ομιλος τραπεζας πειραιως
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Όραμα και Στρατηγική

Όραμα του Ομίλου Πειραιώς είναι η μετεξέλιξή του σε περιφερειακό χρηματοοικονομικό οργανισμό με βάση την Ελλάδα και η ανάδειξή του σε κατεξοχήν τράπεζα του μεσαίου χώρου της αγοράς, επιχειρήσεων και ιδιωτών, με αφοσιωμένο και ικανό προσωπικό και με προσφορά υψηλών αποδόσεων για τους μετόχους της Τράπεζας.

Άξονες της πολιτικής του Ομίλου Πειραιώς σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα αποτελούν: η διασφάλιση της ρευστότητας, της κεφαλαιακής επάρκειας και της ποιότητας δανείων, καθώς και η επίτευξη αποτελεσματικότητας με συγκράτηση του λειτουργικού κόστους. Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να εστιάζει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στη λιανική τραπεζική, όπου κατέχει ισχυρή τεχνογνωσία, αξιοποιώντας το δίκτυο καταστημάτων της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.