ομιλος τραπεζας πειραιως

Ποσοτικό Μοντέλο Επιλογής Μετοχών Βάσει Θεμελιωδών Μεγεθών

Η μεθοδολογία κατανομής επενδύσεων (asset allocation process) που έχουμε αναπτύξει στη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζες Πειραιώς, αποτελεί συνδυασμό μοντέλων δίκαιης αποτίμησης- τα οποία μας επιτρέπουν να συγκρίνουμε τα τρέχοντα επίπεδα των αγορών με τα επίπεδα που δικαιολογούνται βάση των μακροοικονομικών δεικτών και στατιστικών υποδειγμάτων – και ανάλυσης των θεμελιωδών μεγεθών των (μη-χρηματοοικονομικών) εταιριών που απαρτίζουν τον S&P500 και τον EuroStoxx.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να επικεντρωθεί στο δεύτερο πυλώνα της διαδικασίας κατανομής επενδύσεων και να περιγράψει – με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια – τη διαδικασία ανάλυσης και αξιολόγησης των προοπτικών των εισηγμένων εταιριών με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη τους, όπως αυτά καταγράφονται στους ισολογισμούς τους ή όπως αξιολογούνται από τους μετοχικούς αναλυτές. Τελικός σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε μια ενδεικτική λίστα περίπου 15 αμερικανικών και ευρωπαϊκών μετοχών. Ο αριθμός αυτός αποτελεί ένα ιδανικό σημείο ισορροπίας μεταξύ των μετοχών που μπορούμε να παρακολουθούμε σε τακτή βάση και ενός πλήθους μετοχών που παρέχει ικανοποιητικό βαθμό διαφοροποίησης και διασποράς κινδύνου. Ενδεικτικά παραδείγματα του αποτελέσματος της διαδικασίας αυτής αναφέρονται στο κλείσιμο της παρουσίασης