ομιλος τραπεζας πειραιως

Εξωτερικό Εμπόριο (% of ΑΕΠ)


Παρ’ ότι το εμπορικό ισοζύγιο ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (από έλλειμμα -12,6% το 2008, σε οριακό πλεόνασμα +0,1% το 2015), απαλείφοντας μία από τις χρόνιες μακροοικονομικές ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας, η βελτίωση αυτή επιτεύχθηκε κυρίως μέσω της έντονης συρρίκνωσης των εισαγωγών (-36% την περίοδο 2008-2015). Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά την ίδια περίοδο οριακά κατά 0,8%.