ομιλος τραπεζας πειραιως

Κρίση και ελληνική οικονομία: Αξιολόγηση κλαδικών επιδόσεων με άξονα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι σκοποί της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των επιδόσεων των 50 βασικότερων κλάδων της ελληνικής οικονομίας με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων(ΜμΕ). Ταυτόχρονα, η διαχρονικότητα της μελέτης μάς επιτρέπει να εντοπίσουμε:
  • Toυς κλάδους με την ισχυρότερη Θετική Δυναμική (σε όρους βελτίωσης της αξιολόγησής τους από το 2007 στο 2011), καθώς και
  • Tους κλάδους με Φθίνουσες Προοπτικές (με βάση την υποχώρηση της αξιολόγησής τους από το 2007 στο 2011).
Τέλος, και ίσως πιο σημαντικό, παρουσιάζουμε τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ύφεσης στα θεμελιώδη μεγέθη του συνόλου των κλάδων των ελληνικών ΜμΕ.


Σύνοψη Αποτελεσμάτων & Συμπεράσματα
  • Οι επιδόσεις όλων των κλάδων έχουν υποστεί σημαντική και συστηματική επιδείνωση από το 2007 στο 2011
  • Υπό αυτή την έννοια, οι κλάδοι που έχουν υποστεί τις μικρότερες απώλειες είναι αυτοί που έχουν κατορθώσει να βελτιώσουν τη σχετική θέση τους στην κλίμακα κλαδικής αξιολόγησης.
  • Όπως είναι φυσικό, οι κλάδοι αυτοί είναι οι περισσότερο αμυντικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας.
  • Στον αντίποδα κυκλικοί κλάδοι – και κυρίως κλάδοι που εξαρτώνται από την ιδιωτική κατανάλωση – καταγράφουν τη μεγαλύτερη πτώση και καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις.

Δείκτης Best In Class (BIC Index)
Το βασικό αναλυτικό εργαλείο, βάσει του οποίου πραγματοποιούνται η ανάλυση και η ιεράρχηση των επιχειρηματικών κλάδων, είναι ο δείκτης BIC
Αρχικά, οι επιδόσεις κάθε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας αξιολογούνται κατά μήκος τεσσάρων αξόνων οι οποίοι συνοψίζουν τις βασικές διαστάσεις μέτρησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως η ρευστότητα, η αποδοτικότητα, η κεφαλαιακή διάρθρωση και η συσχέτιση με το μακροοικονομικό περιβάλλον. Εν συνεχεία – για τη διευκόλυνση εξαγωγής ουσιαστικών συμπερασμάτων – οι τέσσερεις αυτοί άξονες χρησιμοποιούνται προκειμένου να συνθέσουμε ένα συνολικό δείκτη κλαδικών επιδόσεων, τον οποίο ονομάζουμε Best In Class (BIC) Index.  

BIC Index: Οι 10 κλάδοι με τις υψηλότερες επιδόσεις, 2011
Αμυντικοί είναι κλάδοι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όπως νερού, διαχείρισης λυμάτων (Ε), παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (Δ), τηλεπικοινωνιών (61) και υγείας (Π). Ο κλάδος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (68) δυσανάλογα ευνοείται από σημαντική ρευστότητα. Κλάδοι όπως επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων (33) και κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (27) ωφελούνται εξαιτίας της ισχυρής κεφαλαιακής τους βάσης. Μέσα στο δυσμενές οικονομικό κλίμα, η αποδοτικότητα και η κερδοφορία συμπιέζεται ακόμη και στους κλάδους με τις καλύτερες επιδόσεις.

BIC Index: Οι 10 κλάδοι με τις χαμηλότερες επιδόσεις, 2011
Όλοι οι κλάδοι που καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις στην ανάλυση μας είναι κλάδοι κυκλικής δραστηριότητας που η δραστηριότητα τους εξαρτάται από το διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση των νοικοκυριών.Οι κλάδοι με τις χαμηλότερες επιδόσεις βάλλονται κυρίως σε όρους κερδοφορίας και αποδοτικότητας, ενώ υπολείπονται και σε όρους ρευστότητας. Σχετική συμπεριφορά εμφανίζουν οι κλάδοι παραγωγής ταινιών και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (59+60) και κατασκευής Η/Υ (26).

Ανερχόμενοι Κλάδοι
Ανερχόμενοι κλάδοι όπως οι τηλεπικοινωνίες (61) βασίζονται στην υψηλή ρευστότητα ή στην υψηλή κεφαλαιακή τους βάση π.χ. αερομεταφορές (51).
Ενώ κλάδοι όπως, προϊόντων πετρελαίου (19) και αγροτικής παραγωγής (Α) παράγουν βασικά αγαθά και βασίζονται κυρίως σε εξωτερική ζήτηση, ενώ οι τιμές τους προσδιορίζονται σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, λόγω της φύσης των προϊόντων τους, η ζήτησή τους είναι σε μεγάλο βαθμό ανελαστική.

Φθίνοντες Κλάδοι
Οι κλάδοι με την μεγαλύτερη υποχώρηση σχετίζονται με τον χώρο της οικοδομής και δημοσίων έργων π.χ. κατασκευές (ΣΤ) και ορυχεία-λατομία (Β), με τις περικοπές στην δημόσια δαπάνη π.χ. φάρμακα (21) και με τη μείωση της ιδιωτικής δαπάνης π.χ. εκδόσεις (58).