ομιλος τραπεζας πειραιως

Εταιρικό Προφίλ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Με έδρα την Αθήνα και με περίπου 10,9 χιλ. εργαζομένους, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 5,5 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα. Το σύνολο ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 31.03.2020 στα €60,4 δισ.

Όμιλος Πειραιώς στην Ελλάδα/Μάρτιος 2020

           Δάνεια μετά από προβλέψεις €37,0 δισ.    Εργαζόμενοι 10,9 χιλ.
  Καταθέσεις €46,5 δισ.    Πελάτες 5,5 εκατ.
  Καταστήματα 526    ΑΤΜ 1.890Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά με μερίδιο αγοράς 30% στα δάνεια και 29% στις καταθέσεις πελατών.

Η Τράπεζα δεσμεύεται να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια μέσα από εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες της.

Κύριοι στόχοι της Τράπεζας Πειραιώς είναι: α) η ενίσχυση των πηγών εσόδων και η λειτουργική αποτελεσματικότητα για την παραγωγή διατηρήσιμης κερδοφορίας β) η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού μέσω της συνεπούς εκτέλεσης του πλάνου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (MEA) με ορίζοντα το 2021, γ) η περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων και δ) η αύξηση των υγιών χρηματοδοτήσεων ως μέσου στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Με την επιστροφή στην κερδοφορία το 2019, την ενδυνάμωση του ισολογισμού, και την αποφασιστικότητα για ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και σύστημα εσωτερικών ελέγχων, η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει τα θεμέλια για διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Η προσπάθεια της Τράπεζας να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση συνεχίστηκε το 1ο 3μηνο 2020 με την επιτυχή έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους €0,5 δισ. τον Φεβρουάριο. Στα τέλη Μαρτίου 2020 ο pro-forma συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET-1) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο 15,2% και στο 13,2% αντίστοιχα, προσαρμοσμένοι για την πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΑ.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ομίλου επιχειρήσεων, που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα.

Σήμερα, κατέχουμε την πρώτη θέση στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, με μερίδιο αγοράς 33% και υπόλοιπα ύψους περίπου €30 δισ. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα (agri banking), στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη, στην πράσινη τραπεζική (green banking), στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και στην αγορά της leasing και factoring.

Το σύνολο αυτών των υπηρεσιών προσφέρεται μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο των 526 καταστημάτων και 1.890 ΑΤΜs της Τράπεζας στην Ελλάδα, καθώς και από την καινοτόμο πλατφόρμα ψηφιακής τραπεζικής winbank.

Η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκοντας τη διαφοροποίησή της μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες διεθνώς καινοτομίες και τεχνολογικές λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το 2016 το αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα “e-branch”, το οποίο αποτελεί μια εντελώς νέα αντίληψη για την ελληνική αγορά. Η Πειραιώς διαθέτει σήμερα 10 e-branches στα οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές με ταχύτητα, ευκολία και ασφάλεια.

Ο κορονοϊός αποδεικνύεται μια πρωτοφανής κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, η οποία μεταλλάσσεται σε σημαντικό οικονομικό σοκ για τις οικονομίες. Στην Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμαστε σε αυτή την κρίση με ένα ισχυρό αίσθημα ευθύνης και αποφασιστικότητας, προωθώντας ένα πνεύμα συνεργασίας και αναλαμβάνοντας δράσεις για να υποστηρίξουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Αναγνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια δύσκολη περίοδος τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις και την οικονομία συνολικά. Ως αποτέλεσμα, λάβαμε εγκαίρως μέτρα για τη διευκόλυνση τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων, με έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τις αρχές, τους θεσμούς, τους οργανισμούς και τους εταίρους μας, αλλά και σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας, με στόχο τη μείωση  των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού.

Η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε μέτρα νωρίς για να στηρίξει τους πελάτες της και την οικονομία σύμφωνα με τα μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της πανδημικής κρίσης του COVID-19.

Εξακολουθούμε να είμαστε σίγουροι ότι, μόλις αυτά τα έκτακτα γεγονότα υποχωρήσουν, η οικονομία θα επανέλθει σε μια υγιή ανάπτυξη. Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να αξιοποιήσει πλήρως την ικανότητά της να παράγει αξία, να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει πελάτες, μετόχους και εργαζομένους.
ΤΙ ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει θεσπίσει μια ενιαία εταιρική κουλτούρα που βασίζεται στις αρχές της υπευθυνότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, στοχεύει στο να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, να τροφοδοτεί την ανάπτυξη και να στηρίζει την καινοτομία. Με γνώμονα το αποτύπωμά της στην κοινωνία να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για τους πελάτες της, τους ανθρώπους της, τους μετόχους της και την κοινωνία συνολικά, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να δημιουργεί συνεχώς αξία, να βλέπει τα δεδομένα ως πρόκληση, να ενθουσιάζει τους πελάτες της και να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζοντας το βασικό ρόλο που κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό στην επίτευξη των εταιρικών στρατηγικών της στόχων και στη διαχείριση των προκλήσεων, επενδύει στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους εργαζομένους, στη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Στοχεύει σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που προωθεί την ανοικτή επικοινωνία, την υψηλή απόδοση και την προσωπική ανάπτυξη για τους ανθρώπους της. Συγχρόνως, θεσπίζονται και εφαρμόζονται πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού που προάγουν θέματα ηθικής, εμπιστοσύνης, αφοσίωσης, ομαδικού πνεύματος και αποδοχής της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. Ο Όμιλος απασχολεί σήμερα περίπου 10.900 εργαζομένους αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται για την ένταξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πτυχών στις επιχειρηματικές της πρακτικές και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τις νομικές της υποχρεώσεις, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και εργασιών του, ο Όμιλος προωθεί την τακτική επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να ικανοποιεί τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους και να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα θέματα που τους απασχολούν. Η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών προς όφελος της εξυπηρέτησής τους, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, η δυνατότητα πρόσβασης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όλους, αλλά και ο σεβασμός στο περιβάλλον και τον πολιτισμό ως παράγοντες ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και θέματα που άπτονται της εταιρικής κουλτούρας, αλλά και της εταιρικής διακυβέρνησης, της δημιουργίας οικονομικής αξίας στην κοινωνία, καθώς και της διαχείρισης κινδύνων, αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου.

Η Τράπεζα Πειραιώς, είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει ενεργά, μαζί με άλλες 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο και μέλη United Nations Environment Programme Finance Initiative – UNEP FI, στη διαμόρφωση των παγκόσμιων αυτών Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής. Οι Αρχές θέτουν τους παγκόσμιους όρους στην αειφόρο τραπεζική και θα διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες δημιουργούν αξία τόσο για τους μετόχους όσο και για την κοινωνία. Παρέχουν το πρώτο παγκόσμιο πλαίσιο για την ενσωμάτωση της αειφορίας σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της τράπεζας, από τη στρατηγική μέχρι τη διαχείριση χαρτοφυλακίου προϊόντων και τις συναλλαγές.

Οι στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη, συμβολή στην κοινωνία και υπεύθυνη τραπεζική συμπεριφορά αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, και ανταποκρίνονται στο επιχειρηματικό μοντέλο και στις κοινές αξίες της Υπευθυνότητας, της Αξιοκρατίας και της Διαφάνειας.