ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Οριστική συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με τις «ING Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής» και «ING Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών» για τον τρόπο ρευστοποίησης των αμοιβαίων μετοχικών συμμετοχών

Σε συνέχεια της από 21.12.2005 ανακοίνωσης, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι προχώρησε σε οριστική συμφωνία με τις "ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ" και "ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ", εταιρείες του Ομίλου ING στην Ελλάδα, για τον τρόπο ρευστοποίησης των αμοιβαίων μετοχικών συμμετοχών που διατηρούν στο πλαίσιο της από 18.01.2002 Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας. Στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής, με υπόδειξη της Τράπεζας Πειραιώς, οι "ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ" και "ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ" αναθέτουν στην Citigroup Global Markets Limited να διαθέσει το σύνολο της συμμετοχής τους στους μετοχικούς τίτλους Τράπεζας Πειραιώς, ανερχόμενης σε 8.357.875 μετοχές ή περίπου ποσοστό 3,9% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, με την μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης προς θεσμικούς επενδυτές με την ταχεία διαδικασία του βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding).

Αντιστοίχως και σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας, με υπόδειξη του Ομίλου ING, η Τράπεζα Πειραιώς αναθέτει στην ING Financial Markets να ρευστοποιήσει στο Χρηματιστήριο Euronext Amsterdam το σύνολο των 3.350.000 πιστοποιητικών μετοχών ING Groep N.V. κυριότητας Τράπεζας Πειραιώς, η οποία θα συντελεσθεί με σταδιακές πωλήσεις.

Σύμφωνα με την Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας, τα καθαρά έσοδα (μετά την αφαίρεση του κόστους κτήσεως που ανέρχεται σε €70 εκατ. περίπου), από την πώληση των μετοχών Τράπεζας Πειραιώς θα καταγραφούν στα βιβλία της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς και το ING Group θα συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους και θα προχωρήσουν σε ενίσχυση της στρατηγικής τους συμμαχίας, δίνοντας έμφαση στον τομέα των τραπεζοασφαλειών. Η συνεργασία θα διευρυνθεί στο μέλλον με αύξηση των κοινών υπηρεσιών και προϊόντων που θα προσφέρονται στην Ελλάδα.