ομιλος τραπεζας πειραιως

Δέσμευση για τη Διασφάλιση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

1. Δήλωση δέσμευσης σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα

Η Τράπεζα Πειραιώς υιοθέτησε και εφαρμόζει από το 2004 τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάνει πράξη την αρχή των ίσων ευκαιριών σε όλες τις δράσεις της και διασφαλίζει την αποφυγή διακρίσεων, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα.

Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς δεσμεύεται στην ομοιογενή τήρηση των αρχών που διέπουν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τηρώντας με συνέπεια το σύστημα Αξιών του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο δίνει έμφαση στην επένδυση στον άνθρωπο και στην κοινωνία και στο οποίο στηρίζει την πορεία του.

Η Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εφαρμόζεται σε όλον τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, που περιλαμβάνει και τα νομικά πρόσωπα στα οποία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής.

Οι βασικές αρχές του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι:

 • Συλλογική εκπροσώπηση
 • Ίσες ευκαιρίες
 • Απαγόρευση πρόσληψης ανηλίκων
 • Απαγόρευση κάθε μορφής αναγκαστικής εργασίας
 • Διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω πολιτικών και διαδικασιών
 • Διασφάλιση από παρενόχληση και βία στον εργασιακό χώρο
 • Κανάλια ανοιχτής επικοινωνίας με τους εργαζόμενους και διαφάνειας με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Αρχή τήρησης της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου
 • Συστήματα Παρακολούθησης (monitoring systems) και διαχείρισης για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Ευθύνη προς το Περιβάλλον
 • Προστασία από τη διαφθορά
 • Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων

2. Δέσμευση σε σχέση με τις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

O σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διέπει όλες τις διαδικασίες και πρακτικές διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς αντιτίθεται σε:

 • Οποιαδήποτε διάκριση,
 • Άνιση συμπεριφορά,
 • Εκφοβισμό ή οποιαδήποτε παρενόχληση
 • Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

3. Δράσεις και διαδικασίες για την εκπλήρωση της δέσμευσης

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς επιδιώκοντας να εποπτεύει την τήρηση των προαναφερόμενων αρχών και να διασφαλίζει το σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να ενδυναμώνει την επικοινωνία με όλους τους εργαζόμενους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

 • Έχει θεσμοθετήσει πολιτική και διαδικασία υποβολής παραπόνων αναφορικά με τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία αναθεωρείται σε τακτά διαστήματα, βάσει των εξελίξεων στο νομοθετικό πλαίσιο. Μέσω της διαδικασίας αυτής πραγματοποιείται η επίλυση παραπόνων με βάση το πλαίσιο εργασιακών σχέσεων.
 • Έχει δημιουργήσει εσωτερικά κανάλια επικοινωνίας, όπως ο διαδικτυακός τόπος Intranet και το HR portal, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι μπορούν να θέτουν τα ζητήματα που τους απασχολούν σε σχέση με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της εργασίας και να καθοδηγούνται από εξειδικευμένους συνεργάτες.
 • Παρέχει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Learning σχετικά με τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς» προς όλους τους εργαζομένους και τα στελέχη του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4. Προσδοκίες των μετόχων και των προμηθευτών της Τράπεζας

Η Τράπεζα δεσμεύεται να συνεργαστεί και να ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποστηρίξουν τις αρχές της Πολιτικής και να υιοθετήσουν παρόμοιες πολιτικές στις επιχειρήσεις τους.

Με στόχο την ενεργητική συμβολή στη διασφάλιση των αρχών ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν διαμορφωθεί ειδικά κριτήρια αξιολόγησης των συνεργατών και προμηθευτών, όπως η παροχή ίσων ευκαιριών, η μη αποδοχή της παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας, η τήρηση αρχών επιχειρηματικής ηθικής και η προστασία του περιβάλλοντος.

H Τράπεζα έχει εκπονήσει ένα αναθεωρημένο σχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών μέσω της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο περιλαμβάνει προϋποθέσεις επιλογής και συνεργασίας με προμηθευτές που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο αναθεωρημένος κώδικας αναμένεται να τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή.