ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική Στρατηγική - Παρουσίαση Γ' Τριμήνου 2019

H παγκόσμια οικονομία μεταβαίνει σταδιακά, από μια φάση επιβράδυνσης με σχετικά υψηλούς ρυθμούς προς τους μακροχρόνιους μέσους όρους τους, σε μια φάση περαιτέρω επιβράδυνσης με ρυθμούς ανάπτυξης κάτω από τους μέσους αυτούς, με τις ανησυχίες για ύφεση να έχουν αρχίσει να αυξάνονται σε διάφορες οικονομίες.

Η φύση της επιδείνωσης αυτής είναι διαφορετική για κάθε οικονομία και οι διαφορές αυτές έχουν σημασία για τις μελλοντικές εξελίξεις. Στις ΗΠΑ παρατηρούμε έναν συνδυασμό εξασθένισης των θετικών επιδράσεων της δημοσιονομικής τόνωσης, με τις αρνητικές επιπτώσεις της ανόδου των επιτοκίων σε μια υπερ-μοχλευμένη οικονομία (έναν παράγοντα που συχνά υπογραμμίζουμε ως απαγορευτικό για μια σημαντική άνοδο των επιτοκίων στις ΗΠΑ). Στην Ευρωζώνη, η επιβράδυνση έρχεται σχετικά πιο απότομα από το «αναμενόμενο» καθώς οι επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου και οι ανησυχίες για επιδείνωση αυτού, συνδυάζονται με τις υπάρχουσες διαθρωτικές αδυναμίες (τάσεις αποπληθωρισμού, χαμηλή παραγωγικότητα, αδυναμίες περαιτέρω οικονομικής ολοκλήρωσης). Η Κίνα έχει εισέλθει σε μια διαδικασία «διαρθρωτικής» επιβράδυνσης καθώς γίνεται προσπάθεια μετάβασης από ένα οικονομικό μοντέλο βασισμένο στις επενδύσεις σε ένα που βασίζεται στην κατανάλωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το φάσμα του εμπορικού πολέμου ασκεί μια επιπλέον αρνητική πίεση.

Οι εξελίξεις αυτές μας οδηγούν στην υιοθέτηση μιας risk-off στρατηγικής η οποία περιστρέφεται γύρω από την συνεχιζόμενη άνοδο του δολαρίου και την επανεμφάνιση αρνητικών οικονομικών εκπλήξεων στην διεθνή (εκτός των ΗΠΑ) ανάπτυξη. Οι παράγοντες αυτοί δεν συνάδουν με προσδοκίες ανόδου των εμπορευμάτων, αλλά ούτε και με υπερ-απόδοση των μετοχών των αναδυομένων αγορών. Υποβαθμίζουμε τις αξίες αυτές. Επίσης, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα spreads (αναδυομένων αγορών αλλά και high yields) δεν αντικατοπτρίζουν τους υπάρχοντες κινδύνους οπότε υποβαθμίζουμε και αυτές τις κατηγορίες αξιών. Στο στάδιο αυτό, δεν ξεχωρίζουμε ευκαιρίες σε άλλες αξίες οι οποίες να μπορούν να αντισταθμίσουν τις υποβαθμίσεις αυτές. Οι αμερικανικές μετοχικές αγορές θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον μια τέτοια διέξοδο, αλλά στο στάδιο αυτό οι αποτιμήσεις παραμένουν υψηλές ενώ η τάση στην κερδοφορία και την ανάπτυξη παραμένει αρνητική.