ομιλος τραπεζας πειραιως

Οι Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση - Απρίλιος 2014

Η οικονομική κρίση τόνισε την ανάγκη για καλύτερη ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Στα πλαίσια λήψης μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα της ΟΝΕ, διαμορφώθηκε ο οδικός χάρτης για την υλοποίηση μιας πραγματικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης που περιλαμβάνει εκτός των άλλων και ενοποιημένο χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης συνιστά το περισσότερο πολύπλοκο και φιλόδοξο εγχείρημα της Ευρώπης κατά την τρέχουσα περίοδο. Τα βασικά θεσμικά συστατικά αυτής της Τραπεζικής Ένωσης, αφορούν δύο βασικούς πυλώνες:

  • την επίβλεψη του τραπεζικού συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού,
  • τη θέσπιση ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης ο οποίος θα εφαρμόζει τους κανόνες για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών, στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης και τη λειτουργία του ενιαίου ταμείου εξυγίανσης

Η Τραπεζική Ένωση θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η σημαντικές αλλαγές της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας οι νέοι κανόνες λειτουργίας και τα μέτρα ρυθμιστικής παρέμβασης μεταβάλουν σημαντικά τη στρατηγική των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η Τραπεζική Ένωση αποτελεί βασική προτεραιότητα, με δεδομένη τη συμβολή που μπορεί να έχει τόσο στην αναγκαία αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων όσο και στην ορθή χρηματοδότηση της οικονομίας. Θα μειώσει το σημερινό κατακερματισμό στην ενιαία αγορά, θα συμβάλει στην εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ΕΕ και θα ενισχύσει, επίσης, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, περιορίζοντας, παράλληλα, τον κίνδυνο μετάδοσης της κρίσης.

Ηλίας Λεκκός

Chief Economist