ομιλος τραπεζας πειραιως

Δημόσια Προσφορά Μετοχών της εταιρίας «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» - Ενημερωτικό Δελτίο

Σημαντική Γνωστοποίηση

Το Ενημερωτικό Δελτίο που αφορά i) στη δημόσια προσφορά (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (εφεξής οι «Μετοχές»), της εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (η «Εταιρεία»), που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την από 10.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 21.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση»), και ii) στην εισαγωγή των Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, έχουν συνταχθεί σύμφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνο όσον αφορά στη κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, και του Ν. 3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας https://www.lamdadev.com/el/ενημέρωση-επενδυτών/Έγγραφα-Αύξησης-Μετοχικού-Κεφαλαίου, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ https://www.piraeusbankgroup.com/lamdadev και του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου AXIA Ventures Group Ltd. http://www.axiavg.gr/prospectus/.

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρο Κηφισίας 37Α, 151 23 Μαρούσι, καθώς και στα γραφεία των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης, Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., Φιλελλήνων 10, 10557 Αθήνα και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα και του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου AXIA Ventures Group Ltd, υποκατάστημα Αθήνας, Βασιλίσσης Σοφίας 4, 10674, Αθήνα.

Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των Μετοχών της Εταιρείας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα αναφέρεται σε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί με τα ίδια ως άνω μέσα.

Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του.

Περαιτέρω, οι Μετοχές που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Μετοχές, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την οικεία ισχύουσα νομοθεσία, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

Ενημερωτικό Δελτίο «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (pdf)Ανακοίνωση Σχετικά με την Αγορά Στόχο για τα Δικαιώματα Προτίμησης και τις Νέες Κοινές Ονομαστικές Μετοχές της LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ που θα Εισαχθούν προς Διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», με την ιδιότητά τους ως κατασκευαστές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και του άρθρου 8 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 147/27.07.2018, και η «AXIA Ventures Group Ltd» υπό την ιδιότητά της ως κατασκευαστή βάσει της εφαρμοστέας σε αυτήν νομοθεσίας (άρθρο 17 παρ. 5 του κυπριακού νόμου 87(Ι)/2017 και παρ. 11 της Οδηγίας ΟΔ87-01 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) ανακοινώνουν ότι, σε συνεργασία με την εκδότρια εταιρία LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (η «Εκδότρια»), έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των δικαιωμάτων προτίμησης (τα «Δικαιώματα Προτίμησης») και των νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, με καταβολή μετρητών υπέρ παλαιών μετόχων, με βάση την από 10.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εκδότριας και την από 21.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως εξής:

(i)  Η αγορά-στόχος των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Νέων Μετοχών καταλαμβάνει: επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο Ν 4514/2018 όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση για τις Νέες Μετοχές και με μέση γνώση ή εμπειρία για τα Δικαιώματα Προτίμησης, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στον κίνδυνο αναφορικά με τις Νέες Μετοχές και μεγάλη ανοχή στον κίνδυνο για τα Δικαιώματα Προτίμησης, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του κεφαλαίου ή αντιστάθμιση κινδύνου.

(ii)  Όλα τα δίκτυα διανομής των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Νέων Μετοχών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για πελάτες της δυνητικής αγοράς στόχου.


Aνακοίνωση (pdf)