ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταγραφή, παρακολούθηση και τελικά μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της Τράπεζας αλλά και των δραστηριοτήτων της. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εφαρμόζεται σε όλα τα κτήρια διοίκησης και τα καταστήματα της Τράπεζας στην Ελλάδα. Το Σύστημα δεν καλύπτει τις θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας καθώς και τις εγκαταστάσεις της εκτός Ελλάδος, των οποίων η ενσωμάτωση στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προγραμματίζεται σε επόμενα στάδια. Για την πληρέστερη συλλογή δεδομένων, την αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών και των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, καθώς και την υλοποίηση των εκάστοτε περιβαλλοντικών στόχων, έχει οριστεί σε κάθε κατάστημα και κάθε κτήριο διοίκησης ένας ειδικά εκπαιδευμένος εργαζόμενος ως Συντονιστής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Περιβαλλοντική Πιστοποίηση κατά EMAS και ISO 14001

Το 2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας κατά Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) και κατά ISO 14001:2004, για όλα της τα καταστήματα και τα κτήρια διοίκησης.

Το EMAS, δηλαδή το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου, είναι ένας μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο μητρώο του οποίου καταχωρούνται οι οργανισμοί που βελτιώνουν διαρκώς τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων, οι αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας και η παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών προς το κοινό, είναι βασικοί παράγοντες που διαφοροποιούν και ξεχωρίζουν το EMAS από άλλα πρότυπα.

Η επαλήθευση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης της Τράπεζας, που επικυρώνει τη συμμόρφωσή της με τον Κανονισμό EMAS, πραγματοποιήθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και ανέδειξε τη σωστή προετοιμασία που είχε γίνει καθώς και το βαθμό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας. Η ίδια εταιρεία, η οποία είναι μέλος του IQNET Association-The International Certification Network, πιστοποίησε την Τράπεζα και κατά το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πιστοποίησε κατά EMAS όλα της τα καταστήματα και τα κτήρια διοίκησης.

Η πιστοποίηση κατά EMAS και ISO 14001 ουσιαστικά επιβεβαιώνει την ορθή εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην Τράπεζα. Αποτελεί δηλαδή το επιστέγασμα της συστηματικής προετοιμασίας του οργανισμού, που ξεκίνησε με την υιοθέτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο των Αρχών Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το 2003 και ωρίμασε μέσα από τo 3ετούς διάρκειας Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GREENbanking4LIFE.

Βάση Δεδομένων Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος

H Τράπεζα Πειραιώς με τη βοήθεια ενός καινοτόμου εργαλείου, της Βάσης Δεδομένων Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος, παρακολουθεί τις λειτουργικές της επιπτώσεις, τόσο από την κατανάλωση ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών πόρων, όσο και από τη χρήση αναλωσίμων ειδών, αλλά και από τις μετακινήσεις του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Βάση αποτελεί ένα πολύ χρηστικό εργαλείο, με το οποίο υλοποιούνται γρήγορα και εύκολα οι παρακάτω στόχοι:

  • αυτοματοποίηση της σταθερής συλλογής δεδομένων
  • οργάνωση της περιβαλλοντικής πληροφορίας σύμφωνα με τις ανάγκες της Τράπεζας
  • ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής τεχνογνωσίας στα συστήματα της Τράπεζας
  • δημιουργία εύχρηστων και συγχρόνως ισχυρών πολυπαραγοντικών εργαλείων ανάλυσης

Το μεγαλύτερο όφελος από την περιβαλλοντική βάση δεδομένων είναι ότι η Τράπεζα Πειραιώςεπιτυγχάνει αρτιότερο σχεδιασμό του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και άλλων περιβαλλοντικών προγραμμάτων, με απόλυτα μετρήσιμους στόχους, που οδηγούν στη μείωση των λειτουργικών επιπτώσεων, αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει επίσης την παρακολούθηση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας και τη σύγκρισή της με εταιρικές περιβαλλοντικές πολιτικές άλλων οργανισμών. Η Βάση έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος GREENbanking4Life και ακολουθεί τη μεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων που αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative, του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Φυσικών Πόρων.

Βάση Δεδομένων για την Περιβαλλοντική Νομοθεσία & Νομολογία

Έχει αναπτυχθεί ειδική Βάση Δεδομένων για την Περιβαλλοντική Νομοθεσία & Νομολογία, που έχει στόχο την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Τράπεζας Πειραιώς με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και τις δεσμεύσεις εταιρικής υπευθυνότητας στο πεδίο του περιβάλλοντος. Η Βάση, η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς, παρέχει στην Τράπεζα την αναγκαία νομική πληροφορία σχετικά με:

  • την ενημέρωση ως προς τις γενικές υποχρεώσεις και κατευθύνσεις του δικαίου για το περιβάλλον,
  • την οργάνωση των προγραμμάτων πρόληψης και περιορισμού των άμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδίως κατά την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, και
  • την επικουρία του έργου μείωσης των έμμεσων επιπτώσεων, ιδίως μέσω της εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της προώθησης των περιβαλλοντικά φιλικών επενδύσεων και της πράσινης επιχειρηματικότητας.  

Περιβαλλοντικοί Σκοποί και Στόχοι

Η Τράπεζα θέτει σε ετήσια βάση περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επιδιώκεται η συστηματική παρακολούθηση και ο περιορισμός των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Τράπεζας, αποσκοπώντας με τον τρόπο αυτό στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

Περιβαλλοντικά Προγράμματα

Η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων γίνεται μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προγραμμάτων, για τα οποία ενεργοποιείται το κατάλληλο προσωπικό. Πρόκειται για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού στα κτήριά της, προγράμματα ανακύκλωσης υλικών, μείωσης μετακινήσεων και πράσινων προμηθειών.