ομιλος τραπεζας πειραιως

Ποσοτικοποίηση Ενδείξεων Τεχνικής Ανάλυσης

Τεχνική ανάλυση είναι η πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς των τιμών, βασισμένη στην εξέταση και ερμηνεία της προηγούμενης διαγραμματικής συμπεριφοράς τους.

Σκοπός του παρόντος είναι α) η παράθεση και επεξήγηση μιας μεθοδολογίας που έχουμε αναπτύξει η οποία εντάσσει τα εργαλεία της τεχνικής ανάλυσης σε μια ευρύτερη ποσοτικοποιημένη επενδυτική διαδικασία και β) μια σύντομη περιγραφή και η επεξήγηση βασικών μεθόδων κα όρων τεχνικής ανάλυσης.

Με την μεθοδολογία που παραθέτουμε εδώ, επιδιώκουμε να ποσοτικοποιήσουμε εκφράσεις που συνδέονται με την καθημερινή εφαρμογή των δεικτών τεχνικής ανάλυσης, όπως π.χ. «ο RSI είναι ανοδικός και ο MACD τέμνει ανοδικά οπότε η αγορά είναι δυνατή». Επιδίωξή μας είναι να μπορούμε να συγκρίνουμε τα συμπεράσματα αυτά, τόσο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της τεχνικής ανάλυσης, όσο και με συμπεράσματα από άλλες μορφές εκτιμήσεων τα οποία βασίζονται σε θεμελιώδη στοιχεία. Αποτέλεσμα της διαδικασίας που θα παραθέσουμε είναι η αντιστοίχιση κάθε ένδειξης σε μια από 7 κατηγορίες από το «πολύ θετικό» ως και το «πολύ αρνητικό». Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής τα χρησιμοποιούμε παράλληλα με άλλες αναλύσεις (θεμελιώδεις και ποσοτικές), οι οποίες λαμβάνουν αντίστοιχες κατηγοριοποιήσεις, ως μέρος της διαδικασίας δόμησης της επενδυτικής μας στρατηγικής.

Σαν ένα επόμενο βήμα, χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας αυτής σε «ασκήσεις ενεργητικής διαχείρισης» με αυξομειώσεις του επενδυτικού κινδύνου οι οποίες επέρχονται ως άμεση συνάρτηση των μετρήσεων αυτών. Η ανάλυση αυτή δίδει ενθαρρυντικά αποτελέσματα (information ratios άνω της μονάδας) , τα οποία όμως χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης σε ένα πιο ρεαλιστικό περιβάλλον σε μελέτες εκτός δείγματος με χρήση κόστους συναλλαγών.