ομιλος τραπεζας πειραιως


Καμπύλη Επιτοκίων και Δείκτης Ελληνικών Κυβερνητικών Ομολόγων

Εκτίμηση Καμπυλών Επιτοκίων Ελληνικού Δημοσίου & Δείκτης Ελληνικών Κυβερνητικών Ομολόγων Τράπεζας Πειραιώς


Η πρόσφατη αναταραχή στην αγορά ελληνικών ομολόγων αποτελεί μια πολύ σημαντική υπενθύμιση προς όλους δυο πολύ βασικών δεδομένων αναφορικά με τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Πρώτον, του καθοριστικού ρόλου της αγοράς αυτής για μια σειρά φορέων της ελληνικής οικονομίας όπως: i) των υπευθύνων άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής, π.χ. υπουργείο οικονομικών, ΟΔΔΗΧ κτλ, ii) των εγχώριων και ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και iii) των οικονομικών σχολιαστών και αναλυτών. Δεύτερον, ότι η συνεχής αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων καθώς και επιστροφή του ελληνικού δημοσίου στις διεθνής χρηματαγορές, μέσω της έκδοσης νέων ομολόγων, δεν έχει συντελεσθεί με έναν αυτόματο και μηχανιστικό τρόπο, αλλά αποτελεί προϊόν της επιτυχούς υλοποίησης του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής καθώς και της παρατηρούμενης σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας. Το αυτονόητο για άλλες χώρες αυτό γεγονός της δυνατότητας άντλησης ρευστότητας από τις διεθνείς αγορές αποτελεί επίτευγμα της Ελλάδας μετά τον πρόσφατο αποκλεισμό της από τις αγορές χρήματος επέβαλε την απομείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων της (μέσω της διαδικασίας του PSI) και βρεθεί λίγο πριν την χρεοκοπία. Μετά το PSI, η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των 10- ομολόγων έγινε σταδιακά όπως φαίνεται παρακάτω σχήμα.

Όπως αναλύουμε διεξοδικά στην συνέχεια της μελέτης μας, τα επιτόκια που παρακολουθούν όλοι δεν είναι παρά η απόδοση στην λήξη (yield to maturity) των ελληνικών ομολόγων που διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά. Η απόδοση στην λήξη είναι ένα εύκολα κατανοητό μέγεθος καθώς προσεγγίζει την απόδοση που θα έχει ο κάτοχος του ομολόγου εάν το διακρατήσει μέχρι την λήξη του. Ωστόσο από μια άλλη οπτική γωνία οι αποδόσεις στην λήξη παρουσιάζουν μια σειρά μειονεκτημάτων όπως το γεγονός ότι ομόλογα με διαφορετικό κουπόνι συνεπάγονται διαφορετικές αποδόσεις για την ίδια χρονική περίοδο, όπως και το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η εκτίμηση τεκμαρτών προθεσμιακών επιτοκίων (implied forward rates) από τις αποδόσεις στην λήξη. Τέλος, οι αποδόσεις αυτές των ομολόγων δεν έχουν καμία σχέση με τις αποδόσεις ενός επενδυτή ο οποίος κατέχει για κάποιο χρονικό διάστημα ένα χαρτοφυλάκιο ελληνικών ομολόγων και ο οποίος θα επιθυμούσε με έναν εύκολο και διαφανή τρόπο να υπολογίζει σε καθημερινή βάση τις μεταβολές στην αποτίμηση του χαρτοφυλακίου.

Με την παρούσα μελέτη πιστεύουμε ότι συμβάλουμε στην γεφύρωση του πληροφοριακού χάσματος στην αγορά ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων σε δύο επίπεδα:

A. Αρχικά, χρησιμοποιώντας ως αφετηρία τις τιμές των ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων στην δευτερογενή αγορά, υπολογίζουμε τις καμπύλες των προεξοφλητικών επιτοκίων (spot or discount interest rates) καθώς και τα μηνιαία προεξοφλητικά επιτόκια (1-month forward rates) εκτιμώντας το επαυξημένο υπόδειγμα των Nelson και Siegel (Extended Nelson – Siegel model, βλέπε Diebold και Li (2006)) με την βοήθεια της γραμμικής μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων.

B. Σε πλήρη αντιστοιχία με το δείκτη αποδόσεων εταιρικών ομολόγων που έχουμε ήδη παρουσιάσει (βλέπε Δείκτη Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων Τράπεζας Πειραιώς – Ιανουάριος & Μάιος 2014) αναπτύσσουμε ένα δείκτη αποδόσεων ομολόγων ελληνικού δημοσίου (ΟΕΔ) ο οποίος επιτρέπει τον υπολογισμό σε καθημερινή βάση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου των ΟΕΔ που έχουν εκδοθεί μετά το PSI.

C. Τέλος, σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε την επικαιροποίηση τόσο του δείκτη κρατικών ομολόγων όσο και των καμπυλών προεξοφλητικών και προθεσμιακών επιτοκίων μέσω της δημοσίευσης μιας νέας μηνιαίας έκθεσης η οποία θα καλύπτει τις εξελίξεις σε όλο το φάσμα των ελληνικών χρεογράφων σταθερής απόδοσης.
Ηλίας Λεκκός

Chief Economist

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.