ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανθρώπινο Δυναμικό

Δέσμευση για τη Διασφάλιση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

1. Δήλωση δέσμευσης σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα

Η Τράπεζα Πειραιώς υιοθέτησε και εφαρμόζει από το 2004 τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάνει πράξη την αρχή των ίσων ευκαιριών σε όλες τις δράσεις της και διασφαλίζει την αποφυγή διακρίσεων, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα.

Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς δεσμεύεται στην ομοιογενή τήρηση των αρχών που διέπουν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τηρώντας με συνέπεια το σύστημα Αξιών του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο δίνει έμφαση στην επένδυση στον άνθρωπο και στην κοινωνία και στο οποίο στηρίζει την πορεία του.

Η Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εφαρμόζεται σε όλον τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, που περιλαμβάνει και τα νομικά πρόσωπα στα οποία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής.

Οι βασικές αρχές του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι:

 • Συλλογική εκπροσώπηση
 • Ίσες ευκαιρίες
 • Απαγόρευση πρόσληψης ανηλίκων
 • Απαγόρευση κάθε μορφής αναγκαστικής εργασίας
 • Διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω πολιτικών και διαδικασιών
 • Διασφάλιση από παρενόχληση και βία στον εργασιακό χώρο
 • Κανάλια ανοιχτής επικοινωνίας με τους εργαζόμενους και διαφάνειας με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Αρχή τήρησης της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου
 • Συστήματα Παρακολούθησης (monitoring systems) και διαχείρισης για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Ευθύνη προς το Περιβάλλον
 • Προστασία από τη διαφθορά
 • Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων

2. Δέσμευση σε σχέση με τις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

O σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διέπει όλες τις διαδικασίες και πρακτικές διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς αντιτίθεται σε:

 • Οποιαδήποτε διάκριση,
 • Άνιση συμπεριφορά,
 • Εκφοβισμό ή οποιαδήποτε παρενόχληση
 • Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

3. Δράσεις και διαδικασίες για την εκπλήρωση της δέσμευσης

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς επιδιώκοντας να εποπτεύει την τήρηση των προαναφερόμενων αρχών και να διασφαλίζει το σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να ενδυναμώνει την επικοινωνία με όλους τους εργαζόμενους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

 • Έχει θεσμοθετήσει πολιτική και διαδικασία υποβολής παραπόνων αναφορικά με τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία αναθεωρείται σε τακτά διαστήματα, βάσει των εξελίξεων στο νομοθετικό πλαίσιο. Μέσω της διαδικασίας αυτής πραγματοποιείται η επίλυση παραπόνων με βάση το πλαίσιο εργασιακών σχέσεων.
 • Έχει δημιουργήσει εσωτερικά κανάλια επικοινωνίας, όπως ο διαδικτυακός τόπος Intranet και το HR portal, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι μπορούν να θέτουν τα ζητήματα που τους απασχολούν σε σχέση με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της εργασίας και να καθοδηγούνται από εξειδικευμένους συνεργάτες.
 • Παρέχει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Learning σχετικά με τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς» προς όλους τους εργαζομένους και τα στελέχη του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4. Προσδοκίες των μετόχων και των προμηθευτών της Τράπεζας

Η Τράπεζα δεσμεύεται να συνεργαστεί και να ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποστηρίξουν τις αρχές της Πολιτικής και να υιοθετήσουν παρόμοιες πολιτικές στις επιχειρήσεις τους.

Με στόχο την ενεργητική συμβολή στη διασφάλιση των αρχών ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν διαμορφωθεί ειδικά κριτήρια αξιολόγησης των συνεργατών και προμηθευτών, όπως η παροχή ίσων ευκαιριών, η μη αποδοχή της παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας, η τήρηση αρχών επιχειρηματικής ηθικής και η προστασία του περιβάλλοντος.

H Τράπεζα έχει εκπονήσει ένα αναθεωρημένο σχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών μέσω της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο περιλαμβάνει προϋποθέσεις επιλογής και συνεργασίας με προμηθευτές που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο αναθεωρημένος κώδικας αναμένεται να τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή.

Προάγοντας τις Ίσες Ευκαιρίες στην Ανάδειξη Στελεχών


Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών σταδιοδρομίας με σαφή προσανατολισμό στην αποτελεσματικότερη πρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού της. Δίνει τη δυνατότητα σε νέα στελέχη, να εξελιχθούν ιεραρχικά καλύπτοντας τις θέσεις που προκύπτουν από τις αποχωρήσεις, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης. Η ίδια πολιτική εφαρμόζεται και στις θυγατρικές του Ομίλου στο εξωτερικό.

Βάσει της πολιτικής παροχής ίσων ευκαιριών, δεν υπάρχει διάκριση στον προσδιορισμό βασικού μισθού ανδρών και γυναικών, τόσο στα διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα, όσο και στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Απασχολησιμότητα


Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς φροντίζει μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων και ευκαιριών απασχόλησης οι άνθρωποί του να ενισχύουν συνεχώς τα προσόντα τους και το δυναμικό τους, ώστε να εξασφαλίζεται και να αναδεικνύεται η απασχολησιμότητά τους.

Η Τράπεζα πετυχαίνει μέσω προγραμμάτων rotation να εξασφαλίσει, ότι το ανθρώπινο δυναμικό της είναι σε θέση να μετακινείται εύκολα και ανάλογα με τις επιχειρηματικές ανάγκες ενισχύοντας παράλληλα την ολοκληρωμένη αντίληψη του σχετικά με το χρηματοοικονομικό χώρο.

Εθελοντισμός

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του κάθε εργαζομένου στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και στην υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, μέσω της εθελοντικής εργασίας, έχει καθιερώσει τον εθελοντισμό ως ένα από τους σημαντικούς τομείς εστίασης της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Μέσα από τον διάλογο με τους εταίρους και την πρόσβαση σε ανοιχτή πληροφόρηση σχετικά με τις δράσεις εθελοντισμού, οι εθελοντές του Ομίλου συμβάλλουν σε ουσιώδη έργα που σχετίζονται με συγκεκριμένες ανάγκες και επιδρούν σημαντικά στη ζωή των συνανθρώπων μας.
Με προσανατολισμό στο όραμα και τις αξίες του Ομίλου και σε συνάρτηση με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο Όμιλος επιδιώκει να ενεργοποιεί συστηματικά και να στηρίζει δράσεις με έμφαση στην Κοινωνία, τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε χρόνο διοργανώνονται προγράμματα ευθυγραμμισμένα με τους πιο κάτω πυλώνες εθελοντισμού:

 • Προσφορά και στήριξη κοινωνικών ομάδων
 • Στήριξη της Νέας Γενιάς και Ανάπτυξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Προαγωγή του «ευ αγωνίζεσθαι», μέσω συμμετοχής σε αγώνες εταιρικού πνεύματος, φιλανθρωπικού χαρακτήρα
 • Συμμετοχή εργαζομένων σε δράσεις αιμοδοσίας
 • Ενδυνάμωση της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης

Στο πλαίσιο αυτό, το 2018, υλοποιήθηκαν 104 δράσεις εθελοντισμού με τη συμμετοχή εργαζόμενων του Ομίλου και μελών των οικογενειών τους, από τις οποίες επωφελήθηκαν 42.788 άτομα και 447 φορείς. Οι ενέργειες υλοποιήθηκαν με ευαισθησία, στηριζόμενες στους κύριους πυλώνες του εθελοντισμού.

Δήλωση Εθελοντισμού

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, επιδιώκουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύοντας συστηματικά στην Κοινωνία, τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον.

Αναγνωρίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης για την Κοινωνία, στοχεύουμε στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον, προάγοντας παράλληλα την αξία του εθελοντισμού με τη συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων και μελών των  οικογενειών τους.

Λειτουργώντας με υπευθυνότητα και επιδιώκοντας να συμβάλλουμε σε ουσιώδη θέματα και ανάγκες της Κοινωνίας, στηρίζουμε το έργο εξειδικευμένων ΜΚΟ με αναφορά στους άξονες υποστήριξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, προαγωγής της νεανικής επιχειρηματικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτιστικής ευαισθητοποίησης, αξιοποιώντας την εθελοντική συμβολή των εργαζομένων μας.

Περαιτέρω, οι εθελοντικές δράσεις που υλοποιεί ο Όμιλος σχετίζονται με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών (μέσω του δικτύου παρουσίας και δράσης του Ομίλου) και τα ενδιαφέροντα των ίδιων των εθελοντών (μέσω έρευνας ενδιαφερόντων).

Μέσα από τον διάλογο με τους εταίρους και την πρόσβαση σε ανοιχτή πληροφόρηση σχετικά με τις δράσεις εθελοντισμού, οι εθελοντές επιλέγουν να συμβάλλουν σε ουσιώδη έργα που σχετίζονται με συγκεκριμένες ανάγκες και επιδρούν σημαντικά στη ζωή των συνανθρώπων μας.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας, στην Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας κοινοποιούνται, σε ετήσια βάση, τόσο το αντικείμενο όσο και η επίδραση των εθελοντικών δράσεων στην Κοινωνία.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ενσωματώσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση εθελοντικών δράσεων στις πρακτικές του Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, σε συνεργασία με τη Μονάδα Περιβάλλοντος και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. 

«Νοιάζομαι, συμμετέχω, δρω εθελοντικά σε πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά στην Κοινωνία, τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον» είναι το μήνυμα που διαπνέει τον εθελοντισμό στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

Δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας και Εθελοντισμού στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς (αποτύπωμα 2018)

 • Σε συνεργασία με 459 φορείς (ΜΚΟ – Κοινωνικά Ιδρύματα),
 • Κατά τη διάρκεια του 2018, πραγματοποιήσαμε στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, 145 δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας και Εθελοντισμού,
 • Ωφελώντας 45.089 άτομα στην Κοινωνία.