ομιλος τραπεζας πειραιως


Το μέσο άμεσης ανακεφαλαιοποίησης του ΕΜΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) ενέκρινε το Δεκέμβριο το μέσο άμεσης ανακεφαλαιοποίησης προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ. Η άμεση ανακεφαλαιοποίηση από τον ΕΜΣ αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Τραπεζικής Ένωσης της ΕΕ, που περιλαμβάνει την εποπτεία των τραπεζών της ζώνης του ευρώ από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τη δημιουργία του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης. Το μέσο άμεσης ανακεφαλαιοποίησης του ΕΜΣ συμβάλλει στη μείωση της σύνδεσης μεταξύ των κυβερνήσεων και των τραπεζών που ήταν ένας κρίσιμος παράγοντας αποσταθεροποίησης για ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ. Το νέο μέσο χρηματοπιστωτικής συνδρομής επιτρέπει στον ΕΜΣ την ανακεφαλαιοποίηση ενός συστημικού και βιώσιμου χρηματοδοτικού ιδρύματος της ζώνης του ευρώ, άμεσα και υπό ειδικές περιστάσεις, ως ύστατο μέτρο.

Ο ΕΜΣ μπορεί να ανακεφαλαιοποιήσει τράπεζες μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η διαδικασία διάσωσης με ίδια μέσα από τους ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με την Οδηγία περί Ανάκαμψης και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Επιπλέον πρέπει να συμβάλλουν, τα εθνικά ταμεία εξυγίανσης ή από το 2016 και μετά, το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Προκειμένου να διατηρηθεί η υψηλή πιστοληπτική και δανειοδοτική ικανότητα του ΕΜΣ με τη χρήση άλλων μέσων, το συνολικό ποσό των διαθέσιμων πόρων για το νέο μέσο του ΕΜΣ περιορίζεται σε €60 δισεκ. Ο ΕΜΣ έχει μέγιστη δανειοδοτική ικανότητα ύψους €500 δισεκ. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι θα μπορούσε να εφαρμοσθεί αναδρομικά η απευθείας ανακεφαλαιοποίηση, έτσι ώστε ο ΕΜΣ να ανακεφαλαιοποιήσει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με προβλήματα, χωρών που έχουν λάβει οικονομική βοήθεια από τον EFSF και τον EΜΣ με κοινή συμφωνία των μελών του ΕΜΣ και εξετάζοντας την κάθε περίπτωση χωριστά.


        

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Αρτέμης Λεβεντάκης

Senior Economist