ομιλος τραπεζας πειραιως

Επισκοπήσεις ΝΑ Ευρώπης Απρίλιος 2012

Οι αναγνώστες μας σίγουρα θυμούνται το Δείκτη Μακροοικονομικής Σταθερότητας (ΔΜΣ) που δημοσιεύουμε κάθε χρόνο σε συνέχεια των ετήσιων προβλέψεών μας για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σκοπός του δείκτη αυτού ήταν – και εξακολουθεί να είναι - η συνοπτική και περιεκτική αξιολόγηση των ανισορροπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) της κάθε οικονομίας στο δείγμα μας καθώς και βάσει αυτών των ανισορροπιών, να παρέχεται ένα μακροοικονομικό σκορ. Παρά το γεγονός ότι έχουμε πλήρη επίγνωση των περιορισμών της προσέγγισης μας εντούτοις, είμαστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα μας παρέχουν μία ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική αξιολόγηση της μακροοικονομικής κατάστασης σε κάθε μία από τις οικονομίες που παρακολουθούμε.

 

Ο ΔΜΣ, στην αρχική του μορφή (δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην Επισκόπηση του Μαρτίου του 2010) υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας 4 μεταβλητές. Το πραγματικό ΑΕΠ ήταν η βασική μεταβλητή η οποία σηματοδοτούσε την αύξηση της συνολικής παραγωγής της κάθε οικονομίας, ως δείκτες των εσωτερικών ανισορροπιών χρησιμοποιήθηκαν το δημοσιονομικό ισοζύγιο και ο πληθωρισμός, ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αποτελεί το δείκτη των εξωτερικών ανισορροπιών. Το βασικό κριτήριο για την επιλογή αυτών των μεταβλητών ήταν η απλότητα και η ευκολία του υπολογισμού. Ωστόσο, όταν επανεξετάσαμε το ζήτημα του υπολογισμού του ΔΜΣ φέτος, έπρεπε να παραδεχτούμε ότι ο δείκτης μας φάνηκε ελλιπής. Με βάση την εμπειρία, που έχουμε συσσωρεύσει τα προηγούμενα χρόνια, αποφασίσαμε να αυξήσουμε το ΔΜΣ με μία σειρά πρόσθετων μακρο-μεταβλητών, με σκοπό να παρέχεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των σχετικών πλεονεκτημάτων και αδυναμιών της κάθε οικονομίας. Ως αποτέλεσμα, ο ανανεωμένος ΔΜΣ βασίζεται στο πραγματικό ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος και έλλειμμα, τον πληθωρισμό, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το ρυθμό των καταθέσεων και δανείων του ιδιωτικού τομέα, το ποσοστό ανεργίας και την πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (REER).

 

Προκειμένου να παρέχεται η ιστορική προοπτική για το νέο δείκτη, παρέχουμε εκτιμήσεις από το 2008 και μετά. Κατά τον υπολογισμό του δείκτη για τα έτη μέχρι και το 2011, χρησιμοποιούμε ιστορικές τιμές για τις βασικές συνιστώσες. Για το 2012, ακολουθούμε μια πιο προοδευτική προσέγγιση και χρησιμοποιούμε τις προβλέψεις μας για τις μεταβλητές αυτές.

 

Με βάση αυτές τις προβλέψεις , οι εκτιμήσεις μας για το ΔΜΣ το 2012 παρέχουν μία μοιρασμένη εικόνα: η Βουλγαρία και η Ρουμανία ξεχωρίζουν σαφώς με τις καλύτερες επιδόσεις με σχεδόν καμία διαφορά μεταξύ τους. Ομοίως, η Αλβανία Κύπρος και Σερβία έχουν αντίστοιχα περίπου ίδιο σκορ.