ομιλος τραπεζας πειραιως

Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η πλειοψηφία των οποίων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι ανεξάρτητα. Στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας με τριετή θητεία, μετά από πρόταση του ΔΣ το οποίο έχει, με τη συνδρομή της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., την ευθύνη της επιλογής κατάλληλων μελών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας. Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα και η λειτουργία της διέπεται από την Πράξη Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος 2577/2006 και το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου:

Πρόεδρος:
Hexter David
Μέλη:
De Boeck Karel
Berggren Arne
Μπεράχας Σολομών
Δοντάς Περικλής (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

Η Επιτροπή συνέρχεται τέσσερις τουλάχιστον φορές το χρόνο, ενώ αν κριθεί απαραίτητο, είναι πιθανό να διεξαχθούν επιπρόσθετες συνεδριάσεις. Κατά τη διάρκεια του 2019 η Επιτροπή συνεδρίασε συνολικά 13 φορές.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

  • η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε ατομική βάση και σε επίπεδο Ομίλου, με βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου,
  • η επίβλεψη και αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των δημοσιευμένων ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, της Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιριών,
  • η επίβλεψη του διενεργούμενου από την εταιρεία των τακτικών ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου και η σε τακτική βάση συνεργασία μαζί τους,
  • η υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Η Επιτροπή υποβάλλει, επίσης, όποτε το κρίνει σκόπιμο, πρόταση για την αντικατάσταση ή την εναλλαγή τους,
  • η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών της Τράπεζας και των θυγατρικών της, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
  • η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από τη Διοίκηση,
  • η υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου,
  • η αξιολόγηση του έργου του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με το βαθμό ανεξαρτησίας του, την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που διενεργεί, τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος, των συστημάτων και του επιπέδου των κινδύνων και την εν γένει αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του, και
  • ο προσδιορισμός του εύρους κάλυψης και η επιλογή και ανάθεση περιοδικά, τουλάχιστον ανά τριετία, σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, πλην των τακτικών, της αξιολόγησης της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τον Τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ

Επιτροπή Κινδύνων

Η Επιτροπή Κινδύνων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. με κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ειδίκευση για να κατανοούν και να παρακολουθούν τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας. Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010. Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας μελών Δ.Σ. σύμφωνα με τον Νόμο 3016/2002 και τη σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/162/EC.

Σύνθεση Επιτροπής Κινδύνων:
Πρόεδρος:
De Boeck Karel
Μέλη:
Berggren Arne
Hexter David
Βλαδές Αλέξανδρος
Μπεράχας Σολομών
Δοντάς Περικλής (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εμπορική τραπεζική και κατά προτίμηση στη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου ή/και τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς επίσης και εξοικείωση με το τοπικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο.

Τα μέλη της Επιτροπής  Κινδύνων διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκείς γνώσεις και προηγούμενη εμπειρία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή στον κλάδο της εμπορικής τραπεζικής, και τουλάχιστον ένα (1) μέλος είναι εξειδικευμένο στους τομείς διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας, και έχει εξοικείωση με το τοπικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα και Γραμματέα. Εκτελεστικός Γραμματέας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο εκάστοτε Επικεφαλής του Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου (Chief Risk Officer Ομίλου )

Η θητεία των μελών της Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (τρία έτη), αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να τα παύει ή να τα αντικαθιστά οποτεδήποτε (εξαιρουμένου του Εκπροσώπου του ΤΧΣ ο οποίος ορίζεται από το ΤΧΣ).

Η Επιτροπή συνεδριάζει, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, όσες φορές κρίνει απαραίτητο για επιτέλεση της αποστολής της, αλλά πάντως όχι λιγότερο από μία (1) φορά το μήνα. Κατά τη διάρκεια του 2019 η Επιτροπή συνεδρίασε συνολικά 14 φορές.

Η Επιτροπή έχει ως αποστολή να διασφαλίζει ότι η Τράπεζα έχει μια καλά καθορισμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και διάθεσης ανάληψης κινδύνων ότι καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων που συνδέονται με τη δραστηριότητα της Τράπεζας καθώς και ότι η διάθεση ανάληψης κινδύνου της τράπεζας είναι σαφέστατα γνωστοποιημένη σε όλη την Τράπεζα. Τέλος, διασφαλίζει τον ενοποιημένο έλεγχό διαχείρισης κινδύνων και την εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους.

Λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής είναι διαθέσιμες εδώ

Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η πλειοψηφία των οποίων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου , είναι ανεξάρτητα. Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010. Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Επιτροπής έχει επαρκή εξειδίκευση στη διαχείριση κινδύνων και σε ελεγκτικά θέματα προκειμένου να διασφαλίζει την ευθυγράμμιση της πολιτικής αποδοχών με το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας. Η Επιτροπή προεδρεύεται από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών:

Πρόεδρος:
Berggren Arne
Μέλη:
Cucchiani Enrico
Κοντογούρη Βενετία
Βλαδές Αλέξανδρος
Δοντάς Περικλής (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα. Η Επιτροπή συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της όσες φορές κρίνει απαραίτητο για την επιτέλεση της αποστολής της, αλλά πάντως όχι λιγότερο από μία (1) φορά σε κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τη διάρκεια του 2019 η Επιτροπή συνεδρίασε συνολικά 6 φορές.

Η Επιτροπή Αποδοχών, ως επιτροπή του Δ.Σ., είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, τον έλεγχο εφαρμογής και την περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών της Τράπεζας. Η Επιτροπή Αποδοχών, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και άλλων εμπλεκομένων μερών καθώς και το δημόσιο συμφέρον, προσανατολίζεται δε στη μακροπρόθεσμα συνετή και χρηστή διαχείριση του ιδρύματος και την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που αποβαίνουν σε βάρος αυτής της διαχείρισης. Η Επιτροπή είναι σε θέση να εκφέρει εξειδικευμένη και ανεξάρτητη γνώμη για τις πολιτικές αποδοχών και την εφαρμογή τους, καθώς και για τα κίνητρα που δημιουργούνται κατά τη διαχείριση των κινδύνων, των κεφαλαίων και της ρευστότητας.

Λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής είναι διαθέσιμες εδώ

Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η πλειοψηφία των οποίων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι ανεξάρτητα. Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου ,ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010. Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.

Σύνθεση Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.:
Πρόεδρος:
Berggren Arne
Μέλη:
Cucchiani Enrico
Hexter David
Βλαδές Αλέξανδρος
Μπεράχας Σολομών
Δοντάς Περικλής (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

Η Επιτροπή συνεδριάζει, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, όσες φορές κρίνει απαραίτητο για επιτέλεση της αποστολής της. Κατά τη διάρκεια του 2019 η Επιτροπή συνεδρίασε συνολικά 6 φορές.

Σημαντικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. είναι, μεταξύ άλλων, ο εντοπισμός και η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, υποψηφίων για τις κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η αξιολόγηση του συνδυασμού ευρύτητας γνώσεων ανά αντικείμενο, δεξιοτήτων, και εμπειρίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η τακτική αξιολόγησης της δομής, του μεγέθους, της σύνθεσης και της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και η παροχή σχετικών συστάσεων, η ετήσια αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο έλεγχος και η διαπίστωση της συνδρομής των κριτηρίων ανεξαρτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Η επιτροπή, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη, σε διαρκή βάση και στο βαθμό που είναι δυνατό, την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι κατά τη λήψη των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν βαρύνει ουσιωδώς η βούληση ενός ατόμου ή μιας μικρής ομάδας κατά τρόπο που θίγει τα συμφέροντα του ιδρύματος ως συνόλου.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. μπορεί να χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει κατάλληλους, περιλαμβανομένων των εξωτερικών συμβούλων, της παρέχεται δε η δέουσα χρηματοδότηση για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

Λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής είναι διαθέσιμες εδώ

Επιτροπή Στρατηγικής

Η Επιτροπή Στρατηγικής αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010.

Σύνθεση Επιτροπής Στρατηγικής:
Πρόεδρος:
Χαντζηνικολάου Γεώργιος
Μέλη:
De Boeck Karel
Berggren Arne
Cucchiani Enrico
Hexter David
Κοντογούρη Βενετία
Βλαδές Αλέξανδρος
Δοντάς Περικλής (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

Η Επιτροπή Στρατηγικής συνεδριάζει σε μηνιαία βάση σε τόπο, χρόνο, ώρα και με ημερήσια Διάταξη που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτής. Κατά τη διάρκεια του 2019 η Επιτροπή συνεδρίασε συνολικά 10 φορές.

Επιτροπή Στρατηγικής παρακολουθεί σε τακτική βάση, αναλύει και λαμβάνει αποφάσεις για θέματα στρατηγικών επιλογών της Τράπεζας και όταν απαιτείται, διατυπώνει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. της Τράπεζας. Επίσης, χαράσσει τους άξονες του Επιχειρηματικού Σχεδίου, παρακολουθεί, εισηγείται και αποφασίζει για κάθε θέμα στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο. Σε περίπτωση κρίσης έχει αρμοδιότητες Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Στρατηγικής αφορούν τόσο την Τράπεζα Πειραιώς όσο και τις θυγατρικές του Ομίλου.

Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τον Τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ

Επιτροπή Δεοντολογίας και Διακυβέρνησης Δ.Σ.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας  και Διακυβέρνησης Δ.Σ. αποτελείται από  μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύνθεση Επιτροπής Δεοντολογίας και Διακυβέρνησης Δ.Σ.:

Πρόεδρος:
Χαντζηνικολάου Γεώργιος
Μέλη:
De Boeck Karel
Κοντογούρη Βενετία
Berggren Arne
Cucchiani Enrico Tommaso
Hexter David
Μπεράχας Σολομών
Βλαδές Αλέξανδρος
Δοντάς Περικλής (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

Η Επιτροπή συνεδριάζει με απαρτία τουλάχιστον του ημίσεως των μελών της (τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα) και αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών. Σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής ανάλογα με τα θέματα ημερήσιας διάταξης και εφόσον κρίνεται ενδεδειγμένο ή σκόπιμο, δύνανται να παρευρίσκονται και άλλοι εργαζόμενοι, στελέχη ή σύμβουλοι της Τράπεζας.

Βασικός σκοπός της Επιτροπής είναι να εξετάζει και να αποφαίνεται για θέματα Δεοντολογίας, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να διασφαλίζει χρηστή διακυβέρνηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις εσωτερικές πολιτικές της Τράπεζας, καθώς και η εποπτεία των προγραμμάτων ή δράσεων περιβαλλοντικής και εταιρικής υπευθυνότητας που εφαρμόζει η Τράπεζα. Η Επιτροπή θα έχει επίσης την ευθύνη επισκόπησης του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας και διατύπωσης προτάσεων για βελτιώσεις, μετά από εισήγηση των συναρμόδιων υπηρεσιακών Μονάδων, σε ορίζοντα τριετούς αναθεώρησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά τη διάρκεια του 2019 η Επιτροπή συνεδρίασε συνολικά 3 φορές.

Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τον Τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ