ομιλος τραπεζας πειραιως

Σύστημα βαθμολόγησης κλαδικών επιδόσεων 2007-2012: BIC Rating System

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι:
 • η επικαιροποίηση του δείκτη BIC, με σκοπό την αξιολόγηση των κλαδικών επιδόσεων, με άξονα τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) για το 2012
 • η ανάπτυξη δωδεκαβάθμιου συστήματος βαθμολόγησης – BIC Rating System – (από το “a+” έως το “d-”), με σκοπό τη διαχρονική μελέτη των αναβαθμίσεων και υποβαθμίσεων των κλαδικών επιδόσεων την περίοδο 2007-2012


Δείκτης Best In Class (BIC Index)

Το βασικό αναλυτικό εργαλείο, βάσει του οποίου πραγματοποιούνται η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των επιχειρηματικών κλάδων, είναι ο δείκτης BIC, ο οποίος αποτελεί τη σύνθεση τριών αξόνων, οι οποίοι συνοψίζουν τις βασικές διαστάσεις μέτρησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως η ρευστότητα, η αποδοτικότητα και η κεφαλαιακή διάρθρωση. Στη φετινή παρουσίαση έχουμε τροποποιήσει τη σύνθεση του δείκτη, απαλείφοντας τη διάσταση του momentum.BIC 2012: Σταθεροποίηση μετά από 4 χρόνια πτώσης

Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να έχει έκδηλα τα σημάδια της στην εγχώρια επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, μετά από τέσσερα χρόνια πτώσης η κατάσταση φαίνεται να σταθεροποιείται.BIC 2012: Κλάδοι με τις υψηλότερες επιδόσεις

Για άλλο ένα έτος στην κορυφή των κλαδικών επιδόσεων διατηρούνται κλάδοι αμυντικού χαρακτήρα, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως νερού, διαχείρισης λυμάτων (Ε), υγείας (Π), εκπαίδευσης (Ο), τηλεπικοινωνιών (61). Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα ανθεκτικοί παρουσιάζονται κλάδοι που σχετίζονται με την ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα (33), καθώς και με την κατασκευή καλωδίων / καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού (27).BIC 2012: Κλάδοι με τις χαμηλότερες επιδόσεις

Στους κλάδους με τις χαμηλότερες επιδόσεις περιλαμβάνονται κλάδοι που βασίζονται στην καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών [διασκέδαση (Ρ), μέσα ενημέρωσης (59+60), πωλήσεις αυτοκινήτων (45), επίπλου (31) και ξύλου (16)], καθώς και κλάδοι που σχετίζονται με την οικοδομή (23) (μη μεταλλικά ορυκτά, όπως τσιμέντο, πλακάκια, δομικά υλικά). Ειδική περίπτωση αποτελεί ο κλάδος των βασικών μετάλλων (24) (σίδηρος, ατσάλι, αλουμίνιο), ο οποίος επηρεάζεται τόσο από την κάμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας (δημόσιας και ιδιωτικής) όσο και από το υψηλό κόστος ενέργειας.BIC Rating System

Ο δείκτης BIC μας επιτρέπει να ιεραρχήσουμε τις επιδόσεις των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας από τον ισχυρότερο στον ασθενέστερο ξεχωριστά για κάθε έτος από το 2007 έως το 2012. Θέλοντας να προχωρήσουμε σε μια διαχρονική ανάλυση της εξέλιξης των κλαδικών επιδόσεων καθ’ όλη την περίοδο 2007-2012, αναπτύξαμε ένα σύστημα βαθμολόγησης των κλαδικών επιδόσεων – το BIC Rating System. Βάσει του συστήματος αυτού (που βασίζεται στην εμπειρική κατανομή του BIC Index για 50 κλάδους σε περίοδο 6 ετών, δηλαδή συνολικά 300 παρατηρήσεις), ο κάθε κλάδος κατατάσσεται σε μια 12-βάθμια κλίμακα αξιολόγησης. Βελτίωση ή υποχώρηση του BIC score κάθε κλάδου από έτος σε έτος αντανακλάται σε αντίστοιχη αναβάθμιση ή υποβάθμιση του συγκεκριμένου κλάδου.BIC Rating System 2007-2012: Βασικά συμπεράσματα
 • Συνεχής διολίσθηση της μεσοσταθμικής αξιολόγησης λόγω ύφεσης. Η μέση βαθμίδα αξιολόγησης των 50 κλάδων της ελληνικής οικονομίας υποχώρησε από το “a-” το 2007 στο “c” το 2012
 • Η μέση αξιολόγηση έχει σταθεροποιηθεί το 2010, 2011 και 2012 στα πολύ χαμηλά επίπεδα του “c”.
 • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναβαθμίσεις το 2012:
  • του κλάδου πλωτών μεταφορών (50) από “c” σε “a-”,
  • του κλάδου καπνού (12) από “d+” σε “c+”,
  • του κλάδου μεταλλικών προϊόντων (25) από “c+” σε “b+” και
  • του κλάδου φαρμακευτικών προϊόντων (21) από “d+” σε “b”

Ηλίας Λεκκός
Chief Economist