ομιλος τραπεζας πειραιως

Διεθνείς Συμμετοχές & Πιστοποιήσεις


The Global Compact
Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και την ευρεία, παγκόσμια αποδοχή τους, έχει προσδιορίσει τους πιο σχετικούς Στόχους για τον Όμιλο, αποτελώντας αρωγό στην ευδοκίμηση του φιλόδοξου αυτού σχεδίου με χρονοδιάγραμμα επίτευξης το 2030.

To 2017 η Εταιρική Διακυβέρνηση & Εταιρική Γραμματεία Δ.Σ. / Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο IS0 9001:2015 από τον Οργανισμό TUV Hellas, μέλος του TUV Nord Group. Έκτοτε η πιστοποίηση ανανεώνεται ετησίως.
To 2016 η Εταιρική Διακυβέρνηση & Εταιρική Γραμματεία Δ.Σ. / Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο IS0 9001:2008 από τον Οργανισμό TUV Hellas, μέλος του TUV Nord Group. Έκτοτε η πιστοποίηση ανανεώνεται ετησίως.
The Global Compact
Εθελοντική συμμετοχή στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, που περιλαμβάνει βασικές αρχές για ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα εργασίας, προστασία του περιβάλλοντος & πάταξη της διαφθοράς.


The Global Compact
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που έχει υπογράψει τη διακήρυξη «Caring for Climate: The business leadership platform» του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.
UNEP
Υπογραφή της Οικονομικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ, με δέσμευση συνυπολογισμού κοινωνικών & περιβαλλοντικών κριτηρίων στη λήψη αποφάσεων.
Πιστοποίηση EMAS
Το 2011, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας Πειραιώς πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) και το πρότυπο ISO 14001 (πλέον ISO 14001:2015) για όλα τα καταστήματα και τα κτήρια διοίκησης στην Ελλάδα. Έκτοτε, οι πιστοποιήσεις ανανεώνονται ετησίως.
Investors In People
Από το 2009, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου έχει λάβει τη διεθνή πιστοποίηση «Investors in People», που καταδεικνύει τη δέσμευσή της στην υπεύθυνη εκπλήρωση του εργοδοτικού της ρόλου.

Carbon Disclosure Project
Συμμετοχή στον διεθνή ΜΚΟ Carbon Disclosure Project, με υποβολή στοιχείων για την περιβαλλοντική επίδοση και τις περιβαλλοντικές δράσεις.
H Τράπεζα Πειραιώς είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΔΕΚΕ), το οποίο είναι εθνικός εταίρος του CSR Europe.Το 2004 η winbank έγινε η πρώτη ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001. Έκτοτε η πιστοποίηση ανανεώνεται ετησίως.

PCI DSS compliant
H Τράπεζα Πειραιώς έχει πιστοποιηθεί κατά PCI DSS για τη διασφάλιση των δεδομένων των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω καρτών και των στοιχείων των κατόχων τους.
To 2009 η Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO/IEC 27001 από τον Οργανισμό TUV Hellas, μέλος του TUV Nord Group. Έκτοτε η πιστοποίηση ανανεώνεται ετησίως.


Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει εθελοντικά από το 2013 το πρότυπο ISO 26000 που αφορά στην ενίσχυση και τη βέλτιστη ενσωμάτωση της κοινωνικής υπευθυνότητας στις αρχές και τις αξίες του Οργανισμού.Global Reporting Initiative logotype
Από το 2013 οι Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς συντάσσονται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Έκδοσης Απολογισμών Βιωσιμότητας του GRI G4 και το περιεχόµενό τους διασφαλίζεται από εξωτερικό φορέα.
Το 2014, η Τράπεζα Πειραιώς πιστοποιήθηκε εκ νέου κατά το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο IS0 9001:2008 από την TUV Hellas για τις Υπηρεσίες Εγκρίσεων Καταναλωτικής Πίστης του Εγκριτικού Κέντρου Καταναλωτικής Πίστης.


UNEP
Το Σεπτέμβριο του 2015 η Τράπεζα Πειραιώς συνυπέγραψε τη Δήλωση Προθέσεων για την Ενεργειακή Απόδοση (Declaration of Intent on Energy Efficiency), του UNEP FI, αναγνωρίζοντας ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει ροές κεφαλαίου προς δραστηριότητες και επενδύσεις που προωθούν την ενεργειακή απόδοση.
UNEP
Τον Οκτώβριο του 2015 η Τράπεζα Πειραιώς συνυπέγραψε το «Μανιφέστο Θετικών Επιδράσεων (Positive Impact Manifesto) για τη μετάβαση στην χωρίς αποκλεισμούς πράσινη οικονομία», στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του UNEP FI. Το Μανιφέστο καλεί προς μια προσέγγιση που βασίζεται στις θετικές επιδράσεις του τραπεζικού τομέα.
Global Reporting Initiative logotype
Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην πρωτοβουλία “Paris Pledge for Action”. Με την υπογραφή της η Τράπεζα δηλώνει την υποστήριξή της στη συμφωνία της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι, το Δεκέμβριο 2015 (COP21), στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της, καθώς και στην επίτευξη ή υπέρβαση των στόχων της συμφωνίας.

Το 2015 η Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής έλαβε τη μοναδική στο είδος της στην ελληνική αγορά πιστοποίηση, κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 από τον Οργανισμό TÜV HELLAS, επί της μεθοδολογίας σχεδιασμού μοντέλων αξιολόγησης Ομολόγων, Μετοχών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Προτύπων Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων.
Από το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην πρωτοβουλία EU Community of Practice Finance and Biodiversity (ΕU CoP F@Β) για τη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας.Το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς συνυπέγραψε τη Διακήρυξη της Αμβέρσας, η οποία επαναπροσδιορίζει τα θεμέλια των οικοσυστημικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.


To 2008 η Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο IS0 9001:2008 από τον Οργανισμό TUV Hellas, μέλος του TUV Nord Group. Έκτοτε η πιστοποίηση ανανεώνεται ετησίως.Το 2018 πραγματοποιήθηκε μετάβαση στο νέο πρότυπο IS0 9001:2015, κατά το οποίο η Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου πιστοποιήθηκε επιτυχώς.