ομιλος τραπεζας πειραιως

Σχεδιασμός και δημιουργία Δικτύου μουσείων της Τράπεζας Πειραιώς (ΠΙΟΠ)

Δημιουργία και λειτουργία των Μουσείων

Λειτουργούν τα εξής 9 θεματικά τεχνολογικά μουσεία:
 1. Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί,
 2. Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα Αρκαδίας,
 3. Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη,
 4. Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (Αγία Παρασκευή),
 5. Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.& Σ. Τσαλαπάτα στο Βόλο,
 6. Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο Τήνου,
 7. Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας στην ορεινή Κορινθία,
 8. Μουσείο Μαστίχας Χίου,
 9. Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα.

Τα μουσεία δεν είναι ιδιοκτησία του ΠΙΟΠ ή της Τράπεζας Πειραιώς, ανήκουν κατά περίπτωση στην τοπική αυτοδιοίκηση ή το ελληνικό δημόσιο. Το Ίδρυμα δεσμεύεται και αναλαμβάνει την υποδειγματική λειτουργία τους για τα πρώτα 50 χρόνια. Καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών εξόδων τους και φροντίζει για την εύρυθμη διοίκησή τους. Στις επιτροπές λειτουργίας των μουσείων συμμετέχουν τοπικοί εταίροι και εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Στη συνέχεια, η ανάληψη των οικονομικών υποχρεώσεων για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους περιέρχεται στους φορείς που έχουν την κυριότητά τους, εφόσον αυτοί το επιθυμούν.

Η αυξανόμενη επισκεψιμότητα των μουσείων του Δικτύου είναι αποτέλεσμα της ολοένα μεγαλύτερης αναγνωρισιμότητάς τους. Το 2016 περίπου 220 χιλ. άτομα επισκέφτηκαν τα μουσεία του ΠΙΟΠ, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,25% σε σχέση με το 2015, ενώ το 2017 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 43,2% σε σχέση με το 2016, ξεπερνώντας τα 314 χιλ. άτομα. Το προσωπικό του Δικτύου Μουσείων επιμορφώνεται τακτικά, ώστε να αναβαθμίζονται συνεχώς οι υπηρεσίες που παρέχονται στους επισκέπτες.

 

Υποστήριξη και ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών μέσω του Δικτύου Μουσείων του ΠΙΟΠ


Το ΠΙΟΠ, στο πλαίσιο της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Τράπεζας Πειραιώς, έχει αναλάβει την υλοποίηση πολιτιστικών και επιστημονικών δράσεων στην ελληνική περιφέρεια. Η πολιτική του, σταθερά προσανατολισμένη στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, έχει βασικό στόχο την άμεση πολιτιστική και την έμμεση οικονομική τους αναβάθμιση.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την ίδρυση και λειτουργία ενός εκτεταμένου, διαρκώς αυξανόμενου δικτύου θεματικών τεχνολογικών μουσείων, σε επιλεγμένα σημεία της ελληνικής περιφέρειας. Η θεματική του κάθε μουσείου βασίζεται στην τοπική τέχνη, την τεχνολογική παράδοση και παραγωγή:
 • Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί,
 • Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα Αρκαδίας,
 • Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη,
 • Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (Αγία Παρασκευή),
 • Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.& Σ. Τσαλαπάτα στο Βόλο,
 • Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο Τήνου,
 • Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας στην ορεινή Κορινθία,
 • Μουσείο Μαστίχας στη Χίο,
 • Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα.
Το ΠΙΟΠ στηρίζει τις απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπου βρίσκονται τα μουσεία, μέσω της συνεχούς αύξησης της τουριστικής κίνησης σε αυτά. Επιτυγχάνει την οικονομική ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών φροντίζοντας:
 • να ενισχύει τον πολιτιστικό τουρισμό,
 • να προμηθεύεται το 80% των αγαθών και 50% των προϊόντων που πωλούνται στα κυλικεία και τα πωλητήρια των μουσείων από την τοπική αγορά,
 • να δημιουργεί θέσεις εργασίας απασχολώντας προσωπικό που προέρχεται κατά κύριο λόγο από την περιοχή λειτουργίας του εκάστοτε μουσείου.
Οι τοπικές κοινωνίες αναγνωρίζουν τις θετικές επιπτώσεις της προβολής της πολιτιστικής τους ταυτότητας στην τόνωση της οικονομίας τους. Αξιοποιούν το πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτουν χρησιμοποιώντας ως βάση το ερευνητικό έργο του ΠΙΟΠ που συνδέεται με τη δημιουργία και τη λειτουργία των μουσείων και αφορά την καταγραφή της ιστορίας της τοπικής τους παραγωγής και της βιομηχανικής τους ανάπτυξης.

Το 2016, το ΠΙΟΠ ανέθεσε στο ΙΟΒΕ μελέτη για την οικονομική και κοινωνική επίδραση της λειτουργίας των Μουσείων του στις τοπικές κοινωνίες. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο εισροών/εκροών Leontief, διαμορφωμένο κατάλληλα για τα οικονομικά δεδομένα, τις κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές οικονομικές και διοικητικές δομές, κατέληξε σε μία μεθοδολογία υπολογισμού των άμεσων, έμμεσων, προκαλούμενων και καταλυτικών επιδράσεων της λειτουργίας των μουσείων ΠΙΟΠ στις τοπικές κοινωνίες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αποδεικνύουν και ποσοτικοποιούν αυτήν την συνεισφορά σε συγκεκριμένους τομείς:

- αύξηση της τουριστικής δαπάνης στις αντίστοιχες περιοχές της χώρας (για το 2016 κατ’ ελάχιστον €5,5 εκατ., με την συντηρητική εκτίμηση των καταλυτικών επιδράσεων, και έως €11,3 εκατ., με την πιο αισιόδοξη εκτίμηση των καταλυτικών επιδράσεων).

- επίδραση της δραστηριότητας των μουσείων στο ΑΕΠ της χώρας (για το 2016: χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι καταλυτικές επιδράσεις, πλησιάζει τα €4,3 εκατ., ενώ σε όρους απασχόλησης ανέρχεται στο ισοδύναμο 103 θέσεων εργασίας. Στη συντηρητική εκτίμηση των καταλυτικών επιδράσεων, η συνολική συμβολή των μουσείων στο ΑΕΠ της Ελλάδας υπερβαίνει τα €13,4 εκατ., ενώ στην αισιόδοξη εκτίμηση των καταλυτικών επιδράσεων φτάνει τα €23 εκατ).

- συμβολή των μουσείων στην απασχόληση (για το 2016: με βάση τη συντηρητική εκτίμηση των καταλυτικών επιδράσεων ανέρχεται στο ισοδύναμο 345 θέσεων εργασίας. Στην πιο αισιόδοξη εκτίμηση, η συνολική επίδραση στην απασχόληση πλησιάζει το ισοδύναμο 600 θέσεων εργασίας).

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων, και με δεδομένη την αυξητική τάση της επισκεψιμότητας στα Μουσεία του Δικτύου του ΠΙΟΠ, αναμένεται τα ποσά που αναφέρονται να παρουσιάσουν ανάλογη αυξητική τάση τα επόμενα έτη.

Τέλος, τα μουσεία συνεισφέρουν στην οικονομία της χώρας και κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα το νέο μουσείο Αργυροτεχνίας, η συνολική επίδραση της κατασκευής του στην οικονομία του Δήμου Ιωαννιτών έφτασε τα €7,8 εκατ. σε όρους ΑΕΠ, ενώ στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε €10,6 εκατ. Αντίστοιχα, σε όρους απασχόλησης η κατασκευή του μουσείου οδήγησε στην δημιουργία συνολικά 236 θέσεων εργασίας στα Ιωάννινα. Αντίστοιχα, η συνολική επίδραση στην απασχόληση στο σύνολο της χώρας ανήλθε στις 284 θέσεις εργασίας.