ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Κύριες Εκτελεστικές, Διοικητικές & Λοιπές Επιτροπές και Συμβούλια

Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Επιτροπή είναι οκταμελής, με Πρόεδρο την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), κα Σοφία Στάικου.

Μέλη της Επιτροπής είναι ο Νομικός Σύμβουλος Διοίκησης Ομίλου, Γενικοί Διευθυντές, ο επικεφαλής της Μονάδας Περιβάλλοντος και ένας επιστημονικός Σύμβουλος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής και στις αρμοδιότητές της είναι η αξιολόγηση και στήριξη προγραμμάτων που αφορούν την ενίσχυση ασθενών κοινωνικών ομάδων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η αξιολόγηση φιλανθρωπικών προγραμμάτων και η εισήγηση για συνεισφορά της Τράπεζας, η μελέτη και συμμετοχή σε προγράμματα που οδηγούν στη δημιουργία μουσείων και η εποπτεία για τις χορηγίες της Τράπεζας και τις συνδρομές τύπου.

Επιτροπή Ενστάσεων

Η Επιτροπή είναι τριμελής και τα μέλη της είναι στελέχη των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας Λειτουργίας Ομίλου, Διαχείρισης Πιστοδοτήσεων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο και έργο της είναι να εξετάζει τις ενστάσεις των δανειοληπτών σχετικά με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν. 4224/2013). Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να κρίνει με τη δέουσα ανεξαρτησία τις υποβαλλόμενες ενστάσεις των πελατών, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων που έχει θεσπισθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα.

Επιτροπή Μακροοικονομικών Θεμάτων

Η Επιτροπή Μακροοικονομικών Θεμάτων είναι πενταμελής με Πρόεδρο το Σύμβουλο Αναπτυξιακών Θεμάτων της Τράπεζας. Μέλη της είναι ένας Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, ένας Γενικός Διευθυντής καθώς και άλλα στελέχη της Διοίκησης της Τράπεζας. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και έχει στόχο την ανάλυση της ελληνικής Μακρο-οικονομικής συγκυρίας, καθώς επίσης και τις ανάλογες εξελίξεις στην Ευρωζώνη και διεθνώς όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και σχετικό. Η Επιτροπή διατυπώνει τα βασικά συμπεράσματα των αναλύσεων και συζητήσεων, τα οποία διαβιβάζονται στο ΔΣ προς ενημέρωση, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενη υπηρεσία της Τράπεζας.