ομιλος τραπεζας πειραιως

Μετοχική Σύνθεση

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το σύνολο των κοινών μετόχων της Τράπεζας τον Ιούνιο 2018 ανερχόταν σε περίπου 30.000. Από το σύνολο των κοινών μετοχών (436,659,164 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 καθεμία) το 26% κατεχόταν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το υπόλοιπο 74% από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα 68% από νομικά πρόσωπα και 6% από φυσικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς ήταν η ακόλουθη: