ομιλος τραπεζας πειραιως


Μηχανισμοί Στήριξης ESM vs IMF

Η παροχή δίμηνης παράτασης από πλευράς Eurogroup για την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης, η συνεπακόλουθη μετάθεση της εκταμίευσης των αντίστοιχων δόσεων του προγράμματος, καθώς και η αίτηση της ελληνικής κυβέρνησης για ένταξη στο ECCL, πιστεύουμε ότι θα αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον για μια σειρά ερωτημάτων όπως:

  • Ποιες είναι οι ανάγκες αναχρηματοδότησης του ελληνικού χρέους;

Οι ανάγκες αναχρηματοδότησης λήξεων ανέρχονται σε €4,65 δισ. έως το τέλος του 2014, €24,55 δισ. το 2015 και €6,2 δισ. το 2016.

σε δισ. €  έως τέλος 2014  2015  2016
Λήξεις
   
GGB (ECB) 0 5.2  1.5
GGB (NCB) 0 1.5 0.9
new GGB 0 0 0
International 0 0.1 0.4
Railway & OASA 0 0.2 0.5
IMF (SBA / EFF)  1.1 8.4 3.0
EU (Bilateral / EFSF) 0 0
T-bills  3.5 9.2 -
Σύνολο Λήξεψν 4.7 24.5 6.2  • Ποιες είναι οι εκκρεμείς χρηματοδοτικές εισροές από την Τρόικα και ποια τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου;

Το ελληνικό δημόσιο αναμένει εισροές €11 δισ. έως το τέλος του 2014 οι οποίες σχεδόν σίγουρα θα μεταφερθούν για το 2015, €9 δισ. το 2015 (ποσό το οποίο μαζί με τις μεταφορές από το 2014 θα ανέλθει σε €20 δισ.) και €3,4 δισ. το 2016. Ταυτόχρονα τα ταμειακά διαθέσιμα στα τέλη Σεπτεμβρίου ανέρχονταν σε €2,26 δισ.

σε δισ. €  έως τέλος 2014  2015  2016
Εκκρεμείς Χρηματοδοτικές Εισροές
   
ANFA - SMP 2.4 2.0 1.7
EU (ESFP) 1.8

IMF (EFF) 6.8 7.0 17
Σύνολο Εισροών 11.0 9.0 3.430.09.2014

Ταμειακά Διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου 2,26 στοιχεία ΥΠΟΙΚ, Δελτίο Δημοσίου Χρέους
  • Ποιο είναι το πλαίσιο λειτουργίας του ECCL;

Η πρόσβαση σε ECCL είναι δυνατή για τα μέλη του ΕΜΣ που δεν συμμορφώνονται με ορισμένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας που απαιτούνται για την πρόσβαση σε PCCL, αλλά των οποίων η γενική οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση παραμένει υγιής. Το μέλος του ΕΜΣ, θα πρέπει να λάβει διορθωτικά μέτρα που θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αδυναμιών εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας τα οποία θεωρήθηκαν ότι τηρούνται όταν χορηγήθηκε το πιστωτικό όριο. Και οι δύο τύποι μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσω δανείου ή μέσω της πρωτογενούς αγοράς και έχουν αρχική περίοδο διαθεσιμότητας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης δύο φορές στο έτος (ανά εξάμηνο). Με τη χρήση προληπτικής χρηματοπιστωτικής συνδρομής το μέλος του ΕΜΣ υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο διαθεσιμότητας της πιστωτικής γραμμής. Το μέλος του ΕΜΣ υπό ενισχυμένη εποπτεία θα πρέπει να λάβει μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, σε συνεννόηση και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μπορεί να συνεργαστεί με την ΕΚΤ, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), και, ενδεχομένως, το ΔΝΤ.

Μια πιο αναλυτική περιγραφή του πλαισίου λειτουργίας του ECCL καθώς και το πώς αυτό σχετίζεται με τους αντίστοιχους μηχανισμούς του ΔΝΤ παρουσιάζεται στο συνημμένο αρχείο.Ηλίας Λεκκός

Αρτέμης Λεβεντάκης

Ειρήνη Στάγγελ

Δημήτρης Γαβαλάς