ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Μετοχική Σύνθεση

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το σύνολο των κοινών μετόχων της Τράπεζας το Σεπτέμβριο 2017 ανερχόταν σε 30.000. Από το σύνολο των κοινών μετοχών (436,659,164 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 καθεμία) το 26% κατεχόταν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το υπόλοιπο 74% από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα 69% από νομικά πρόσωπα και 5% από φυσικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς ήταν η ακόλουθη: