριση για την εισαγωγή νέων καταθετικών ή δανειακών προϊόντων, η παρακολούθηση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τους κινδύνους, η εξέταση των σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κρίσης και η λήψη αποφάσεων για τη διατήρηση της διαθέσιμης ρευστότητας του Ομίλου σε αποδεκτά επίπεδα.

Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων

Η Επιτροπή είναι εξαμελής, με Πρόεδρο τον κ. Θεόδωρο Π. Μυλωνά. Μέλη της Επιτροπής είναι Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές και ο Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτική εβδομαδιαία βάση και είναι αρμόδια για εγκρίσεις πιστοδοτήσεων και αναδοχές κινδύνων. Οι αρμοδιότητές της αφορούν τόσο στην Τράπεζα Πειραιώς, όσο και στις ενοποιημένες θυγατρικές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Recovery Credit Committee

Η Επιτροπή είναι οκταμελής, με Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο δύο εκ των Ανώτερων Γενικών Διευθυντών της Τράπεζας. Μέλη της Επιτροπής είναι Γενικοί Διευθυντές και Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές, ενώ η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτική εβδομαδιαία βάση και εγκρίνει θέματα που αφορούν πιστούχους αρμοδιότητας RBU. Οι αρμοδιότητές της αφορούν τόσο την Τράπεζα Πειραιώς όσο και τις ενοποιημένες θυγατρικές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιτροπή Σχεδιασμού ΙΤ και Ποιότητας Λειτουργίας

Η Επιτροπή είναι δωδεκαμελής, με Πρόεδρο έναν εκ των Ανώτατων Γενικών Διευθυντών της Τράπεζας και Αντιπρόεδρο έναν Σύμβουλο Διοίκησης. Μέλη της Επιτροπής είναι Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές, και Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές, ενώ η Επιτροπή Επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τρεις (3) φορές το έτος ή εκτάκτως όποτε αυτό απαιτείται. Oι αρμοδιότητές της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μεσομακροπρόθεσμων σχεδίων πληροφορικής, η περιοδική ενημέρωση των σχεδίων και η ετήσια επικαιροποίησή τους, η αξιολόγηση και έγκριση όλων των έργων του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του Ομίλου, η αξιολόγηση της διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με πληροφοριακά συστήματα, η αξιολόγηση μελετών, καθώς και μεγάλων προμηθειών υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πληροφοριακά συστήματα, η εποπτεία όλων των μεγάλων έργων του Ομίλου και του προϋπολογισμού τους, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων υλοποίησης των έργων, η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων, η αξιολόγηση και έγκριση πολιτικών προτύπων και διαδικασιών συναφών με το σχεδιασμό και την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και η έγκριση και εποπτεία των συνεργασιών με τρίτους (outsourcing).

Επιτροπή Δαπανών

Η Επιτροπή είναι επταμελής, με Πρόεδρο τον C.F.O. του Ομίλου.

Μέλη της Επιτροπής είναι Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές, ο Deputy CFO, καθώς και άλλα στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης της Τράπεζας. Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε δεκαπενθήμερη βάση και στην αρμοδιότητά της είναι η έγκριση των πάσης φύσεως δαπανών, επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και σε υποδομές της Τράπεζας, καθώς και της εκποίησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Επιτροπή είναι οκταμελής, με Πρόεδρο την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), κα Σοφία Στάικου.

Μέλη της Επιτροπής είναι ο Νομικός Σύμβουλος Διοίκησης Ομίλου, Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές, ο επικεφαλής της Μονάδας Περιβάλλοντος και ένας επιστημονικός Σύμβουλος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής και στις αρμοδιότητές της είναι η αξιολόγηση και στήριξη προγραμμάτων που αφορούν την ενίσχυση ασθενών κοινωνικών ομάδων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η αξιολόγηση φιλανθρωπικών προγραμμάτων και η εισήγηση για συνεισφορά της Τράπεζας, η μελέτη και συμμετοχή σε προγράμματα που οδηγούν στη δημιουργία μουσείων και η εποπτεία για τις χορηγίες της Τράπεζας και τις συνδρομές τύπου.