ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Επιστημονική υποστήριξη από τον ΠΙΟΠ

Παραγωγή ερευνητικού έργου

Η επιστημονική υποστήριξη μέσω της παραγωγής ερευνητικού έργου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δράσης του ΠΙΟΠ, η οποία βασίζεται στο τρίπτυχο Έρευνα-Έκθεση-Έκδοση. Το έργο σχεδιάζεται από επιστήμονες διαφόρων σχετικών με το αντικείμενο ειδικοτήτων. Αυτό σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη, εξειδικευμένη εμπειρία του ΠΙΟΠ σε συγκεκριμένες θεματικές έρευνας προσφέρει την ανάπτυξη επιστημονικής καινοτομίας. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 30 εκτεταμένες ερευνητικές δράσεις. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου αξιοποιούνται στη δημιουργία των θεματικών τεχνολογικών μουσείων, στον εμπλουτισμό των συλλογών τους, στη διοργάνωση εκθέσεων, στην έκδοση μελετών. Τα επιστημονικά δεδομένα και τα συμπεράσματα του ερευνητικού έργου ψηφιοποιούνται. Έτσι το ΠΙΟΠ συντελεί στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας και στην προβολή της Ελλάδας διεθνώς. Η θεματολογία του ερευνητικού έργου αφορά την παραδοσιακή τεχνολογία, τη διαχείριση των φυσικών πόρων της χώρας, τον υλικό πλούτο και τον πολιτισμό. Προτεραιότητα έχει η μελέτη των σημαντικότερων κλάδων της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και τις εξειδικευμένες τεχνικές στις οποίες αυτή στηρίχτηκε. Επίσης, το ΠΙΟΠ ερευνά θέματα που συνδέονται με τη βιομηχανική ανάπτυξη της νεότερης Ελλάδας. Ταυτόχρονα, προωθείται και ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο την ιστορική διαδρομή της Τράπεζας Πειραιώς.

Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη σε ζητήματα μουσειακών σπουδών και στην ιστορία της τεχνολογίας


Στο πλαίσιο της παροχής επιστημονικής υποστήριξης του στην ακαδημαϊκή και την ερευνητική κοινότητα το ΠΙΟΠ δημιούργησε μια αμιγώς εξειδικευμένη βιβλιοθήκη που προσφέρει στους ερευνητές ηλεκτρονική πρόσβαση στα επιστημονικά ευρήματα των παρακάτω ολοκληρωμένων ερευνητικών προγραμμάτων του:
  • Πληροφορίες για την τεχνολογία μέσα από Αρχεία και Βιβλιοθήκες της Βενετίας
  • Τεχνολογία ελληνικών μουσικών οργάνων

Υποστήριξη της ιστορικής έρευνας


Το ιστορικό αρχείο του ΠΙΟΠ εξυπηρετεί εξωτερικούς ερευνητές που μελετούν θέματα οικονομικής ιστορίας και βιομηχανικής αρχαιολογίας καθώς και την έρευνα της Τράπεζας Πειραιώς για την ολοκλήρωση του ιστορικού της αρχείου. Σημαντικός αρωγός για τους ερευνητές είναι και η  Βιβλιοθήκη του Αρχείου. Το  ιστορικό αρχείο του ΠΙΟΠ αποτελείται από:

  • το σύνολο των αρχείων της ΕΤΒΑ από τη δημιουργία της έως την απορρόφησή της από την Τράπεζα Πειραιώς το 2002,
  • 45 συλλογές: ιστορικά αρχεία τραπεζών, οργανισμών, επιχειρήσεων και ιδιωτών που συνδέθηκαν άμεσα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου Πειραιώς.

Διάδοση της επιστήμης και της γνώσης


Το ΠΙΟΠ παρέχει επιστημονική υποστήριξη στο έργο δημόσιων οργανισμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών-κοινωνικών φορέων, πολιτιστικών φορέων, νέων επιστημόνων και ερευνητών παρέχοντάς τους την κεκτημένη γνώση του σε θέματα πολιτισμού. Η υποστήριξη του αφορά επίσης την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών, την οργάνωση δράσεων, την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ΠΙΟΠ σε ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης και την εκπόνηση εργασιών σχετικών με τις θεματικές του δράσεις. Σημαντικές είναι οι συνεργασίες με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς.

Έκδοση έργων


Οι Εκδόσεις του ΠΙΟΠ καλύπτουν ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων. Συνδέονται κυρίως με τις δράσεις του Δικτύου μουσείων και τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη. Η ένταξη νέων έργων στις Σειρές Εκδόσεων του Ιδρύματος, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ήδη 142 έργα, στοχεύει στην κάλυψη του κενού έρευνας που παρατηρείται στην Ελλάδα στους τομείς της ιστορίας της τεχνολογίας, της βιομηχανικής αρχαιολογίας και της οικονομικής ιστορίας.  Παράλληλα επανεκδίδονται παλαιότερα έργα, εξαντλημένα μεν, αλλά χρήσιμα στη νεότερη ιστοριογραφία.

Οι Εκδόσεις του ΠΙΟΠ έχουν μεγάλη απήχηση στην επιστημονική κοινότητα  και συχνά επιλέγονται ως πανεπιστημιακά συγγράμματα ενώ δεν λείπουν και εκδόσεις που απευθύνονται στο ευρύτερο  κοινό. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η έκδοση βασικού πεντάτομου έργου με θέμα την ελληνική οικονομική ιστορία ενώ εκδίδονται επίσης μονογραφίες, Πρακτικά Τριημέρων Εργασίας, εγχειρίδια μουσειολογίας και μουσειακών σπουδών, εγχειρίδια επιστήμης και τεχνολογίας, οδηγοί μουσείων και πολιτισμικοί οδηγοί, παραμύθια, ανατυπώσεις εξαντλημένων εκδόσεων του Ιδρύματος και εκπαιδευτικοί φάκελοι. Πολλοί τίτλοι των εκδόσεων εμπλουτίζουν σχολικές, δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες όλης της χώρας.