ομιλος τραπεζας πειραιως

Η πράσινη δομή του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Από το 2004, για το συντονισμό του περιβαλλοντικού έργου της Τράπεζας λειτουργεί το Γραφείο Περιβαλλοντικών Θεμάτων, που το 2009 εξελίχθηκε σε Μονάδα Περιβάλλοντος. Την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκε ο Τομέας Πράσινης Επιχειρηματικότητας που το 2013 μετονομάστηκε σε Περιβαλλοντική Τραπεζική και περιλαμβάνει, τις Εργασίες Περιβαλλοντικής Τραπεζικής (Green Banking), την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και τα Αναπτυξιακά Προγράμματα. Στην πράσινη δομή του Ομίλου περιλαμβάνεται και το δίκτυο των καταστημάτων που διαθέτουν Συνεργάτες Green Banking σε όλη την Ελλάδα, για την υποστήριξη των πελατών σε θέματα πράσινης επιχειρηματικότητας. Από το 2010, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ομίλου έχει οριστεί ως υπεύθυνος για θέματα περιβάλλοντος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ενημέρωση του ΔΣ γίνεται σε τακτή βάση από το Γενικό Διευθυντή για την Περιβαλλοντική Τραπεζική.