ομιλος τραπεζας πειραιως

Κύπρος: Μνημόνιο Συνεννόησης

Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής αναφέρεται στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
  • Η αποκατάσταση του τραπεζικού τομέα μέσω αναδιάρθρωσης και μείωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, την ενίσχυση της εποπτείας, την αντιμετώπιση αναμενόμενης μείωσης των κεφαλαίων και τη βελτίωση της διαχείρισης της ρευστότητας.
  • Η δημοσιονομική εξυγίανση με σκοπό τη μείωση του υπερβολικού ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, λαμβάνοντας μέτρα για τη μείωση των τρεχουσών πρωτογενών δαπανών. Επιπλέον, στοχεύει στη διατήρηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης μεσοπρόθεσμα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των δαπανών στο πλαίσιο ενός μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου, βελτιώνοντας την είσπραξη των εσόδων και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα
  • Η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μειώνοντας τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, μέσω της μεταρρύθμιση του συστήματος τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών και άρση των εμποδίων για την ομαλή λειτουργία των αγορών υπηρεσιών.