ομιλος τραπεζας πειραιως

Αποδέχομαι τα παραπάνω


ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 01/08/2007
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 07/08/2007 - 07/09/2007
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 07/08/2007 - 03/09/2007

Το Δ.Σ. της εταιρίας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." (η "Τράπεζα") γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους της τα ακόλουθα:

Η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της 03.05.2007, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που ήταν καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης (03.05.2007), δηλαδή μέχρι του ποσού των € 1.288.830.297,87, σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του Κ.Ν. 2190/1920.

Στην από 06.07.2007 συνεδρίαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 322.207.575,66 µε καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της µε αναλογία 1 νέα προς 4 παλαιές μετοχές. Συνολικά θα εκδοθούν 67.548.758 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 4,77 (στο εξής οι "Νέες Μετοχές") η κάθε μία και με τιμή διάθεσης € 20,00 (στο εξής η "Τιμή Διάθεσης") για κάθε µία Νέα Μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους συνολικού ύψους € 1.028.767.584,34 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού του παθητικού "Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο".

Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε € 1.611.037.873,53 και θα διαιρείται σε 337.743.789 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 4,77 η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν περίπου σε € 1.350.975.160. Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση θα έχουν: (α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.), μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών, που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α.") την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, δηλαδή την 31.07.2007, και (β) οι αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. Περαιτέρω, οι ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά τα ανωτέρω, θα έχουν το δικαίωμα να προεγγραφούν για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης πρόσθετων Νέων Μετοχών της Τράπεζας, οι οποίες ενδεχομένως παραμείνουν αδιάθετες (εφεξής οι "Αδιάθετες Μετοχές"), και μέχρι το τετραπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί. Από την 01.08.2007 οι υφιστάμενες μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία 01.08.2007, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό, με την απόφαση 35/24.11.2005 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας της 06.07.2007 η Τιμή Διάθεσης δεν δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 07.08.2007 έως και την 07.09.2007. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 03.09.2007. Τα δικαιώματα θα έχουν πιστωθεί στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους) καθώς και μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή τραπέζης). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους μετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους.

Σε διαφορετική περίπτωση, για την άσκηση δικαιωμάτων µέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. oι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.) και καταβάλλοντας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας που θα ανοιχθεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την παρούσα αύξηση το αντίτιμο των Νέων Μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα απευθύνονται: α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή τραπέζης), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο ΣΑΤ, και β) στην Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.) αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο ΣΑΤ.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους. 

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχής, γι' αυτό συνιστάται στους μετόχους να μεριμνούν για την απόκτηση αριθμού δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθμό μετοχών. 

Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 07.09.2007) των εγγραφών αποσβέννυνται και παύουν να ισχύουν.

Δικαίωμα Προεγγραφής
Συγχρόνως µε την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοι αυτών θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής, κατ' ανώτατο όριο έως το 4πλάσιο του αριθμού των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που ασκούν, µε την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας ή και στους εξουσιοδοτημένους χειριστές τους και µε την ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές για τις οποίες ασκούν αυτό το δικαίωμα. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές, ενώ σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης Αδιάθετων Μετοχών από τους ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής και τους ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής Εργαζομένων, όπως περιγράφεται κατωτέρω, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό μετοχών για τις οποίες προεγγράφονται, και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης, ενώ τα καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής. 

Δικαίωμα Προεγγραφής Εργαζομένων 
Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, τα πρόσωπα που απασχολεί η Τράπεζα και οι υφιστάμενες θυγατρικές της εταιρίες στην Ελλάδα (εφεξής οι "Εργαζόμενοι") θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής των Εργαζομένων δια της υποβολής έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και µε την ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες ασκούν αυτό το δικαίωμα.

Περαιτέρω οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής των Εργαζομένων θα δοθούν από την Τράπεζα µέσω εσωτερικής εγκυκλίου. 

Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των προεγγραφών, οι Αδιάθετες Μετοχές θα κατανεμηθούν από το Δ.Σ. αναλογικά, με βάση τον αριθμό των μετοχών, για τις οποίες προεγγράφονται, ενώ τα καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα.

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005, οι επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση Νέων Μετοχών δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.

Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής, παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας (κατά σειρά προτεραιότητας):

  • Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. στ΄ του Ν.3401/2005 στην Ελλάδα, καθώς και σε κατάλληλους διεθνείς επενδυτές στο εξωτερικό. Η τιμή, στην οποία θα διατεθούν οι μετοχές στους ειδικούς επενδυτές, θα προκύψει από τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης.
  • Στους Goldman Sachs International και Morgan Stanley & Co. International plc ή και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Τιμή Διάθεσης, δυνάμει σχετικής σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης με την Τράπεζα.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καλυφθεί το σύνολο των νεοεκδιδόμενων μετοχών, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ισχύσει μέχρι το ποσό που θα καλυφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν. 2190/20. 

Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την παραπάνω αύξηση θα έχουν δικαίωμα λήψης μερίσματος (περιλαμβανομένων τυχόν προμερισμάτων) από τη διαχειριστική χρήση έτους 2007.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 26.07.2007, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 31.07.2007 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και της Τράπεζας (http://www.piraeusbank.gr/ecpage.asp?id=275021&lang=1&nt=99) και από την 06.08.2007 σε έντυπη μορφή στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ. 210-32.88.737, 210-33.35.211 και 210-32.88.011).