ομιλος τραπεζας πειραιως


Μοντέλο Αξιολόγησης Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων Τράπεζας Πειραιώς: Κατάταξη 2016

Σκοπός της παρούσας δημοσίευσης μας είναι να παραθέσουμε τη μεθοδολογία αξιολόγησης για κάποια από τα μεγαλύτερα – κυρίως Ευρωπαϊκά – χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αξιολόγηση μας έχει βασιστεί στη δυναμικότητα του κάθε ιδρύματος, στην ποιότητα του ισολογισμού καθώς και στην κεφαλαιακή επάρκεια.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχουμε ακολουθήσει, καταλήγουμε σε μία λίστα των επιλεγμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ στη συνέχεια κατατάσσουμε τα ιδρύματα από το καλύτερο στο χειρότερο.

Τα παραπάνω αποτελέσματα και κατατάξεις τα χρησιμοποιούμε για τρεις σκοπούς:

  • Για την επιλογή χρηματοοικονομικών τίτλων σταθερού εισοδήματος (fixed income instruments) που έχουν εκδοθεί από τα παραπάνω ιδρύματα, ως μέρος της επενδυτικής στρατηγικής μας.
  • Ως σημείο εκκίνησης για τη διαδικασία επιλογής μετοχών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
  • Για την αξιολόγηση των υπάρχοντών καθώς και δυνητικών αντισυμβαλλόμενων συνεργατών (counterparties) με την τράπεζα (wholesale banking division).

Ηλίας Λεκκός

Chief Economist