ομιλος τραπεζας πειραιως

Επισκόπηση ΝΑ Ευρώπης & Αιγύπτου Αύγουστος 2013

Στην τρέχουσα μελέτη μας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη & Αίγυπτο επικαιροποιούμε και επεκτείνουμε τον Δείκτη Μακροοικονομικής Ισορροπίας μας (ΔΜΙ), ο οποίος είναι και το κύριο εργαλείο βαθμολόγησης μας για τις χώρες τις οποίες παρακολουθούμε. Οι περισσότεροι θα έχουν συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα ότι ο ΔΜΙ έχει αποδειχθεί ένα εξελισσόμενη πρότυπο, καθώς δεν έχουμε σταματήσει τις αλλαγές και τις βελτιώσεις του δείκτη (για προηγούμενες εκδόσεις: SEE & Egypt Review: April 2012 and March 2010).


Ακολουθώντας αυτή την παράδοση, στη τρέχουσα μελέτη μας έχουμε επεκτείνει τον ΔΜΙ προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, έχουμε επεκτείνει σημαντικά τον αριθμό των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του δείκτη. Ως αποτέλεσμα, ο ΔΜΙ βασίζεται στη Μακροοικονομική διάσταση, η οποία αποτελείται από το πραγματικό ΑΕΠ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το ποσοστό ανεργίας και τον πληθωρισμό. Τη Δημοσιονομική διάσταση που βασίζεται στο δημοσιονομικό ισοζύγιο ως ποσοστό του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τη διάσταση του Εξωτερικού Τομέα με βάση το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ, τις άμεσες ξένες επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και τα συναλλαγματικά αποθεματικά σε μήνες εισαγωγών. Την Τραπεζική διάσταση, η οποία βασίζεται στο δείκτη τραπεζικής ρευστότητας (δάνεια προς καταθέσεις) και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό του συνόλου των δανείων και τέλος την Πολιτική διάσταση με βάση το Δείκτη Πολιτικού Κινδύνου (ICRG).


Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η εισαγωγή μιας δυναμικής συνιστώσας στη μεθοδολογία κατασκευής του δείκτη μας. Μέχρι τώρα η κατάταξη του ΔΜΙ για κάθε οικονομία εξαρτιταν από τη βαθμολογία και των υπόλοιπων οικονομιών που εξετάζαμε. Ως εκ τούτου, αυτό ήταν ουσιαστικά μια στατική άσκηση (χωρίς διάσταση του χρόνου) και ως εκ τούτου δεν αναγνώριζε την ετήσια απόδοση κάθε οικονομίας (βελτίωση ή επιδείνωση) σε σχέση με τη μεσοπρόθεσμη απόδοση της.


Αυτό έχει πλέον διορθωθεί από τη διάσπαση του ΔΜΙ σε δύο συνιστώσες: 


i) Ο Στατικός ΔΜΙ, ο οποίος είναι βασισμένος στην παλαιά μεθοδολογία και
ii) Ο Δυναμικός ΔΜΙ, ο οποίος αξιολογεί τις σχετικές επιδόσεις της κάθε οικονομίας, αλλά ως μέτρο σύγκρισης δεν είναι οι μακροοικονομικές μεταβλητές (π.χ. αύξηση του ΑΕΠ), αλλά η απόκλιση των μεταβλητών από τους μεσοπρόθεσμους μέσους όρους (πχ. το πραγματικό ΑΕΠ2012 – του μέσου ρυθμού 2006-2009).