ομιλος τραπεζας πειραιως


Η φορολογική διάρθρωση σε Ελλάδα και ΕΕ

  • Το επίπεδο και η διάρθρωση των φόρων είναι το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο της οικονομικο-πολιτικής συζήτησης στην Ελλάδα. Ο λόγοι για αυτό το ενδιαφέρον είναι ποικίλοι αλλά κυρίως σχετίζονται με το θεμελιώδες ερώτημα κατά πόσον η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών θα πρέπει να επιτευχθεί τουλάχιστον εν μέρει από την πλευρά των εσόδων και αν ναι, ποιοι φόροι μπορούν να αυξηθούν χωρίς να έχουν επιπτώσεις στην προοπτική της ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

  • Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η συγκριτική ανάλυση των φορολογικών δεικτών της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί κατά τα τελευταία έτη αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ28 και μεταξύ των χαμηλότερων της ζώνης του ευρώ. Επιπλέον η σημερινή δομή των εσόδων παρουσιάζει μεγαλύτερη εξάρτηση από έμμεσους φόρους σε σύγκριση με τους άμεσους φόρους και τις κοινωνικές εισφορές. Παρόλα αυτά, με δεδομένο τον υψηλό βασικό συντελεστή ΦΠΑ, τα έσοδα από τη φορολόγηση στα προϊόντα υστερούν σημαντικά και αυτό οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες όπως η φοροδιαφυγή οι ελλιπείς εισπρακτικοί μηχανισμοί, κοκ. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στο χαμηλό δείκτη αποδοτικότητας VAT Revenue Ratio του ΟΟΣΑ όσο και στον υψηλό δείκτη VAT-Gap μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

  • Η φορολογική πολιτική είναι μέρος της μακροοικονομικής πολιτικής που βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της ΕΕ. Είναι σαφές ότι η αναμόρφωση του φορολογικού καθεστώτος είναι το σημαντικότερο και ταχύτερο μέσο επηρεασμού της οικονομικής συγκυρίας στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής. Επίσης είναι κατανοητό ότι είναι απαραίτητο τόσο το σταθερό φορολογικό σύστημα για προσέλκυση επενδύσεων, όσο και οι μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη δίκαιη κατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης.