ομιλος τραπεζας πειραιως


Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2017: Ισχυρά πλεονάσματα αλλά και αυξημένα μέτρα

Δεδομένου ότι οι βασικές κατευθύνσεις της δημοσιονομικής πολιτικής προσδιορίζονται μετά από συνεννόηση με τους Θεσμούς και περιγράφονται στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που έχουμε υπογράψει με αυτούς, η δημοσιοποίηση του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2017 έκρυβε πολύ λίγες εκπλήξεις, τόσο ως προς το σκέλος των μακροοικονομικών παραδοχών όσο και ως προς το σκέλος του πρωτογενούς αποτελέσματος.

Στο μακροοικονομικό κομμάτι οι αισιόδοξοι στόχοι για ανάπτυξη 2,7% και αποπληθωρισμό 0,8% το 2017 διατηρούνται αμετάβλητοι, ενώ και το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται οριακά υψηλότερο (κατά €139 εκατ.) έναντι του στόχου για €3,2 δισεκ.. Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού παραμένουν ουσιαστικά στα επίπεδα του 2016 παρά το γεγονός ότι εκτιμάται σημαντική αύξηση των έμμεσων φόρων κατά €1,46 δισεκ.. Παράλληλα φαίνεται ότι αποδεχόμαστε τη μη-επιστροφή (τουλάχιστον μέσα στο 2017) των κερδών των Κεντρικών Τραπεζών (πλην ΤτΕ) από τα ελληνικά ομόλογα. Από την πλευρά των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού προβλέπεται συνολική μείωση κατά €1,3 δισεκ. με την εξοικονόμηση να προέρχεται από ένα μεγάλο εύρος κωδικών. Στο ΠΔΕ τόσο τα έσοδα (εισροές από ΕΕ) όσο και οι δαπάνες (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) περιορίζονται, όμως η απόκλιση από την πλευρά των δαπανών αναμένεται να καλυφθεί από αύξηση των δαπανών του εθνικού σκέλους.

Συνολικά, το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης κατά ESA (λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των λοιπών φορέων και τις εθνικολογιστικές προσαρμογές διαμορφώνεται στα €-2,36 δισεκ. (-1,3% του ΑΕΠ) έναντι εκτίμησης για €-4,86 δισεκ. το 2016 (-2,8% του ΑΕΠ).

Το πιο αξιοσημείωτο συμπέρασμα προκύπτει όμως εάν συγκρίνουμε το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων, με βάση τους όρους του ΠΟΠ, με το ύψος των νέων μέτρων που χρειάστηκαν για να επιτευχθούν αυτά τα πλεονάσματα. Πιο συγκεκριμένα, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 προβλέπεται σε €1,1 δισεκ. έναντι πλεονάσματος €1,3 δισεκ. το 2015. Ωστόσο, για να επιτευχθεί το πλεόνασμα του 2016 χρειάστηκαν νέα μέτρα ύψους €1,4 δισεκ.. Αντίστοιχα, το πλεόνασμα του 2017 υπολογίζεται σε €3,3 δισεκ. (δηλαδή, αύξηση €2,2 δισεκ. έναντι του 2016). Για να επιτευχθεί όμως αυτή η αύξηση των €2,2 δισεκ. (και παρά την ανάπτυξη κατά 2,7% και την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 3,5% στα €182,3 δισεκ.) θα χρειαστούν μέτρα ύψους €4 δισεκ..

Με βάση τα στοιχεία για το χρέος το 2016 το ύψος των δανείων αναμένεται να φτάσει τα €242,95 δισεκ. Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία του Ιουλίου 2016 (€241 δισεκ) και τις αποπληρωμές μέχρι το τέλος του έτους υπολογίζουμε ότι στα στοιχεία του 2016 έχει προϋπολογιστεί μόνο η εκταμίευση της δόσης των €2,8 δισεκ., ενώ τα αναμενόμενα κεφάλαια από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης (€6,1 δισεκ.) αναμένεται να εκταμιευθούν το 2017. Ταυτόχρονα το 2017, με βάση το πρόγραμμα εκταμιεύσεων από τον ESM, η Ελλάδα θα λάμβανε €3,5 δισεκ. για μείωση του stock των βραχυπρόθεσμων δανείων (repos) κίνηση που δεν αναμένεται να γίνει καθώς το ποσό αυτό παραμένει αμετάβλητο το 2017 στα επίπεδα του 2016, συμβάλλοντας αντίστοιχα στη συγκράτηση του χρέους της γενικής κυβέρνησης (ενδοκυβερνητικό). Συνακόλουθα το χρέος της γενικής κυβέρνησης αυξάνεται το 2017 κατά €3,5 δισεκ. μέσω της αύξησης των δανείων κατά €10,5 δισεκ. και της μείωσης των ομολόγων κατά €7,0 δισεκ. Ωστόσο, η αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά €6,1 δισεκ. θα οδηγήσει σε μείωση του λόγου Χρέος / ΑΕΠ στο 174,8% (2016: 178,9%).