ομιλος τραπεζας πειραιως

Στρατηγική «Ευρώπη 2020» - Μάιος 2014

Στις αρχές του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», με σκοπό να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ διατηρώντας παράλληλα το κοινωνικό μοντέλο της οικονομίας της αγοράς και βελτιώνοντας σε σημαντικό βαθμό την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων της.

Στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης: έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

Η στρατηγική επικεντρώνεται σε πέντε φιλόδοξους στόχους στους τομείς της απασχόλησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της μείωσης της φτώχειας και του κλίματος/της ενέργειας. Για να διασφαλιστεί η επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», θεσπίστηκε ένα ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης που συντονίζει τις δράσεις πολιτικής μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών διοικήσεων.

Η ΕΕ αναμένεται να επιτύχει ή να προσεγγίσει τους στόχους της για την εκπαίδευση, το κλίμα και την ενέργεια, αλλά όχι για την απασχόληση, την έρευνα και την ανάπτυξη ή για τη μείωση της φτώχειας Η κρίση έχει αντιστρέψει την διαδικασία σύγκλισης των χωρών έχει διευρύνει τις ανισότητες στον τομέα της ανεργίας και έχει καταστήσει, για πολλές χώρες ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση την επίτευξη προόδου ως προς τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον απολογισμό των πρώτων τεσσάρων ετών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και θα πραγματοποιήσει μια σειρά από διαβουλεύσεις, ενόψει της αναθεώρησης της στρατηγικής για την περίοδο 2015-2020.Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist


Αρτέμης Λεβεντάκης
Oικονομολόγος