ομιλος τραπεζας πειραιως

Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας

Για την Τράπεζα Πειραιώς η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι η συμπερίληψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων στη λειτουργία της, στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και πρακτικές καθώς και στις επαφές με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να ενισχύεται ο θετικός αντίκτυπος του οργανισμού στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η Εταιρική Υπευθυνότητα της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώνεται γύρω από τους πέντε πυλώνες: Εταιρική Διακυβέρνηση, Οικονομία, Εργαζόμενοι, Κοινωνία και Περιβάλλον.Εταιρική Διακυβέρνηση

Βελτιστοποίηση της Εταιρικής Διακυβέρνησης

 • Διαφάνεια στις δομές διακυβέρνησης και λειτουργίας του Οργανισμού, καθώς και στις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής συνεργατών και προμηθευτών.
 • Υιοθέτηση και υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης και λειτουργίας.
 • Σύμμετρη και συστηματική πληροφόρηση της Επενδυτικής και της Επιχειρηματικής Κοινότητας, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Οικονομία

Ευθυγράμμιση των Επιχειρηματικών Στόχων με την Κοινωνική Πρόοδο και Αλληλεγγύη

 • Αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών πριν από και μετά την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, με έμφαση στον συμβουλευτικό ρόλο της Τράπεζας.
 • Ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με στόχο την ανάδειξη ανταγωνιστικών κλάδων με προοπτική και δυνατότητες ανάπτυξης.

Εργαζόμενοι

Υιοθέτηση Άριστων Εργασιακών Πρακτικών

 • Ανάπτυξη ενός ανθρώπινου και υπεύθυνου Οργανισμού, όπου ικανοί, αφοσιωμένοι και εμπνευσμένοι εργαζόμενοι λειτουργούν συλλογικά αξιοποιώντας τη διαφορετικότητα, ηγούνται της αγοράς, καινοτομούν δημιουργώντας αξία και εξασφαλίζουν την ευημερία και την αειφόρο εξέλιξη του Οργανισμού.

Κοινωνία

Ενδυνάμωση της Κοινωνίας και προαγωγή του Πολιτισμού

 • Επιστροφή στους φορείς της κοινωνίας τμήματος της δημιουργούμενης από την Τράπεζα αξίας μέσω στρατηγικά σχεδιασμένων και συστηματοποιημένων κοινωνικών δράσεων.
 • Συμβολή στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της ελληνικής κοινωνίας με τη δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση των θεματικών τεχνολογικών μουσείων του Δικτύου του ΠΙΟΠ –που λειτουργούν ως ζωντανοί πυρήνες πολιτισμού στην ελληνική περιφέρεια– και την οργάνωση πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανηλίκων και ενηλίκων.
 • Συνεχής υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και παραγωγή εκδόσεων συνδεδεμένων με τους θεματικούς άξονες δραστηριοτήτων του ΠΙΟΠ.
 • Συντήρηση και ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου του Ομίλου Πειραιώς.
 • Παροχή επιστημονικού συμβουλευτικού έργου σε δημόσιους φορείς, φορείς των τοπικών κοινωνιών και συνδρομή στη διαμόρφωση πολιτικών στον χώρο του πολιτισμού.
 • Λειτουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης.
 • Σύνδεση του Πολιτισμού με το Περιβάλλον.

Περιβάλλον

Προστασία του Περιβάλλοντος με την υπεύθυνη χρήση φυσικών πόρων και την υποστήριξη επιχειρηματικών δράσεων που παράγουν περιβαλλοντική και κοινωνική ωφέλεια

 • Συστηματική στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας μέσα από ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους πελάτες. Κύριο μέλημα είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη ευρύτατου φάσματος πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη στρατηγικών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη λειτουργία του Ομίλου.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τη βιοποικιλότητα και την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση του κοινωνικού ιστού.
 • Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης των θεσμικών και φυσικών κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και ανάπτυξη εργαλείων αποτίμησης των κινδύνων αυτών.
 • Στήριξη ιδιωτών και επιχειρήσεων με προϊόντα, υπηρεσίες και δράσεις, καθώς και ενίσχυση της αγοράς, ώστε να προσαρμοστούν καλύτερα στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.