ομιλος τραπεζας πειραιως

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του ευρύτερου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελεί προτεραιότητα της Τράπεζας Πειραιώς. Για να βελτιωθεί η περιβαλλοντική επίδοση της Τράπεζας δεν αρκεί μόνο η λήψη διαχειριστικών μέτρων. Απαιτείται πρωτίστως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, επικοινωνία και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Εκπαίδευση

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου επιτελείται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο είναι γενική, με ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά προγράμματα (e-learning) που περιγράφουν βασικές περιβαλλοντικές έννοιες και το περιβαλλοντικό έργο της Τράπεζας. Σε δεύτερο επίπεδο η εκπαίδευση είναι ειδικότερη και αφορά την πράσινη επιχειρηματικότητα, τα πράσινα προϊόντα της Τράπεζας και τις διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας κατά EMAS. Συμπερασματικά, πάνω από 70% των εργαζομένων της Τράπεζας έχουν συμμετάσχει τα τελευταία δύο χρόνια σε τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν στο περιβάλλον και στην πράσινη τραπεζική.

Πράσινες Ειδήσεις

Στις αρχές του 2008 ξεκίνησε η παρουσίαση των "Πράσινων Ειδήσεων" σε ειδικό χώρο του εσωτερικού διαδικτύου της Τράπεζας, όπου αναρτώνται επιλεγμένες σύντομες ειδήσεις, από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο από όλο τον κόσμο, που αναφέρονται στην προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, στην κλιματική αλλαγή καθώς και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την πράσινη επιχειρηματικότητα, την αειφόρο ανάπτυξη και την πράσινη τραπεζική (green banking).

Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση

Στο πλαίσιο διετούς έρευνας για την περιβαλλοντική συμπεριφορά των εργαζομένων της Τράπεζας, συμπληρώνεται εθελοντικά στο intranet σχετικό ερωτηματολόγιο, τα αποτελέσματα του οποίου αναλύονται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Μέσω των προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης ο μέσος όρος της περιβαλλοντικής επίδοσης των εργαζομένων, σε δεκαβάθμια κλίμακα, αυξήθηκε από 5,8 το 2007, σε 6,3 το 2009 και 6,8 το 2011.

Εκδόσεις

Οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών διαχέονται στο ανθρώπινο δυναμικό μέσα από σταθερές παρουσιάσεις στο "winners", το ενημερωτικό έντυπο της Τράπεζας που διανέμεται σε όλο το προσωπικό. Το 2009, εκδόθηκε τριετές ημερολόγιο που περιέχει εβδομαδιαίες συμβουλές και ιδέες για καθημερινές ενέργειες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το "Ημερολόγιο 2010-2012-Απλές Πρακτικές για ένα Καλύτερο Περιβάλλον" διανεμήθηκε σε εργαζόμενους και άλλους ενδιαφερόμενους. Το 2009 εκδόθηκε η πρώτη "Εταιρική Περιβαλλοντική Έκθεση" με εκτενέστερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής πολιτικής της Τράπεζας για την περίοδο 2007-2009. Την ίδια χρονιά εκδόθηκε και το "Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Επιχειρήσεις" που διανεμήθηκε σε 75.000 επιχειρήσεις με προσωπική επιστολή του Προέδρου της Τράπεζας. Το 2011 ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz η έκθεση με τίτλο "Ελληνικές Επιχειρήσεις και Κλιματική Αλλαγή: Κίνδυνοι και ευκαιρίες". Η έκθεση έχει στόχο μία γενική ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία. Η έκθεση διανέμεται σε επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Το 2011 εκπονήθηκε επίσης στο πλαίσιο του ίδιου έργου ειδική μελέτη για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στην ελληνική αγορά. Η μελέτη έχει τίτλο "Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες" και αναλύει τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που παρουσιάζουν επενδυτικές ευκαιρίες είτε από το ίδιο το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είτε από την αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο.

Εξωτερική επικοινωνία

Από τον Φεβρουάριο του 2011 λειτουργεί η πλατφόρμα «Σκέψου Πράσινα», η οποία δημιούργησε μια online κοινότητα χρηστών που είναι ευαισθητοποιημένοι σε περιβαλλοντικά θέματα, με παρουσία στα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, twitter, YouTube, Flickr). Η πλατφόρμα έχει ευρεία αποδοχή από το ευρύτερο κοινό καθώς στον ένα χρόνο λειτουργίας είχε ήδη συγκεντρώσει μια κοινότητα 13.000 φίλων στο facebook.

Επίσης η ιστοσελίδα climabiz.gr ανανεώνεται διαρκώς με την πρόοδο του ευρωπαϊκού προγράμματος climabiz. Δημιουργήθηκε ο ιστότοπος Green Banking portal (www.greenbanking.gr), στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz, για την παρουσίαση αφενός πρακτικών που υιοθετούνται από οργανισμούς ή/και επιχειρήσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και αφετέρου για την παρουσίαση επιχειρήσεων που παράγουν/διαθέτουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες που εντάσσονται στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει στρατηγική συμμαχία με την κοινωνία των πολιτών για την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό έχει μακροχρόνια συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση MΟm για την προστασία της απειλούμενης με εξαφάνιση μεσογειακής φώκιας. Παράλληλα, υποστήριξε δράσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ, της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, της Καλλιστώς και της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ενώ και η συμμετοχή του WWF Ελλάς ως εταίρου στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος climabiz αναδεικνύει τη συστηματική συνεργασία που επιδιώκει να αναπτύξει η Τράπεζα Πειραιώς με την κοινωνία των πολιτών. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε μια ξεχωριστή συνεργασία με τον κοινωνικό συνεταιρισμό "Κλίμαξ plus" για τη συλλογή του χαρτιού προς ανακύκλωση στην Αττική. Η συνεργασία αυτή, πέραν της συνδρομής στην επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων, εντάσσεται στην πολιτική της Τράπεζας να ενισχύει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης καθώς και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην επανένταξη αυτών των ομάδων στον κοινωνικοοικονομικό ιστό.