ομιλος τραπεζας πειραιως


Enterprise Rating System: Επικαιροποίηση του συστήματος αξιολόγησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Μετά από 8 χρόνια ύφεσης και στασιμότητας τα οποία σημαδεύτηκαν από την ραγδαία απομόχλευση της ελληνική οικονομίας, οι τράπεζες – μετά από τρεις γύρους ανακεφαλαιοποίησης – βρίσκονται και πάλι σε θέση να επανεκκινήσουν  την ουσιαστική χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, για να είμαστε και ειλικρινείς και ρεαλιστές η νέα αυτή προσπάθεια χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων θα είναι και πολύ επιλεκτική και πολύ σταδιακή διαδικασία

Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια, ένα ερώτημα που αντιμετωπίζουμε επανειλημμένα όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και από ξένους αναλυτές και επενδυτές είναι το εάν υπάρχουν αξιόχρεες και δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες να μπορούν να δανειοδοτηθούν και να πληρούνται ταυτόχρονα τα αυστηρά κριτήρια δανειοδότησης που έχουν πλέον υιοθετηθεί από όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης.

Προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, εστιάζουμε την προσοχή μας στο χώρο της Μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας καθώς πιστεύουμε ότι αποτελεί το πιο δυναμικό ίσως τμήμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας με μεγάλο βαθμό εξάρτησης από εγχώριες πηγές χρηματοδότησης.

Εφαρμόζοντας το τετραβάθμιο σύστημα αξιολόγησης επιχειρήσεων – Enterprise Rating System (ERS) – που έχουμε αναπτύξει σε  σύνολο δείγματος 7.896 Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το 8,6% καταγράφει αξιοσημείωτες επιδόσεις ρευστότητας, αποδοτικότητας και φερεγγυότητας, καθώς κατατάσσεται στην υψηλότερη βαθμίδα αξιολόγησης. Αντίστοιχα στην αμέσως επόμενη βαθμίδα με θετικές αλλά λιγότερο ικανοποιητικές επιδόσεις ανήκει το 35,7% των ΜμΕ. Στην τρίτη βαθμίδα με επιδόσεις που υστερούν σημαντικά κατατάσσεται το 40,4%, ενώ στην τελευταία βαθμίδα με τις σημαντικά προβληματικές επιχειρήσεις αντιστοιχεί το 15,4% του δείγματος.

Προφίλ μέσης μικρομεσαίας επιχείρησης ανά τελικό rating ERS, 2015:

Outperformer “a”

 • Υψηλή επίτευξη κερδοφορίας με το περιθώριο EBITDA να αγγίζει το 24% και την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 19,3% κατά μέσο όρο
 • Κανένας από τους outperformers δεν έχει βαθμό κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών λιγότερο από 1
 • Μόλις το 0,9% αυτών έχει θετικό EBITDA και καθαρές ζημίες προ φόρων
 • Χαμηλό επίπεδο μόχλευσης, με το χρέος να αναλογεί σε μόλις το μισό των ιδίων κεφαλαίων
 • Υψηλός βαθμός εξυπηρέτησης χρέους, καθώς το EBITDA καλύπτει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά 21,4 φορές
 • Ικανοποιητική εξυπηρέτηση του χρέους, με το EBITDA να καλύπτει τις χρηματοοικονομικές δαπάνες κατά 11,9 φορές

Good performer “b”

 • Πιο συντηρητικά, αλλά ικανοποιητικά επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας, με το περιθώριο EBITDA στο 15,4%
 • Κερδοφόρα αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων στο 13%
 • Μόλις το 0,7% από τους good performers έχει βαθμό κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών λιγότερο από 1
 • Το 7% αυτών έχει θετικό EBITDA και καθαρές ζημίες προ φόρων
 • Χαμηλότερο αλλά ικανοποιητικό επίπεδο ρευστότητας, καθώς το κυκλοφορούν ενεργητικό αναλογεί κατά 2,5 φορές τις τρέχουσες υποχρεώσεις
 • Υψηλότερα επίπεδα δανεισμού, καθώς οι υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαια κατά 1,2 φορές
 • Ικανοποιητική εξυπηρέτηση του χρέους, με το EBITDA να καλύπτει τις χρηματοοικονομικές δαπάνες κατά 11,9 φορές

Medium performer “c”

 • Χαμηλή επίτευξη αποδοτικότητας και κερδοφορίας, καθώς το περιθώριο EBITDA αγγίζει το 7,3% και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 4,1%
 • Το 22,1% των medium performers έχει βαθμό κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών λιγότερο από 1
 • Το 17,7% αυτών έχει θετικό EBITDA και καθαρές ζημίες προ φόρων
 • Ικανοποιητική, αλλά περιορισμένη ρευστότητα, με το κυκλοφορούν ενεργητικό να καλύπτει κατά 1,5 φορές τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις
 • Υψηλά επίπεδα καθαρού δανεισμού, ο οποίος υπερβαίνει το EBITDA κατά 13,6 φορές
 • Χαμηλός βαθμός εξυπηρέτησης δανεισμού, με τις χρηματοοικονομικές δαπάνες να καλύπτονται από το EBITDA κατά 3 φορές

Underperformer “d”

 • Κατά βάση ζημιογόνα, με το περιθώριο EBITDA στο -9.1%.
 • Αναποτελεσματική αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, η οποία διαμορφώνεται σε -16,1%
 • Σχεδόν όλοι οι underperformers (82,5%) έχει βαθμό κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών λιγότερο από 1
 • Το 18,3% αυτών έχει θετικό EBITDA και καθαρές ζημίες προ φόρων
 • Δυσκολίες ρευστότητας, καθώς οι τρέχουσες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό (γενική ρευστότητα: 0,7 μονάδες)
 • Υπερμόχλευση, με το δανεισμό να είναι κατά 3,5 φορές υψηλότερος των ιδίων κεφαλαίων και το καθαρό δανεισμό κατά 25 φορές υψηλότερος του EBITDA