ομιλος τραπεζας πειραιως

Η Ενίσχυση της Δημοσιονομικής και Οικονομικής Εποπτείας στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των δημόσιων οικονομικών που η τρέχουσα κρίση ανέδειξε με ιδιαίτερη ένταση, η ΕΕ ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησής της, με κύριο στόχο την αυστηρότερη δημοσιονομική εποπτεία και το στενότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών της.

Αυτή πραγματοποιείται μέσω της ενίσχυσης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) με την υπογραφή από τα 27 κράτη-μέλη της εξάπτυχης δέσμης μέτρων, ιδίως σε ότι αφορά το σεβασμό των ορίων για το δημόσιο έλλειμμα και χρέος, στην επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση υπέρβασης τους, ενώ υπάγεται σε διαδικασία εποπτείας και συστηματικού έλεγχου και η οικονομική πολιτική.

Με την περαιτέρω ενίσχυση του Συμφώνου στα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, με την υπογραφή της δίπτυχης δέσμης μέτρων μέσω της οποίας ενισχύεται περαιτέρω η εποπτεία και ο συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής σε αυτά τα κράτη-μέλη ενώ καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις χρηματοδοτικής ενίσχυσης τους σε περίπτωση ανάγκης.

Με την υπογραφή από 25 κράτη- μέλη της ΕΕ της Συνθήκης για τη Σταθερότητα το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση, γνωστότερη ως Δημοσιονομικό Σύμφωνο (ΔΣ) που στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της δέσμευσης των κρατών –μελών για δημοσιονομική πειθαρχία μέσω της εισαγωγής του κανόνα του ισορροπημένου προϋπολογισμού στο εθνικό δίκαιο και την παραπομπή των παραβατών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Τέλος με την ενσωμάτωση όλων των διαδικασιών, των οδικών χαρτών και των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται από το ΣΣΑ και το ΔΣ στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.