ομιλος τραπεζας πειραιως

Εταιρική Ταυτότητα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Με έδρα στην Αθήνα και περίπου 12,1 χιλ. εργαζόμενους, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 5,3 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα. Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 31.03.2019 στα €59,3 δισ.

Όμιλος Πειραιώς στην Ελλάδα/Μάρτιος 2019

       Δάνεια μετά από προβλέψεις €37,9 δισ    Εργαζόμενοι 12,1 χιλ
  Καταθέσεις €43,6 δισ    Πελάτες 5,3 εκατ
  Καταστήματα 548    ΑΤΜ 1.909


Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη μεγεθών και δραστηριοτήτων, ενώ σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με μερίδιο αγοράς 29% στα δάνεια και στις καταθέσεις. Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη, η Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε μία σειρά στρατηγικών κινήσεων, με σκοπό την εδραίωσή της στην εγχώρια αγορά.

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σημερινές προκλήσεις και να διασφαλίσει ότι θα ανταποκριθεί στις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης που υπαγορεύονται από τις βέλτιστες πρακτικές, το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στις 31.03.2019 διαμορφώθηκαν σε €7,6 δισ. ενώ τα εποπτικά κεφάλαια Common Equity Tier1 (CET-1) σε €6,4 δισ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου, διαμορφώθηκε στις 31 Μαρτίου 2019 στο 13,7% σε pro-forma βάση, προσαρμοσμένος για τη μείωση του σταθμισμένου έναντι κινδύνου ενεργητικού λόγω της πώλησης των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στην Βουλγαρία.

Η Τράπεζα έχει δεσμευθεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια μέσα από εξειδικευμένες και εξατομικευμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες της.

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδιασμού επικεντρώνεται σε όλες τις δυνατότητες και ευκαιρίες για ανάκαμψη. Οι κύριοι στόχοι για το 2019 είναι: α) η ενίσχυση των πηγών εσόδων και η λειτουργική αποτελεσματικότητα για τη δημιουργία βιώσιμης κερδοφορίας β) η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού μέσω της συνεπούς εκτέλεσης του πλάνου μείωσης των ΜΕΑ με ορίζοντα το 2021, γ) η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και δ) η αύξηση του δανεισμού ως μέσου στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Με την επιστροφή στην κερδοφορία, την ενδυνάμωση του ισολογισμού, και την αποφασιστικότητα για ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και εσωτερικούς ελέγχους, η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει τα θεμέλια για αειφόρο ανάπτυξη.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται σήμερα Ομίλου επιχειρήσεων, που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα (universal bank). Η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα, παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 5,3 εκατ. πελάτες.

Σήμερα, κατέχουμε την πρώτη θέση στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, με μερίδιο αγοράς 33% και υπόλοιπα ύψους περίπου €31 δισ. Επιπρόσθετα, διατηρούμε πελατειακή σχέση με το 85% των σημαντικότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα, στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη, στην Πράσινη Τραπεζική (green banking), στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και στην αγορά της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και factoring.

Το σύνολο αυτών των υπηρεσιών προσφέρεται μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο των 548 καταστημάτων και 1.909 ΑΤΜs του Ομίλου στην Ελλάδα, καθώς και από την καινοτόμο πλατφόρμα ψηφιακής τραπεζικής winbank.

Η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκοντας τη διαφοροποίηση της μέσω της παροχής ανώτερου επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες διεθνώς καινοτομίες και τεχνολογικές λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το 2016 το αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα “e-branch”, το οποίο αποτελεί μία εντελώς νέα αντίληψη για την ελληνική αγορά. Η Πειραιώς διαθέτει σήμερα 7 e-branches στα οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές με ταχύτητα, ευκολία και ασφάλεια.

Η Τράπεζα Πειραιώς, πρόσφατα ξεκίνησε το νέο 5-ετές στρατηγικό της πλάνο με την επωνυμία "Agenda 2023", που αντανακλά το όραμά της να είναι η πλέον αξιόπιστη Τράπεζα στην Ελλάδα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει καθιερώσει την “Agenda 2023” σε τρείς βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει Στρατηγικούς Στόχους οι οποίοι απαρτίζονται από συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους που έχουν τεθεί και προσπαθούν να αποκαταστήσουν πλήρως τα βασικά στοιχεία της Τράπεζας και να ενισχύσουν την κερδοφορία της. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η Ικανοποίηση των Ενδιαφερομένων Μερών που αφορά την πλέον βασική προτεραιότητα της Τράπεζας. Ενδιαφερόμενα μέρη της Τράπεζας Πειραιώς είναι οι πελάτες, οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές και η κοινωνία γενικότερα. Ο τελευταίος πυλώνας είναι οι Διατηρήσιμες Λύσεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν πλήρως και αποτελεσματικά και θα επιτρέψουν στην Τράπεζα να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό της, με στόχο τη δημιουργία αξίας από όλες τις λειτουργίες της. Αυτές οι Λύσεις περιστρέφονται γύρω από τον περιορισμό του κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων, την αύξηση των περιουσιακών στοιχείων και την αποτελεσματικότητα & απλούστευση.

ΤΙ ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ

Η Τράπεζα Πειραιώς, έχει θεσπίσει μια ενιαία εταιρική κουλτούρα και συλλογική νοοτροπία, που βασίζεται στις αρχές της υπευθυνότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, σκοπεύει να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, να τροφοδοτεί την ανάπτυξη και να στηρίζει την καινοτομία. Με γνώμονα το αποτύπωμά της στην κοινωνία να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για τους πελάτες της, τους ανθρώπους της, τους μετόχους της και την κοινωνία συνολικά, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να δημιουργεί συνεχώς αξία, να βλέπει τα δεδομένα ως πρόκληση, να ενθουσιάζει τους πελάτες της και να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς αναγνωρίζοντας το βασικό ρόλο που κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό στην επίτευξη των εταιρικών στρατηγικών του στόχων και στη διαχείριση των προκλήσεων, επενδύει στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους εργαζομένους, στη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Στοχεύει σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που προωθεί την ανοικτή επικοινωνία, την υψηλή απόδοση και την προσωπική ανάπτυξη για τους ανθρώπους του. Συγχρόνως, θεσπίζονται και εφαρμόζονται πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού που προάγουν θέματα ηθικής, εμπιστοσύνης, αφοσίωσης, ομαδικού πνεύματος και αποδοχής της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. Ο Όμιλος απασχολεί σήμερα 12.067 εργαζόμενους αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται για την ένταξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πτυχών στις επιχειρηματικές της πρακτικές και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τις νομικές της υποχρεώσεις, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και εργασιών του, ο Όμιλος προωθεί την τακτική επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να ικανοποιεί τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους και να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα θέματα που τους απασχολούν. Η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών προς όφελος της εξυπηρέτησής τους, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, η δυνατότητα πρόσβασης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όλους, αλλά και ο σεβασμός στο περιβάλλον και τον πολιτισμό ως παράγοντες ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και θέματα που άπτονται της εταιρικής κουλτούρας, αλλά και της εταιρικής διακυβέρνησης, της δημιουργίας οικονομικής αξίας στην κοινωνία, καθώς και της διαχείρισης κινδύνων, αποτελούν προτεραιότητες του Ομίλου.

Η Τράπεζα Πειραιώς, ως η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα, καινοτομεί και προσφέρει λύσεις και διεξόδους, για να ανακτήσει η οικονομία και οι επιχειρήσεις μας το βηματισμό τους και να ανοίξουν βιώσιμους δρόμους δημιουργίας αξίας για το μέλλον που έρχεται.