ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Το κοινωφελές Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς επιχορηγείται για τη λειτουργία του από την Τράπεζα Πειραιώς. Τηρεί σηµαντικό µέρος των δεσμεύσεων της Εταιρικής Υπευθυνότητας του Οµίλου και υποστηρίζει τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, µε έµφαση στη βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει ουσιαστικά και µε αποτελεσματικό τρόπο στο πολιτιστικό γίγνεσθαι, ενώ συγχρόνως προωθεί τη σύνδεση του Πολιτισμού µε το Περιβάλλον.

Οι βασικοί καταστατικοί στόχοι του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς

 • Η διαφώτιση της κοινωνίας για την ανάγκη της προστασίας και διατήρησης της παραδοσιακής πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας µας και του φυσικού της περιβάλλοντος – παράλληλα µε τη βιομηχανική της ανάπτυξη – και η εφαρμογή πρότυπων μεθόδων για την πραγµατοποίησή τους
 • Η διάσωση, καταγραφή και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας
 • Η διάσωση της παραδοσιακής βιοτεχνικής και βιομηχανικής τεχνολογίας της χώρας µας, η καταγραφή της ιστορίας τους και η καταγραφή της ιστορίας του Οµίλου μέσα από τη διάσωση και οργάνωση των αρχείων του, καθώς και η συμβολή στην έρευνα της παραδοσιακής τεχνολογίας και της βιομηχανικής αρχαιολογίας
 • Η συμβολή στην πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µέσω της έρευνας, της προβολής και της αξιοποίησης του πολιτιστικού της αποθέµατος
 • Η προστασία και διαχείριση του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
 • Η διατήρηση και ανάδειξη του τοπίου στο πλαίσιο των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και η διάδοση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε πολίτες και αρµόδιους φορείς

Οι κύριες δράσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς

 • Δηµιουργία και διαχείριση ενός εκτεταµένου δικτύου θεµατικών τεχνολογικών µουσείων στην ελληνική περιφέρεια. Τα µουσεία αυτά δεν ανήκουν στο Ίδρυµα ή στην Τράπεζα αλλά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή στο Ελληνικό Δηµόσιο. Το Ίδρυµα αναλαµβάνει, βάσει προγραµµατικών συµβάσεων, την ευθύνη της υποδειγµατικής λειτουργίας τους, το σύνολο των εξόδων τους, καθώς και τη συντήρηση των κτηρίων και των συλλογών τους. Η ανάληψη των συγκεκριµένων υποχρεώσεων µπορεί να επιστρέψει στους ιδιοκτήτες τους, µετά από συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, εφόσον αυτοί το επιθυµούν
 • Υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων και εξυπηρέτηση ερευνητικών αναγκών της επιστηµονικής κοινότητας
 • Διατήρηση και προβολή, τόσο στο ειδικό όσο και στο γενικό κοινό, ιστορικού αρχείου συνδεδεµένου µε την οικονοµική, τραπεζική, βιοµηχανική και αγροτική ιστορία του τόπου
 • Δηµοσίευση επιστηµονικών έργων
 • Οργάνωση πολιτιστικών δράσεων
 • Ενίσχυση διασωστικών ενεργειών που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά
 • Εµπλοκή του στον δηµόσιο διάλογο για τη χάραξη στρατηγικών στον χώρο του πολιτισµού

Το 2014 ξεκίνησε η εφαρμογή της προγραµµατικής περιόδου θεµατικού αναπροσανατολισµού, αναδιάρθρωσης και δραστηριοποίησης του Ιδρύµατος, η οποία βασίζεται στο δίπτυχο «Πολιτισµός-Περιβάλλον».

Επίσης, επαληθεύτηκε η πρώτη Περιβαλλοντική Δήλωση του Ιδρύµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού EMAS και καταχωρίστηκε στο ελληνικό µητρώο EMAS, µε αριθµό καταχώρισης EL-000110, ενώ ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση των κτηρίων του Ιδρύµατος κατά EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) και ISO 14001.

Υλοποιήθηκε η αναβάθµιση του διαδικτυακού τόπου του Ιδρύµατος www.piop.gr, που πλέον λειτουργεί µε πολλές νέες τεχνικές δυνατότητες και µε µορφή αντίστοιχη των µεγαλύτερων ιδρυµάτων και µουσείων παγκοσµίως.

Στο πλαίσιο υποστήριξης της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, πραγματοποιήθηκαν η σχεδίαση και η υλοποίηση πιλοτικού προγράµµατος για την ανακαίνιση διατηρητέων κτηρίων στο Ιστορικό Κέντρο της Ερµούπολης Σύρου.

Επίσης, το Ίδρυμα συνέβαλε στην εγγραφή της τεχνογνωσίας της µαστιχοκαλλιέργειας στη Χίο στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO, ενώ υποστήριξε το έργο «Φεστιβάλ Μαστίχας», κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου και σε στενή συνεργασία µε το ΤµήµαΤουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Σε ό,τι αφορά το Δίκτυο Μουσείων στην ελληνική περιφέρεια, συνεχίστηκε η υποδειγματική λειτουργία των 7 θεµατικών τεχνολογικών Μουσείων και συνεχίστηκε η κατασκευή των δύο νέων. Ταυτόχρονα, υλοποιήθηκαν δύο νέα προγράµµατα που εντάσσονται στο Πολυετές Σχέδιο Δράσης του ΠΙΟΠ: «Τα Μουσεία καθηµερινοί χώροι της πόλης» και «Φίλοι του ΠΙΟΠ», ενώοργανώθηκαν πολιτιστικές δράσεις και ομιλίες ψυχοκοινωνικής υγείας στις Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων των Μουσείων του Δικτύου. Τέλος, εκπαιδεύτηκετο προσωπικό πέντε Μουσείων και αριθµός µελών των τοπικών κοινωνίων στη Βασική Υποστήριξη Ζωής, σε συνεργασία µε το Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Το Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ διατηρεί αρχεία των ελληνικών τραπεζών τις οποίες απορρόφησε ο Όµιλος Πειραιώς στο παρελθόν, καθώς και αρχεία φορέων και επιχειρήσεων που συνδέθηκαν µε αυτές. Σκοπός της λειτουργίας του Ιστορικού Αρχείου είναι να αναδειχθεί η σηµασία της διατήρησης της µνήµης των αρχειακών πηγών και να αξιοποιηθεί το αρχειακό υλικό από πολλαπλές οµάδες αποδεκτών. Το 2014 ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή, του εξοπλισµού και των απαραίτητων πιστοποιήσεων του κτηριακού συγκροτήµατος στον Ταύρο όπου πλέον στεγάζεται. Η επιλογή του Οµίλου Πειραιώς και του ΠΙΟΠ για την εγκατάσταση του Αρχείου στον Ταύρο συµβάλλει στην αναβάθµιση µιας γειτονιάς της Αθήνας, εντάσσοντάς τη στον πολιτιστικό χάρτη της πρωτεύουσας.

Από τον Ιούλιο του 2014, η Βιβλιοθήκη του ΠΙΟΠ συµµετέχει στο Δίκτυο Οικονοµικών Βιβλιοθηκών (ΔΙΟΒΙ) [Hellenic Economic Library Network (HELIN)]. Επίσης, ενισχύθηκε η λειτουργία της, µε παράλληλη πρόβλεψη για την ενσωµάτωση και της βιβλιοθήκης της πρώην ΑΤΕbank.

Το 2014 εκδόθηκαν 6 νέα έργα (5 έντυπα και 1 σε ηλεκτρονική µορφή e-book), ενώ επανεκτυπώθηκαν 2 πανεπιστημιακά εγχειρίδια των εκδόσεων του ΠΙΟΠ.

Σε ό,τι αφορά το ερευνητικό έργο, κατά το 2014, έγινε η κεφαλαιοποίηση του ερευνητικού αποθέµατος του ΠΙΟΠ και η προβολή του στο ευρύ κοινό προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων και της ευρύτερης επιστηµονικής κοινότητας, ενώ αξιοποιήθηκαν περαιτέρω το ήδη απο θησαυρισµένο ερευνητικό απόθεμα, η επιστηµονική εξειδίκευση του προσωπικού αλλά και η δικτύωσή του στην ερευνητική κοινότητα.

Η επιστηµονική συµβουλευτική υποστήριξη, η οποία αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο της δράσης του Ιδρύματος, εστιάστηκε κατά το 2014 στη συνεργασία µε την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών για τη διοργάνωση των εκθέσεων «Παράγοντας τέχνη» στο Μουσείο Πλινθοκεραµοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα και «Η ποιητική της Χίου µέσα από τη µατιά των εικαστικών» στα Οθωµανικά Λουτρά της Χίου και στους χώρους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα, καθώς και στην οργάνωση διαλέξεων, σεµιναρίων και οµιλιών.

Σε ό,τι αφορά την Εκπαίδευση, ξεκίνησε η υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος «Παυσανίας 2.0: Από το Σχολείο στο Μουσείο», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και διά βίου Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, ενώ, όπως κάθε χρονιά, έγιναν χορηγίες έντυπου εκπαιδευτικού υλικού σε σχολικές κοινότητες (104 φάκελοι και 1.705 τόµοι των εκδόσεων του ΠΙΟΠ, για το 2014). Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε έντεκα εκπαιδευόμενους φοιτητές. Τέλος, το Ίδρυμα συνέβαλε για άλλη μία χρονιά στη διά βίου εκπαίδευση και στην επαγγελµατική άσκηση νέων επιστηµόνων και επαγγελµατιών.

Κατά το 2014, το ΠΙΟΠ υπόγραψε τρία μνημόνια συνεργασίας στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε εθνικούς, διεθνείς επιστηµονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

Διοργάνωση Διεθνούς Συνάντησης

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»