ομιλος τραπεζας πειραιως


Enterprise Rating System: η ρομβοειδής διάρθρωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Μια από τις βασικότερες επιπτώσεις της βαθιάς και παρατεταμένης κρίσης, την οποία διέρχεται η ελληνική οικονομία, είναι ότι η προσοχή όλων όσων έμμεσα ή άμεσα σχετίζονται με τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο έχει στραφεί στην παρακολούθηση και κατ’ επέκταση στη διαχείριση του δυσθεώρητου ύψους των Μη-Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και Δανείων. Ωστόσο το εγχείρημα αυτό - το οποίο αναγνωρίζουμε και εμείς ως πρωτευούσης σημασίας - δε θα πρέπει να μας αναγκάσει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι οποιασδήποτε μορφή οικονομικής σταθερότητας και ανάκαμψης των επενδύσεων και των εξαγωγών δεν μπορεί να συντελεστεί χωρίς τη συμβολή και συνέργεια των ελληνικών τραπεζών. Το ζητούμενο λοιπόν είναι με ποιόν τρόπο οι ελληνικές τράπεζες θα μπορέσουν να διατελέσουν το ρόλο τους ως χρηματοδότες της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων διατηρώντας τη δυνατότητα να διαχειριστούν τους πιστωτικούς κινδύνους που έχουν προκύψει μέσα στη νέα ελληνική πραγματικότητα και κατορθώνοντας να συμμορφωθούν με τους νέους εποπτικούς και ρυθμιστικούς κανόνες όπως αυτοί διαμορφώνονται μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής ολοκλήρωσης.

Θέλοντας να συμβάλλουμε και εμείς στην προσπάθεια αυτή, προχωρήσαμε στην κατασκευή ενός τετραβάθμιου συστήματος αξιολόγησης των επιχειρήσεων – το Enterprise Rating System (ERS) – το οποίο να παρέχει μια ολιστική αποτύπωση της εγχώριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, με βάση τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις όπως προκύπτουν από την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων. Από την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης επιχειρήσεων ERS σε δείγμα 3.436 επιχειρήσεων παρατηρήθηκε ότι το 2015 η δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας προσομοιάζει με τη μορφή ενός ρομβοειδούς σχήματος. Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι καλής (“b”) και μεσαίας (“c”) επίδοσης με ποσοστά 36,4% και 40,8% αντίστοιχα. Οι επιχειρήσεις που υπεραποδίδουν (“a”) είναι μόλις το 8,4% και εκείνες που υποαποδίδουν (“d”) είναι το 14,3% του δείγματός μας.

Προφίλ μέσης επιχείρησης ανά τελικό rating ERS, 2015

Outperformer “a”

 • Υπεραπόδοση σε όρους κερδοφορίας σε σχέση με τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται
 • Υψηλά επίπεδα κερδοφορίας με το περιθώριο EBITDA να φθάνει στο 24,8% και την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων το 20,6% κατά μέσο όρο
 • Χαμηλός βαθμός μόχλευσης, καθώς το χρέος της αναλογεί σε μόλις το μισό των ιδίων κεφαλαίων
 • Υψηλή ρευστότητα, με το κυκλοφορούν ενεργητικό να καλύπτει σχεδόν κατά 3,8 φορές τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις

Good performer “b”

 • Χαμηλότερο αλλά ικανοποιητικό επίπεδο ρευστότητας, καθώς το κυκλοφορούν ενεργητικό αναλογεί κατά 2,5 φορές τις τρέχουσες υποχρεώσεις
 • Πιο συντηρητικά, αλλά ικανοποιητικά επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας, με το περιθώριο EBITDA στο 15,2%
 • Ικανοποιητική εξυπηρέτηση του χρέους, με το EBITDA να καλύπτει τις χρηματοοικονομικές δαπάνες κατά 11,4 φορές
 • Υψηλότερα επίπεδα δανεισμού, καθώς οι υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαια κατά 1,3 φορές

Medium performer “c”

 • Χαμηλή επίτευξη αποδοτικότητας και κερδοφορίας, καθώς η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων αγγίζει το 4,1% και το περιθώριο EBITDA το 6,8%
 • Υψηλά επίπεδα καθαρού δανεισμού, ο οποίος υπερβαίνει κατά 13,2 φορές το EBITDA
 • Χαμηλός βαθμός εξυπηρέτησης δανεισμού, με τις χρηματοοικονομικές δαπάνες να καλύπτονται από το EBITDA κατά 3,3 φορές
 • Ικανοποιητική, αλλά περιορισμένη ρευστότητα, με το κυκλοφορούν ενεργητικό να καλύπτει κατά 1,5 φορές τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις

Underperformer “d”

 • Εμφανή χρηματοοικονομικά προβλήματα
 • Κατά βάση ζημιογόνα, με το περιθώριο EBITDA -7,6%
 • Αναποτελεσματική αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, η οποία διαμορφώνεται σε -16,1%
 • Δυσκολίες ρευστότητας, καθώς οι τρέχουσες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό (γενική ρευστότητα: 0,8 μονάδες)
 • Υπερμόχλευση, με το δανεισμό να είναι κατά 3,8 φορές υψηλότερος των ιδίων κεφαλαίων και το καθαρό δανεισμό κατά 24,5 φορές υψηλότερος του EBITDA

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Παρασκευή Βλάχου

Economist