ομιλος τραπεζας πειραιως

Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου και Κλιματικής Έκθεσης των επιχειρηματικών πιστούχων της Τράπεζας

Το 2011 η Τράπεζα Πειραιώς, ανέπτυξε εξειδικευμένα εργαλεία, αλλά και δείκτες για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου. Περιβαλλοντικός κίνδυνος είναι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τις επιπτώσεις της λειτουργίας μιας επιχείρησης, στο φυσικό περιβάλλον (αέρα, νερό, έδαφος). Γενικά ο περιβαλλοντικός κίνδυνος εκτιμάται με περιβαλλοντικούς δείκτες (π.χ. κιλά αερίων θερμοκηπίου ή κιλά υγρών αποβλήτων) και με οικονομικούς δείκτες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους φυσικούς και θεσμικούς κινδύνους που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, αναφορικά με τον κίνδυνο που απορρέει από την κλιματική αλλαγή υπάρχουν και οικονομικοί δείκτες που εκτιμούν ενδεχόμενες λύσεις καθώς και πρακτικές μείωσής του.

Στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz, αναπτύχθηκε η Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου, ειδική μηχανογραφική εφαρμογή για την εκτίμηση του κινδύνου που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή σε επίπεδο κλάδου, υποκλάδου αλλά και επιχείρησης. Η εφαρμογή υπολογίζει με οικονομικούς όρους τον κλιματικό κίνδυνο (φυσικό και θεσμικό) για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, γεωργίας, ναυτιλίας, παραγωγής ενέργειας και υπηρεσιών (ξενοδοχεία, γραφεία, νοσοκομεία). Η Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου έχει τη δυνατότητα ανάλυσης 173 υποκλάδων (επίπεδο 4ψήφιου κωδικού NACE) και 324 τυπικών μονάδων. Επιπλέον, η Εφαρμογή έχει τη δυνατότητα υπολογισμού του κόστους εφαρμογής και του οφέλους των πρακτικών που μπορεί μία επιχείρηση να εφαρμόσει ούτως ώστε να μειώσει τον κλιματικό της κίνδυνο. Επίσης, είναι εφικτός και ο συνολικός υπολογισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε επίπεδο επιχείρησης αλλά και κλάδου και υποκλάδου. Πιο συγκεκριμένα, πέραν των αερίων του θερμοκηπίου, υπολογίζονται άλλοι αέριοι ρύποι καθώς και τα υγρά απόβλητα. Τέλος, μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, η Τράπεζα Πειραιώς είναι σε θέση να εκτιμά την κλιματική έκθεση του συνόλου των επιχειρήσεων του δανειακού χαρτοφυλακίου της, βάσει του κλάδου οικονομικής δραστηριότητας των πιστούχων της.

Η κλιµατική έκθεση συγκεκριµένων επιχειρήσεων του επιχειρηµατικού δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, υπολογίζεται πλέον ετησίως:

Για το 2017 η κλιµατική έκθεση για συγκεκριµένο δείγµα επιχειρήσεων υπολογίστηκε, αναφορικά µε τη µέση µοναδιαία τιµή αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών αερίων φαινοµένου θερµοκηπίου βάσει τιµής ίσης µε 7€/τόνο ισοδύναµου CO2. Η έκθεση των επιχειρήσεων συνολικά ανέρχεται σε € 541,5 εκατ., δηλαδή 1,3% επί του συνολικού κύκλου εργασιών τους.