ομιλος τραπεζας πειραιως

Μη-οικιστικά ακίνητα και Οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Σκοπός μας είναι να συζητήσουμε τις εξελίξεις στα μη-οικιστικά ακίνητα στην Ελλάδα. Με δεδομένη την έλλειψη σχετικής βιβλιογραφίας, ξεκινούμε τη συζήτηση από τη διαθεσιμότητα στοιχείων και πηγών, ενώ συνεχίζουμε αναλύοντας τα δεδομένα που προκύπτουν για τη δραστηριότητα γύρω από τα μη-οικιστικά ακίνητα στην Ελλάδα. Τέλος, εξετάζουμε το βαθμό συμμεταβολής (μέσω της μεθοδολογίας του Index of Concordance) ανάμεσα στα μη-οικιστικά ακίνητα και τον επιχειρηματικό κύκλο.

Τα αποτελέσματα μας υποδεικνύουν ότι:

i) η δομή του μη-οικιστικού τομέα είναι έντονα κατακερματισμένη σε διάφορες υποκατηγορίες και

ii) στα αρχικά στάδια της εξέλιξης του, επηρεάστηκε έντονα από τις προετοιμασίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004.

iii) Τέλος, παρά το μικρό μερίδιό τους στο συνολικό ΑΕΠ, οι μη-οικιστικές επενδύσεις παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό συμμεταβολής με τον
     επιχειρηματικό κύκλο.


Ηλίας Λεκκός

Chief Economist