ομιλος τραπεζας πειραιως


Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 30 απλά βήματα

Όλες οι οικονομικές κρίσεις, δημοσιονομικές, συναλλαγματικής ισοτιμίας και ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, τραπεζικές, ιδιωτικού χρέους κτλ, έχουν για το ευρύ κοινό τις ίδιες βιωματικές επιπτώσεις, δηλαδή βιώνονται ως μια απότομη, βαθειά και διαρκή πτώση του βιοτικού του επιπέδου. Ωστόσο, σε επίπεδο άσκησης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, οι δράσεις και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της εκάστοτε κρίσης και την επαναφορά της οικονομίας σε επίπεδα ισορροπίας διαφέρουν ριζικά ανάλογα με τη γενεσιουργό αιτία της κρίσης.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής κρίσης - το οποίο πιστεύουμε ότι έχει δυσχεράνει σημαντικά την κατανόηση και αντιμετώπιση της - συνδέεται με τις συνεχείς μεταλλάξεις της από δημοσιονομική κρίση, σε - λόγω PSI και φυγής καταθέσεων - τραπεζική και σε συνέχεια - λόγω της υπερφορολόγησης και της μείωσης των εισοδημάτων - σε κρίση ιδιωτικού χρέους. Το βασικό χαρακτηριστικό της κρίσης ιδιωτικού χρέους είναι η ραγδαία αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τις τράπεζες, δημόσια και ασφαλιστικά ταμεία. Ταυτόχρονα, η κρίση ιδιωτικού χρέους επηρεάζει καθοριστικά και της οικονομικές δραστηριότητες καθώς ένα σημαντικό τμήμα των μειωμένων εισοδημάτων χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή δανείων και οφειλών.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση ιδιωτικού χρέους, η οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, η ελληνική πολιτεία από το 2010 και ύστερα, έχει προβεί σε μια σειρά ρυθμίσεων και παρεμβάσεων, άλλες φορές με μεγαλύτερη και άλλες φορές με μικρότερη αποτελεσματικότητα. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας και αλληλοεπικάλυψης των διατάξεων και ρυθμίσεων, με το παρόν σημείωμα θεωρήσαμε χρήσιμο να προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε τις διατάξεις αυτέςΗλίας Λεκκός

Chief Economist