ομιλος τραπεζας πειραιως

Συμμετοχή στη χάραξη εθνικής πολιτικής για τον πολιτισμό από την Τράπεζα Πειραιώς

Σημαντική είναι η συμβολή του ΠΙΟΠ στο δημόσιο διάλογο με τους φορείς χάραξης στρατηγικών για την ανάδειξη του πολιτισμού. Το ΠΙΟΠ συμμετέχει σε οργανισμούς, επιστημονικά forα, σώματα ειδικών, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο:

  • συμβάλλει στη διαμόρφωση επίσημων πολιτικών στον πολιτισμό. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος τόσο στο Συμβούλιο Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού όσο και στο σώμα ειδικών της European Museum Forum καθώς και με τις παρεμβάσεις των στελεχών του μέσω ανακοινώσεων και διαλέξεων,
  • μετέχει σε εταιρικά σχήματα ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων για την υλοποίηση διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων,
  • προωθεί τη δικτύωσή του σε διεθνές επίπεδο, τόσο σε επιστημονικούς φορείς όσο και σε ευρωπαϊκά δίκτυα ιδρυμάτων, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη διερεύνηση της δυνατότητας επιστημονικής συνεργασίας και την επιδίωξη χρηματοδότησης κοινών έργων.